Světci k nám hovoří...


sv. Robert

Robertus, abbas Novomonasterien

7. června, připomínka
Postavení:opat OCist
Úmrtí:1159
Atributy:ďábel na řetězu, kříž, mnich nebo opat

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Gargrave u anglického Yorku. Po studiích ve Francii se stal knězem a později byl ustanoven opatem v nově založeném cisterciáckém klášteře Newminsteru v Morpethu v diecézi Durhama. Vynikal v křesťanských ctnostech, byl vytrvalý v postu a obdařen mnoha Božími milostmi.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

TRPĚLIVÝ ASKETA

Narodil se kolem roku 1100 v Gargrave (Garvenu) v hrabství a diecézi York v Anglii. Nejdříve studoval universitu v Paříži. Pak změnil životní styl a stal se knězem. Zprvu působil ve svém rodišti jako farář, pak vstoupil do kláštera benediktinů ve Whitby. Se souhlasem opata přešel do nově se šířící řádové větve cisterciáků. V novém klášteře v Newminsteru v Morpethu byl v roce 1139 ustanoven opatem.

Na obnově v církvi se podílel společně se svatým Bernardem. Sám žil velmi asketicky. Nikdy se dosyta nenajedl a co sobě odepřel, rozdával chudým, ve kterých miloval Krista. Skutky sebezáporu spojené s modlitbou mu pomáhaly nedat se žádnou věcí vyrušit z klidu a vážnosti. V postní době žil jen o chlebu a vodě. K denním modlitbám prý přidával všech 150 žalmů. Obdržel moc nad zlými duchy, které vymítal, a tak uzdravoval posedlé.

Robert založil v letech 1143-48 také další domy v Pipewellu v Northamptonshiru, Roche a Sawley ve West Ridingu. Byl blízkým přítelem poustevníka sv. Godrika, kterého navštěvoval. Robert byl nositelem pokoje, který čerpal z přítomnosti Krista. Sebeovládáním si vypěstoval trpělivost pro každou situaci.

Uvažme, zda může ten, kdo má rád Krista a přijímá ho, zůstávat člověkem neklidu a nelásky a nemít zájem o potřeby bližních? Tím si ale ještě nezajišťuje svou pověst. Robert, coby ďáblův nepřítel, byl pro jeho intriky podezírán a prý i obviněn svými mnichy z neřestného poměru s jednou místní ženou. Krátce byl v zahraničí, obhájil se před Bernardem, který se proti křivému obvinění postavil a daroval mu pás. Zemřel ve svém klášteře v Newminsteru.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Sv. Robert mi bude příkladem alespoň pro páteční půst o chlebu a vodě, doporučovaný i P. Marií, s kterým chci začít.

Bože, Tys vedl svatého opata Roberta, aby nám svým příkladem ukázal, jak žít podle evangelia; vyslyš naše prosby a dej, abychom uprostřed proměn tohoto světa toužili celým srdcem po tom, cos nám připravil v nebi. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sacratissimi Cordis Iesu, Sollemnitas ; Robertus, abbas Novomonasterien (1159); Colmanus, ep. Dromoren. et abbas (s. VI.); Anna a Sancto Bartholom (1626); Antonius Maria Gianelli (1846); Maria Teresia de Soubiran La Louvi (1889); Petrus, Wallabonsus (851)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.