Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Ondřej Kim Tae-gŏn

sv. Ondřej Kim Tae-gŏn

sv. Pavel Chŏng Ha-sang @

sv. Pavel Chŏng Ha-sang Used with permission of The Hagiography Circle

@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Ondřej Kim Tae-gŏn, Pavel Chŏng Ha-sang a 101 druhů

Andreas Kim Tae-gŏn, Paulus Chŏng Ha-sang atque CIII socii

20. září, památka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1838-1867

ŽIVOTOPIS

Pohled do historie: Křesťanské poselství se do Koreje dostalo z Číny kolem roku 1780. Přinesli je korejští cestovatelé a první křesťanská společenství se v Koreji začala tvořit zásluhou laiků. Brzy nato přišli do země misionáři ze západu, zejména jsou vzpomínáni z Francie, kteří kolem poloviny následujícího století položili za šíření víry v Koreji své životy společně s mnoha místními mučedníky šířícími víru ve své zemi. Jejich krev se stala semenem nových křesťanů. Podobně jako jinde i zde počátek šíření křesťanství byl spojený s velkým pronásledováním, které bylo podporováno zákonem z r. 1802, jenž šíření křesťanské víry zakazoval pod trestem smrti. Z těch, kteří měli v Koreji za samozřejmé, že je třeba poslouchat více Boha než mocné tohoto světa, papež Jan Pavel II. 6. 5. 1984 prohlásil 103 za svaté při pastorační návštěvě této země. Jednalo se o první svatořečení od r. 1369 uskutečněné mimo Řím.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

Životopis pro meditaci:

PRVNÍ MUČEDNÍCI V KOREJI

První zmínky o křesťanství se dostaly do Koreje kolem roku 1620. V izolované zemi však bylo Kristovo učení brzy přidušeno. Na opravdovém počátečním rozkvětu církve v této oblasti o více jak sto let později mají zásluhu laici, kteří uvěřili Kristu, přijali jeho sv. Ducha a ve spolupráci s ním přinesli velký užitek. Svědectví, které vydávali, nakonec stvrdili svou krví.

Psal se rok 1784, když jeden ze členů korejské delegace, pan Yi Song - Hun, přijal v Pekingu od francouzského misionáře P. Jana Josefa de Grammont sv. křest i nové jméno Petr. Nejenže jeho skupina přinesla do Koreje Písmo svaté, ale Petr, zvláště mezi inteligencí, velmi úspěšně rozšiřoval víru v Krista.

O sedm let později početně významná skupina křesťanů začala vládě vadit. V roce 1794 přišel do Koreje čínský kněz Jakub Cho a po sedm let v zemi horlivě působil. Pak byl zajat a odsouzen asi se třemi sty křesťanů. Vláda vyslovila obavy, že šíření cizí kultury a civilizace by mohlo vést k ohrožení suverenity a možná i k její ztrátě. S krvavým útlakem místní církev nabývala na síle a do Říma poslala petici se žádostí o kněze i o biskupa. Papež Pius VII., který byl v té době Napoleonovým vězněm, nemohl vyhovět. Teprve po zvolení papeže Řehoře XVI. byl v r. 1831 do Koreje jmenován apoštolský vikář z Francie, který ale cestou zemřel. Než se do země dostal nový biskup, uplynuly asi dva roky. S tímto nově jmenovaným biskupem Vavřincem Imbertem připluli dva francouzští kněží: Petr Maubant, Jakub Chastan, k nimž se přidal Číňan P. Patrik Ryu. V roce 1839 francouzští duchovní byli jako organizátoři církve dopadeni a 21. 9. umučeni (další údaje v přehledu poř.čís.42-44). Na jejich místo nastoupili: biskup Ferréol, misionář Antonín Daveluy a první domorodý kněz Ondřej Kim Tae-gŏn.

Ondřej Kim Tae-gŏn jako první korejský kněz je zařazen do čela (s místním laikem Pavlem) dnešní památky mučedníků a z toho důvodu je i zde připomínán jako první, ač v následném chronologickém přehledu by byl na 72 místě.

Narodil se v roce 1821 v Solmoi v Ch'ungch'ong v Koreji jako syn zemědělce Ignáce Kim Chejun (+26. 4. 1839). V 15 letech odešel se dvěma druhy do Macao, aby se připravoval na svátost kněžství. Poprvé se marně pokoušel o návrat do vlasti v prosinci 1842, ale podařilo se mu to až téměř o tři roky později. Vysvěcený byl v Šanghaji 17. 8. 1845. Mezi prvním začal organizovat přepravu francouzských misionářů ze Šanghaje do Koreje pomocí člunu. To se podařilo 12. října. Na přání biskupa Ferréola udržoval kontakt s čínskými rybáři za účelem korespondence se zahraničím. V roce 1846 byl dopaden a jako křesťan uvězněn.

