Světci k nám hovoří...


sv. Márius a Marta a jejich synové

sv. Márius a Marta a jejich synové (Marius, Martha, Audifax et Abacus)

19. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Márius, jeho manželka Marta a jejich synové Audifác a Abach připutovali do Říma a jako křesťané byli zajati a sťati.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

LÁSKA POZNÁVACÍM ZNAMENÍM

Peršané Márius s manželkou Martou a se syny Audifácem a Abachem patřili k zámožnější křesťanské rodině. Vypravili se společně do Říma, jednak aby uctili ostatky svatých apoštolů a také aby svými prostředky pomáhali pronásledovaným křesťanům. Jejich riskantní rozhodnutí bylo podloženo láskou, podle které má svět poznat, že patříme ke Kristu. Zde si můžeme připomenout i slova evangelia týkající se posledního soudu: "Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, …byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou." (Mt 25,36) Následuje pak verdikt pro ty, kteří tak nečinili: "Co jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili."(Mt 25,45)

Příběh perské rodiny ukazuje křesťanskou opravdovost, ke které Bible vychovává. Mnozí by si za podobné situace řekli: Máme zodpovědnost za zabezpečení své rodiny…apod. Máme-li však zodpovědnost za děti, je to především za jejich výchovu. Za to, aby věděly, že Bůh patří na první místo a když mu je ve svém životě z lásky dají, zabezpečují si tím věčnost.

V pokračování příběhu se Marta projevila jako statečná matka makabejská a jako ty matky, které závažný hřích dětí vidí jako horší zlo než jejich tělesnou smrt. Podle jejich jednání bylo poznat, že jsou křesťané. Následovalo zatčení, nátlak, mučení. Vzájemně se povzbuzovali v duchu slov ap. Pavla: "Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy."(Řím 8,17)

Nedá se říci, že by byli málo přesvědčováni k jinému názoru. Byly na ně použity metody bití, pálení kovovými deskami, přesvědčováni na skřipci, rozdrásání železnými drápy. Nakonec se dočkali, odvlečeni za město, konečné rány mečem. Pro matčino utvrzování ve víře se nenašla síla, která by je od Krista odloučila. Jejich těla byla vhozena na oheň, ale Felicitas jejich ohořelé ostatky pohřbila.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Dnes se za předsevzetí nabízí položit si otázku na konci každého dne: jak jsem tohoto dne žil lásku ke Kristu. A pamatovat na ty, za něž nesu odpovědnost, abych je slovem i příkladem utvrzoval ve víře.

Všemohoucí a milosrdný Bože, Tys nám dal za příklad rodinu, která Tě oslavila mučednickou smrtí, dej i nám odhodlanost a pravou lásku, se kterou bychom i svou rodinu dovedli k Tobě a mohli Tě všichni chválit na věky. Skrze Krista našeho Pána. Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

sv. Márius a Marta a jejich synové (Marius, Martha, Audifax et Abacus) (asi s. IV.); Germanicus (asi 167); Pontianus, m. in Umbria (s. II); Macarius Magnus (asi 390); Macarius Alexandrinus (s. V.); Bassianus, ep. Lauden (409); Liberata et Faustina (asi 580); Launomarus (asi 593); Ioannes, ep. Ravennaten (595); Remigius, ep. Rothomagen (asi 762); Arsenius, ep. Corcyren (s. X.); Marcellus Spínola y Maestre (1962)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.