Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Řehoř Barbarigo

Gregorius Barbarigo

18. června, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1697

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Benátek. Ve 20 letech se stal diplomatem. V Münsteru se podílel na dosažení Vestfálského míru. Byl zapsán do "Rady moudrých". Jeho touhou však byla jen moudrost pocházející od Boha. Stal se knězem a horlivým služebníkem. Papežem byl povolán na biskupský stolec v Bergamu a později v Padově. Stal se i kardinálem. Jako biskup byl velice laskavý a soucitný, přitom vedl pokorný život kajícníků. Založil seminář. Zemřel s pověstí svatosti.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

MOUDRÝ DIPLOMAT A LÁSKYPLNÝ BISKUP

Narodil se roku 1625 v Benátkách v Itálii ve vznešené rodině, v době třicetileté války. Protestanti válčili s katolíky do roku 1648, kdy došlo k podepsání míru, na němž měl také zásluhu benátský diplomat Řehoř Barbarigo.

První výchovy a základních poznatků se mu dostalo v rodině a pak studoval v Padově. Ve 20 letech se stal benátským diplomatem. Patřil prý brzy k nejlepším v Evropě. Řehoř se v doprovodu vyslance Contariniho zúčastnil kongresu v Műnsteru na jednání o skončení náboženské války, která dostávala podobu boje o evropskou nadvládu mezi Habsburky a Francií. Výsledky jednání byly pak stvrzeny Vestfálskou smlouvou o míru. Na konferenci se seznámil i s papežským zástupcem Fabiem Chigi. Po návratu do Benátek, i když nedosahoval požadovaného věku, byl zapsán do "Rady moudrých".

Nechal se dál řídit Duchem svatým a ve 30 letech přijal v Padově kněžské svěcení. Po dalších studiích udělal ještě doktorát z kanonického i občanského práva. Za moru v roce 1657 si počínal velmi hrdinně. Papež Alexandr VII. poznal Řehořovy schopnosti již jako kardinál v Műnsteru, kde se spolu seznámili, proto ho po oboustranném jednání učinil biskupem na uvolněném místě v severoitalském Bergamu. Za několik let obdržel Řehoř i kardinálský klobouk.

V roce 1664 byl jmenován biskupem v Padově, kde založil seminář, zavedl výuku jazyků a prý i provoz tiskárny ve více jazycích. Byl obdivován mocnáři, vědci i umělci. Způsobem života se podobal spíše řeholnímu kajícníkovi a ten způsob Řehoř nezměnil. Jako biskup byl velmi horlivým a vynikajícím pastýřem v Padově 33 let. Po papežově smrti z obav, aby nebyl zvolen jeho nástupcem, šířil o sobě mezi kardinály špatnou pověst. Uspěl, a tak mohl nakonec zemřít jako padovský biskup. Pohřben byl v padovské katedrále.

Blahořečený byl v roce 1761 a kanonizován 1960.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Budu upřednostňovat moudrost pocházející od Boha a dnes se obzvlášť snažit o konání dobrých skutků.

Bože, Tys naplnil svatého Řehoře Barbarigo svou láskou a moudrostí, dal jsi mu víru, která přemáhá zlobu světa, a přidružil jsi ho k zástupu svatých biskupů; na jeho přímluvu dej i nám vytrvalost ve víře a lásce, abychom měli spolu s ním účast na Tvé slávě. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(použito závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Gregorius Barbarigo (1697); Marcus et Marcellianus (asi 304); Calogerus, eremita (asi s. V.); Elisabeth, virgo in Rhenania (1164); Hosanna Andreasi (1505); Leontius, miles (s. IV); Cyriacus et Paula (ca. s. IV); Amandus, ep. Burdigalen. (s. V)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.