Světci k nám hovoří...


sv. Bohumil

Bogumilus

10. června, připomínka
Postavení:arcibiskup, ECMC
Úmrtí:1182

ŽIVOTOPIS

Pocházel z polského rodu Poraj. Studoval v Hnězdně a v Paříži. Ve Hnězdně se stal arcibiskupem. V 56 letech požádal papeže o uvolnění z úřadu a stal se kamaldulským poustevníkem. Po deseti letech pak zemřel.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

JE MOŽNÉ BÝT SVATÝ, PROTOŽE BŮH JE SVATÝ?

Narodil se roku 1116 na hraběcí tvrzi Kozmin v Polsku. Otec Bohuchval Poraj si přál, aby jména dětí naznačovala, jaké by měly být. Rodiče zasvětili Bohumila Pánu a vyprošovali mu milost, aby mu byl svým životem milý. Na studie jej poslali do Hnězdna, kde ho vyučoval Oto, pozdější biskup bamberský. Bohumil byl nadaný, studoval i v Paříži a zvolil si kněžské povolání. Často si prý připomínal příkaz uváděný v Bibli na čtyřech místech: "Buďte svatí (či dokonalí) jako je ... nebeský Otec" (viz 1Pt 1,16; Mt 5,48; Lv 19,2 a 20,26).

Tento příkaz bereme málo vážně, snad že se nám zdá nedostupný, ale je to Otcův požadavek pro konečné společenství s ním. Vůbec málo myslíme na to, jak moc jsme Otcem milováni, a přitom nám to Ježíš ukazoval na nejednom příkladu. A také odpověděl na otázku o možnosti spasení, že "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno" (Mt 19,26). Důležité je chtít žít s Bohem a pro Boha v lásce, naučit se mu odevzdávat, a přitom se učit žít jeho láskou. Tohoto umění, kterému učí Duch svatý, se nesnažil dosáhnout jen sv. Bohumil, ale velmi mnoho svatých. Jde o to, co od nás Bůh chce, protože nás dokonale miluje a dokonale milovat je možné jen ve spojení s ním, protože nikdo z nás není dokonalý.

Bohumil se stal knězem a cítil velkou odpovědnost za svěřené duše. Svůj život naplňoval smiřováním a modlitbou za ně. Byl zvolen biskupem a jmenován i arcibiskupem v Hnězdně. V biskupském úřadě usiloval o věrné plnění pastýřského úkolu, který po pěti letech zatoužil změnit v úkol modlícího se obětníka. Požádal tedy v roce 1172 papeže Alexandra III. o uvolnění z úřadu, aby mohl žít jako kamaldulský poustevník. Chtěl se tak dál podílet na záchraně duší, chtěl se více modlit za ty, kteří se nemodlí, a klanět se Bohu za ty, kteří se mu neklanějí. Po 10 letech zemřel v ústraní jako řeholník ECMC.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Chci být svatý, protože Boží Srdce touží po tom, abych měl účast na jeho životě. Budu se snažit myslet na to, že mám žít jeho láskou.

Bože, Tys naplnil svatého Bohumila touhou po dokonalé lásce, dal jsi mu víru, která přemáhá zlobu světa, a přidružil jsi ho k zástupu svatých biskupů; na jeho přímluvu dej i nám vytrvalost ve víře a touhu žít podle Tvé lásky, abychom měli spolu s ním účast na tvé slávě. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bogumilus (1182); Eduardus Poppe (1924); Landericus (asi 656); Diana de Andaló (1236); Henricus de Bauzano (1315); Ioannes Dominici (1419); Censurius (s. V); Ithamarus (ca. 666); (1419); Thomas Green, monachus (1537); Thomas Green, monachus (1537); Marcus Antonius Durando, presbyter (1880)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.