Světci k nám hovoří...


sv. Petr Chryzolog

Petrus Chrysologus, ep. Ravennaten. et doctor Eccl

30. července, nezávazná památka
Postavení:biskup a učitel církve
Úmrtí:asi 450
Atributy:biskup, kalich nebo patena s hostií, oltář

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Imole a jako mladý jáhen byl od papeže Sixta III. ustanoven arcibiskupem v Ravenně. Hlubokou moudrostí, apoštolskou horlivostí i svatým životem získal věhlas v celé Církvi. Čestné jméno Chryzologus obdržel pro svou výmluvnost, při níž se řídil zásadou: "K lidu je třeba mluvit jazykem lidu."

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

ZLATOŘEČNÍK

Pocházel z Imoly v severní Itálii. V rodném městě pomáhal biskupovi Korneliovi, který ho pro jeho schopnosti r 423 vysvětil na jáhna. Po roce ho papež Sixtus III. povolal do biskupského úřadu v Ravenně. Město bylo sídlem západořímského císaře a s povýšením na metropoli byl Petr povýšen na arcibiskupa.

Když asi 40letý, poprvé v úloze biskupa, se představil věřícím, řekl: "Ani jsem se nenadál a Bůh na mne vložil přetěžké břímě. Prosím vás proto, abyste mi ho pomáhali nést a byli poslušní Božích přikázání i mého napomínání." Zároveň se před svým stádem zavázal hledat jen Boží slávu a spásu duší. Zvláště pak dbal o formaci a vzorný život svých kněží. Vynikal úctou a respektem k vyjádřením papeže. Nejvíce proslul výmluvností, pro kterou mu bylo dáno čestné jméno Chryzologus, tj. Zlatořečník. K prostému lidu se zásadně snažil mluvit jeho jazykem.

Konstantinopolskému bludaři Eutychovi napsal citlivý list, v němž uvedl slova: "V zájmu míru a víry nemůžeme naslouchat řečem o víře bez souhlasu římského biskupa."

Z jeho písemností se dochovalo 183 kázání. Zemřel u hrobu sv. Kassiána, v jehož chrámu v Imole se připravoval na smrt. Pravděpodobně 3. 12. 450, datum však není spolehlivě zjistitelné

V roce 1729 papež Benedikt XIII. prohlásil Petra Chryzologa za učitele církve.

Těm, kteří si myslí, že jejich život už nemá smysl i těm, kteří ho nekřesťanským způsobem promrhávají, Petr Chryzolog říká: "Člověče, proč si myslíš, že jsi bezcenný, když jsi Bohu tak vzácný? Proč se znevažuješ, když si tě Bůh tolik váží? Proč hledáš z čeho jsi stvořen a ne to, k čemu jsi stvořen?"

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

S vděčností k Bohu se budu snažit žít k Boží chvále a při zpytování svědomí se zaměřovat na to, v čem jsem se od tohoto svého poslání odchyloval.

Bože, Tys učinil svatého biskupa Petra Chryzologa slavným hlasatelem svého vtěleného Slova; na jeho přímluvu pomáhej i nám, ať v srdci rádi uvažujeme o tajemstvích spásy a svými skutky o nich vydáváme spolehlivé svědectví. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Chrysologus, ep. Ravennaten. et doctor Eccl (asi 450); Godeleva (asi 1070); Maria a Iesu Sacramentato Venegas de la Torre (1959); Abdon et Sennen (ca. s. III); Iulitta, m. Cæsareæ (ca. 303); Maxima, Donatilla et Secunda (304); Ursus, ep. Autissiodoren. (s. VI); Eduardus Powell, Richardus Featherstone et Thomas Abel* (1540); Braulio Maria (Paulus), Corres Díaz de Cerio et XIV socii*, Arsenius (Benedictus Iosephus Labre); Ma (1936); Iosephus Maria Muro Sanmiguel, Ioachim Prats Baltueña et Zosimus Izquierdo Gil* (1936); Sergius Cid Pazo (1936); Leopoldus (Bogdan); Mandic de Castronovo (1942); Maria Vincentia a Sancta Dorothea Chávez Orozco (1949)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.