Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Agatangel de Vindocino Nourry a Kasián Vaz López-Netto

Agathangelus de Vindocino /Franciscus/; Nourry et Cassianus de Nannetibus /Gundisalvus/; Vaz López-Netto

7. srpna, připomínka
Postavení:mučedníci OFMCap
Úmrtí:1638

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

MUČEDNÍCI Z GONDARU

Agatangel de Vindocino se narodil 31. 7. 1598 ve Vendôme ve Francii, jako třetí ze sedmi dětí Františka Nourry a Markéty roz. Bégon Při křtu dostal jméno po otci, který byl váženým předsedou voleného tribunálu. V roce 1606 přišli do města kapucíni budovat na předměstí klášter. Františkův otec se stal apoštolským správcem této stavby a bral svého syna mezi františkány. Ten si oblíbil jejich ctnosti a když v koleji César-Vendôme skončil studia, asi ve 20 letech vstoupil do jejich řádu, v němž přijal jméno Agatangel. Noviciát začal v Mans, v kapucínské provincii Touraine-Bretagne. Když složil sliby, byl v roce 1620 poslán do Poitier, aby pokračoval ve studiu. Po čtyřech letech přešel na teologii do Rennes a v roce 1625 přijal kněžské svěcení. Krátce byl na misiích v Poitou a v dalším roce měl postní kázání ve svém rodišti. V roce 1628 pobýval v Rennes a stal se náhradníkem za jednoho misionáře v Levantě. Toto historické označení se týká zemí východního Středomoří, východně od Itálie.

Dne 29. 4. 1629 Agatangel dorazil do Aleppa, které je druhým nejstarším městem v Sýrii, dnes nazývaným starobylou perlou Orientu. Byl představeným misie v Kairu a usiloval o sjednocení Koptů s církví římskou. Po těchto misiích mu představený, P. Josef z Paříže, v roce 1633 svěřil organizování nové misie v Egyptě, kam byl z Francie poslán i otec Kassián.

Kasián Vaz López-Netto přišel na svět 14. 2. 1607 v Nantes, u břehu řeky Loiry. Otci Janu López-Neto a matce Kvidě z Almerasu se s jejich dcerkou narodil jako dvojče. Při sv. křtu dostal jméno Consal, ale říkali mu Vasenet. Při studiích v koleji sv. Klimenta byl velmi oblíbeným a vynikal inteligencí i zbožností. S oblibou se stavoval v kapucínské kapli, kde se ponořoval do vnitřní modlitby.

Kapucíni měli v Nantes klášter, který v roce 1593 obdrželi od vévody Mercoeur, poté co byli od kalvinistů vyhnáni z Angers. Do něj zatoužil Consal - Vasenet vstoupit již v 9 letech, ale musel čekat asi do 16 let. Noviciát začal v Angers a 16. 2. 1623 oblékl hábit a přijal jméno bratr Kasián. Po roce byl poslán na studia filozofie a teologie do Rennes. Kněžské svěcení přijal asi roku 1630. V době morové epidemie r. 1631-1632 pečoval o nemocné v Rennes.

V roce 1633 byl poslán na misie do Egypta a v Káhiře nebo Alexandrii se připojil k otci Agatangelovi, který se snažil o jednání s koptským patriarchou Matějem III., jenž za arcibiskupa Etiopie jmenoval mnicha Arminia. Právě Etiopie byla v r. 1637 určena za jejich další misijní působiště. Před touto cestou se zastavili na svatých místech v Palestině. V dalším putování se připojovali ke karavanám. S první cestovali přes Nubijskou poušť k břehům Rudého moře. Přešli Massau a dorazili do Deborechu v Serawě na eritrejskou náhorní plošinu. Tam byli zajati a uvězněni na upozornění luterána Piera Leone, který ovlivnil arcibiskupa Markuse. Z eritrejské plošiny byli vlečeni, přivázáni k ocasům zvířat, na kterých jeli jejich trýznitelé. Do Gondaru (dřívějšího hlavního města Etiopie) před abuna Markuse tak dorazili 5. 8. a o dva dny později předvedeni před vladaře Etiopie Basilidema. Odpovědí na jejich obhajobu katolické víry bylo odsouzení k smrti.

Když byli dovlečeni na místo určené k jejich oběšení, chyběly provazy. A tak došlo na použití jejich provazového cingulum se třemi uzly (symbolizujícími chudobu, čistotu a poslušnost), kterým měli přepásaný hábit. Jejich oběšení bylo provedeno v poledne, kdy si oba připomínali Kristovo vyvýšení na kříž. Při popravě došlo k obrácení jednoho habešského úředníka a z popudu abuna Markuse ke kamenování oběšených, přičemž otci Agatangelovi bylo vyraženo oko. Následné noci byl prý obyvateli Gondaru spatřen velký světlný sloup, jakoby vycházející z nahromaděného zakrvaveného kamení.

Oba mučedníci byli papežem Piem X. 1. 1. 1905 blahořečeni.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Tito mučedníci se před úkoly v Etiopii zastavili načerpat sílu na svatých místech Palestiny. To mi bude připomínkou, že i já potřebuji k naplnění svého poslání čerpat sílu za svatých míst - před svatostánkem nebo před křížem.

Všemohoucí Bože, vyslyš prosby blahoslavených mučedníků Agatangela a Kasiána, kteří na svědectví pravdy položili v Etiopii své životy; dopřej rozšíření jejich úcty a příkladu kanonizací, a nám dej sílu, abychom životem vydávali svědectví Tvé pravdě. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Xystus Pp II et socii, passio: 6.8. (258); Caietanus de Thiene (1547); Afra (304); Donatus, ep. Aretin (s. IV); Iordanus Forzaté (asi 1248); Albertus de Abbatibus (asi 1306/1307); Agathangelus de Vindocino /Franciscus/; Nourry et Cassianus de Nannetibus /Gundisalvus/; Vaz López-Netto (1638); Edmundus Bojanowski (1871); Agapitus et Felicissimus (258); Donatus, ep. Vesontien. (post 658); Donatianus, ep. Catalaunen. (s. IV); Victricius (ca. 410); Vincentiusw, religiosus O.F.M. (1504); Martinus a Sancto Felice (Ioannes); Woodcock, Eduardus Bamber et Thomas Whitaker* (1646); Nicolaus Postgate (1679)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.