Světci k nám hovoří...


Obrácení sv. Pavla

conversio Paulus, Apostolus

25. ledna, svátek
Postavení:apoštol

ŽIVOTOPIS

Obrácení apoštola Pavla při setkání s Kristem na cestě do Damašku bylo nejrychlejším a nejvýznamnějším v dějinách. Chtěl sloužit Bohu tak, jak k tomu byl vychován, ke skutečné službě se však musel obrátit, a to se stalo, když se Krista zeptal: "...Co mám dělat, Pane?" (Sk 22,10) O jeho obrácení se dočteme v Bibli na více místech NZ (Sk 9,1-22; 22,3-16; 1Kor 15,9-10; Gal 1,11-24; 1 Tim1,12-16).

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

NA CESTĚ DO DAMAŠKU

aneb "Co má dělat, Pane?"

Připomínáme si Boží zásah, kterým byl do prvotní církve povolán za nového apoštola její pronásledovatel, aby z židovského národa donesl víru v Krista do pohanského světa.

Byl to Pavel z Tarsu v Kilikii, Hebrej, požívající práv římského občanství a nazývaný Šavel. Rodem patřil k izraelskému kmeni Benjamin a jeho židovské jméno Saul (Šavel) měl po králi, od nějž byl odvozován jeho původ. Zřejmě s římským občanstvím zase souviselo jméno Pavel, které používal od svého obrácení. Jeho rodiště Tarsus s řeckou kolonií se nachází na území dnešního Turecka. Bylo kulturním a obchodním střediskem Římské říše. S tím souviselo Šavlovo časné získání znalostí řecké kultury a později římského práva. Vzdělal se v řeckých vědách a vyučil stanařskému řemeslu. Byl poslán do Jeruzaléma, kde jako žák Gamaliela vyspěl ve znalce Starého zákona a horlivého farizeje i pronásledovatele křesťanů. Nechyběl při kamenování sv. Štěpána, byť pouze opatroval pláště aktérů. Pak pokračoval v pronásledování Kristových vyznavačů s přesvědčením, že slouží Bohu, kterého miluje.

Na cestě do Damašku, odkud chtěl v poutech přivést křesťany, byl zasažen mocí Kristova světla. "Padl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mne pronásleduješ? Saul řekl: Kdo jsi, Pane?

On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.

...Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil."(Sk 4,9)

"Všechno má svůj čas."(Kaz 3) A je čas se zastavit, podívat se na sebe, ne na druhé, protože i já mohu být pronásledujícím Šavlem. Také já si mohu myslet, že dělám něco správně, že sloužím Bohu, a ono tomu může být poněkud opačně. Na každém je něco dobrého a jen Bůh vidí dokonale každého z nás. Každého přitom stejně dokonale miluje a u chybujících touží po jejich obrácení. U Šavla zvolil prostředek svého zjevení ve prospěch celé církve. V tomto zjevení byl dar i pro nás - připomeňme si, jaké vedení skrze Pavla máme v jeho listech. Jaký vzor v jeho spolupráci s Duchem svatým, pro jehož působení se Pavlovo srdce plně otevřelo. Setkání s Kristem ho proměnilo v nejhorlivějšího hlasatele evangelia.

Také my se setkáváme s Kristem ve svátostech a přijímáme Ducha svatého. Otevíráme však dostatečně svá srdce jeho působení? Máme v něm místo pro Boží odpověď a vedení?

(Další životopisné údaje počínaje Pavlovým křtem v Damašku jsou uvedeny u jeho slavnosti 29. 6.)

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

"...Co mám dělat, Pane?"(Sk 22,10) Tuto otázku, kterou vyslovil Pavel poté, co se mu Ježíš na cestě do Damašku představil, budu klást i já při svém rozhodnutí pro plnění Boží vůle.

"Bože, Ty jsi vyvolil apoštola Pavla, aby se stal učitelem národů; připomínáme si dnes jeho obrácení a prosíme Tě: dej, ať jsme i my připraveni plnit Tvou vůli a vydávat světu svědectví o Tvé pravdě. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen"

(závěrečná modlitba breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

conversio Paulus, Apostolus ; Ananias, discipulus Iesu (s. I.); Arthemas (s. III./IV.); Agileus (s. III./IV.); Iuventinus et Maximinus, m. (363); Bretannio (s. IV.); Palæmon (s. IV.); Præiectus et Amarinus (676); Henricus Suso (1366); Poppo (1048); Antonius Migliorati (1450); Archangela Girlani (1495); Franciscus Zirano (1603 ); Emmanuel Domingo y Sol (1909); Æmilia Fernández Rodríguez (1939); Maria /Magdalena Antonia/ Teresa Grillo Michel (1944); Antonius Świadek (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.