Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jan Eudes

Ioannes Eudes

19. srpna, nezávazná památka
Postavení:kněz, zakladatel CJM
Úmrtí:1680
Atributy:kněz, kniha, Srdce Ježíšovo

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Normandii ve Francii. Stal se knězem a 20 let s apoštolskou horlivostí konal misie, při kterých šířil úctu k Božskému Srdci Páně i k Srdci P. Marie. Lid všude povzbuzoval k plnění Boží vůle, zdůrazňujíce potřebu lásky. Založil dvě kongregace. Jednu zaměřenou na lidové misie a dorost, zvláště v seminářích. Další na pomoc zbloudilým, mravně klesajícím mladým ženám. Své síly vyčerpal v úsilí otvírat lidská srdce Boží lásce. Jansenistům, kteří žili ve strachu před Bohem, poukazoval na symbol srdce jako znamení Boží lásky. Žil umrtveným životem, z pokory nepřijal žádnou hodnost. Napsal 21 spisů a zemřel v 79 letech v Caen.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

ZVĚSTOVATEL LÁSKY, SRDCÍ HODNÝCH ÚCTY

Jeho život začal v normandské vesnici Ri u Argentanu na severozápadě Francie, kde se narodil 14. 11. 1601 selským rodičům, Izákovi a Martě. K základům v rodině přibylo vzdělání u jezuitů v Caen, kde začal jeho vztah k Panně Marii. Před dosažením kněžství, v roce 1623, vstoupil v Paříži do kongregace oratoriánů P.de Bérulle. Jednalo se o kněžské sdružení zaměřené na výchovu mládeže, s posláním zřizovat i semináře a dbát o výchovu kněží.

Jan Eudes byl vysvěcen v prosinci 1625. Po dvou letech, za epidemie moru, osvědčil svou lásku v dobrovolné službě nejubožejším, pro které nasadil všechny své síly nehledě na riziko. V té době přespával v nouzovém přístřešku na poli. Pak asi 20 let konal misie po celé Francii. Citlivě vnímal potřebu vnitrocírkevní obnovy, která se mohla uskutečnit jen tehdy, začnou-li kněží s obnovou u sebe a s opravdu dobrou přípravou v seminářích. Kongregace oratoriánů ho v tomto úkolu zklamala. Když se r. 1642 zasazoval o založení semináře v universitním Caen, výhrady generálního představeného asi dovršily v jeho srdci rozhodnutí pro novou kongregaci Ježíše a Marie, protože ji následujícího roku založil. Ta se hlavně věnovala vedení seminářů a misií po Francii. Její členové se také začali nazývat "eudisti".

Zde se rozvinula Janova horlivost v duchu Tridentského koncilu. Neustále pokračoval v konání lidových misií, při nichž hlásal lásku Nejsvětějšího Ježíšova Srdce i Neposkvrněného srdce Mariina a vedl lid k jejich uctívání už před Marií M. Alacoque. Nesoustředil se jen na to, co říkal, ale dobře vnímal i palčivé problémy lidí. Mezi ně patřil i osud pobloudilých a opuštěných děvčat, pro které založil kongregaci sester křesťanské lásky, známých dnes jako sestry od Dobrého Pastýře. Jejich komunita působí asi od r. 1991 i v ČR v Ostravě. Dílo Jana Eudese nepřestalo růst. Byl hlasatelem hesla: "Ve všem Boží vůli" a svůj život zcela odevzdával do Boží Prozřetelnosti. Chtěl, aby kongregací Ježíše a Marie zakládané semináře stály na třech sloupech: na milosti, Boží vůli a Kříži.

Chtěl, aby všichni žili pod vlivem Ježíšova Srdce přítomného v eucharistii. Vybráno z jeho slov: "Ježíš je nejenom tvůj, on chce být také v tobě. Chce v tobě žít... v tvém duchu, v tvém srdci, ve tvých schopnostech a silách (svou silou), aby se na tobě naplnila slova: Oslavujte Boha svým tělem a aby Ježíšův život byl patrný na vás. Nejenom patříš Božímu Synu, ale máš být v něm. Všechno v tobě, má být zapojeno do něho, od něho máš přijímat svůj život, jím se nechat řídit. On je jediný zdroj pravého života; mimo něj najdeš smrt a zánik."

O Mariině Srdci učil: "V Mariině Srdci vybudoval Otec říši své lásky. Jediný Syn si v něm připravil svůj příbytek a Duch Svatý - plnost lásky, zřídil si v něm svůj chrám. Mariino Srdce je archa, ve které jsou ukryta Boží tajemství."

A častěji říkal: "Pravidlem všech pravidel je láska."

Jan Eudes až do onemocnění v 75 letech pokračoval v lidových či farních misiích, při nichž dbal na prostor pro svátost smíření. V kázáních poukázal na tíži hříchu, a pak v hovoru s hříšníkem na lásku Ježíšova Srdce. Papež Pius X., když ho 25. 4. 1909 blahořečil, řekl, že Eudesovo zaměření na Boží milosrdenství z něho dělá "apoštola úcty k Srdci Ježíšovu a Mariinu."

Tento "apoštol" zanechal mnohé spisy. Ze známějších jsou to: "Ježíšův život a jeho království." A "Dobrý zpovědník." Krátce před smrtí dopsal: "Obdivuhodné Srdce Boží Matky."

Svatořečen byl 31. 5. 1925 papežem Piem XI.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Jan Eudes učil, že "málo záleží, jsme-li spokojeni my, - ale všechno záleží na tom, je-li spokojen Bůh, který každého z nás miluje." Proto si za měřítko a pravidlo nad všechna pravidla zapamatuji slovo "láska". Tou musím žít.

Bože, Ty sis vyvolil svatého kněze Jana, aby hlásal nevystižitelné Kristovo bohatství; vyslyš naše prosby a dej, ať Tě i my stále více poznáváme a ve světle evangelia jdeme cestou, která vede k Tobě. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

(závěrečná modlitba z breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Eudes (1680); Xystus Pp III. (440); Bertulfus (639); Sebaldus (s. IX/X); Ludovicus, ep. Tolosan (1297); Iordanus de Pisis (ca. 1311); Ezechiel Moreno Díaz (1906); Thomas Sitjar Fortiá (1936); Elvira a Nativitate Domin, Hernández Amorós* (1936); Magnus, m. in Latio (s. inc.); Maginus (s. inc.); Timotheus, m. Gazæ in Palæstina (ca. 305); Andreas et socii, milites in Cilicia (s. IV); Donatus, presb. (s. VI); Bartholom, abbas in Calabria et Sicilia (1130); Guerricus (1151/1157); Leo, abbas Caven. II (1295); Angelus, eremita (1313); Ludovicus Fraijn seu Flores, Petrus de Zúñiga et XIII socii*: Petrus de Zúñiga* (1622); Hugo Green (1642); Franciscus Ibá (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.