Světci k nám hovoří...


Foto © Provincie bratří františkánů

Foto © Provincie bratří františkánů

sv. Zachariáš

Zacharias, propheta

6. září, připomínka
Postavení:prorok
Úmrtí:VI. - V. s. př. Kr.
Atributy:chrám, osel, jezdec, sedmiramenný svícen

ŽIVOTOPIS

Starý zákon tohoto proroka představuje jako vnuka kněze Ida, který se jako stařec vrátil z babylónského zajetí do Jeruzaléma. Zachariáš, jehož otcem byl Berekjáš, je zmiňován jako prorok u Ezdráše na zač. 5.kapitoly i v 6,14. Kniha proroka Zachariáše je v Bibli zařazena mezi sbírku Dvanácti proroků a vyniká eschatologickým zaměřením.

Zachariáš byl vrstevník Agea a své prorocké vystoupení začal dva měsíce po něm. Poukazoval na to, že začátek nového věku je pouze v Hospodinových rukou a dostavba chrámu má být zárukou, že Hospodin ve svůj čas učiní vše nové. Jím oznamované výroky jsou z let 520 až 518 př.Kr. S odvoláním se na dřívější proroky zdůrazňuje, že i jím hlásané slovo Hospodina se naplní i kdyby je lid nechtěl vzít na vědomí. Připomínal neposlušnost, pro kterou Boží trest dopadl na jejich otce a že Boží soudy mají být výstrahou a pobídkou, aby svůj život stavěli na Bohu.

Když ve třetí kapitole mluví o omilostněném veleknězi Jošuovi a jeho nastolení, jeho svědectví opouští historický rámec a poukazuje až na velekněze nové smlouvy - Jéšua (Ježíše). Osmá kapitola obsahuje Hospodinovo zaslíbení i s pozváním pohanů na Sijón v přislíbené blažené době. Hned v následující kapitole je předpověď Mesiášova vjezdu do Jeruzaléma: "Hle, k tobě přichází tvůj král, ospravedlněný a vysvobozený, ponížený, jedoucí na oslu, na oslátku, osličím mláděti." (Zach.9,9) A představuje ho jako vládce pokoje. Touto kapitolou však začíná druhá část knihy s jeho jménem a nejistým autorstvím. Jde však o Slovo Boží. Na jeho přijetí se Zachariáš snažil připravovat lid i výzvou k pokání a milosrdenství a výzvou k milování pravdy a pokoje.

Po smrti byl pohřben vedle proroka Agea.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Magnus, abbas (s. VIII); Zacharias, propheta (VI. - V. s. př. Kr.); Onesiphorus (s. I.); Bega (asi 660); Bertrandus de Garrigues (asi 1230); Michael Czartoryski (1944); Eleutherius, abbas (s. VI); Cagnoaldus (ca. 632); Liberatus de Lauro (ca. 1258); Didacus Llorca Llopis (1936); Paschalis Torres Lloret (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.