Při výslechu se ho mandarín otázal, zda je křesťan, což Ondřej Kim potvrdil. Na otázku proč vyznává králem zakázané náboženství odpověděl: „Protože je pravdivé. Učí mě ctít Boha a zajistí mi věčnou blaženost.“ Na výhružku, že pokud se Boha nezřekne, bude ubit, řekl: „Jak vy rozhodnete, já svého Boha nikdy neopustím.“ Poté mu na krk upevnili velkou dřevěnou desku a zavřeli ho v kobce. Deska mu bránila jak v pohybu, tak v ulehnutí. Ruce měl spoutané a provazy omotané kolem těla v místě ledvin. Jeho utrpení sledovali dva uvěznění námořníci a zvědavci, kteří se na něj přišli podívat a Ondřej Kim jim přitom kázal. Po několika dnech byl odveden ke guvernérovi v Kima Kaitsu. Také zde hlásal základní pravdy víry s odhodláním pro ni položit život. Při výslechu po něm chtěli, aby uvedl jména dalších křesťanů. On však zdůraznil, že by to bylo proti přikázání lásky. Byl odsouzen k trestu smrti. V Saenamt'o u Soulu byl mučen a na pobřeží 16. 9. sťat. Jeho tělo křesťané pohřbili v horách.

Pavel Chŏng Ha-sang se narodil v roce 1795 v Majae (dnes Neung-ne-ri) v provincii Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Byl synem Cecílie Yu Sosa, která byla 23. 11. 1839 ve vězení utlučená holemi ve věku 78 let. Jeho mladší sestru Alžbětu popravili 20. 12. 1839 a staršího bratra s otcem již v r. 1801.

Od 20 let Pavel Chŏng údajně bydlel v Soulu a pomáhal zde chudým. Nejen se modlil o vyslání kněží do své vlasti, ale také tuto žádost napsal papeži. V zimě, r. 1836-37, pomáhal biskupovi Vavřinci Imbertovi a jeho dvěma kněžím na jejich misijní cestě. Do Koreje dorazili 31. 12. 1836. Tlumočník Pavel zůstal jejich pomocníkem a působil jako katecheta. V té době počet věřících stoupl podle uvedených odhadů na 9000 křesťanů a nedal se utajit. Tři misionáři byli zatčeni 6. 9. 1839 a popraveni 21. 9. Dopaden byl i horlivý laik Pavel Chŏng Ha-sang. Při výslechu na výtku, že hájí a vychvaluje náboženství cizinců a krále s mandaríny má snad za provinilce, když je zákazují, odpověděl: „Proti těmto slovům nemám co namítat. Musím tedy zemřít.“ Dne 22. září byl v Soulu sťat.

Oba korejští mučedníci byli mezi 79ti, kteří mezi léty 1839 až 1846 podstoupili smrt pro Krista a byli v červenci 1925 blahořečeni papežem Piem XI. Ke kanonizaci této skupiny došlo společně s 24 mučedníky z let 1861 až 1867 (beat. 6. 10. 1968 Pavlem VI.) při pastorační návštěvě papeže Jana Pavla II. v Koreji.

Přehled dalších 101 dnes připomínaných mučedníků s jejich stručnými životopisnými údaji v chronologickém pořadí podle úmrtí. - Mučednickou smrt podstoupili přímo v Soulu, pokud není vysloveně uvedeno jiné místo. Jedná se o tři biskupy, sedm kněží a 91 laiků.

Petr Yi Ho-yŏng se narodil v roce 1803 v Ich'on v Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Umučený byl ve vězení v Soulu 25. 11. 1838.

Protáz Chŏng Kuk-ka se narodil v r. 1799 v Songdo, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Kvůli víře vysílen mučením zemřel ve vězení 20. 5. 1839.

Agáta Kim A-gi se narodila kolem r. 1785 v Kangch‘on u Soulu. Byla mučena pověšením za vlasy a přivázáním za pohybující se vůz. Nakonec byla sťata 24. 5. 1839.

Agáta Yi So-sa se narodila v r. 1784 v Ich‘on v Kyonggi v Korei. Jejím bratrem byl Petr Yi Ho-Yong umučený ve vězení 25. 11. 1838. Agáta Yi jako věřící vdova byla sťata 24. 5. 1839 v Small West Gate v Soulu.

Anna Pak A-gi, narozena 1783 v Kangchon, Gangwon-do v Jižní Koreji, která chtěla žít řeholním životem, byla před stětím 24. 5. 1839 krutě mučena.

Augustin Yi Kwang-hŏn se narodil v r. 1787 v Kwangju v Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Oženil se s Barborou Kwon Hui a stal se katechetou. Ve Small West Gate v Soulu byl sťat 24. 5. 1839. (Jeho bratr Jan o necelé dva měsíce později a manželka byla umučena 3. 9. 1839.)

Barbora Han A-gi se narodila v r. 1792 v Kwang-ch‘on poblíž Gangweon-do. Stala se vdovou a byla sťata 24. 5. 1839.

Damián Nam Myŏng-hyŏg se narodil v r. 1801-2 v Munan poblíž Soulu. Oženil se s Marií Y‘on Yi-Hui (+3. 9.). Ve 30 letech přijal víru a v dalších letech se stal katechetou. Ve vězení povzbuzoval manželku slovy: „Křesťan má umírat pro Pána jako beránek. Nedej si ujít tak krásné povolání!“ Byl sťat 24. 5. 1839.

Lucia Pak Hŭi-sun se narodila r. 1801 v Soulu. Stala se dvorní dámou a pro víru byla sťata 24. 5. 1839.

Magdaléna Kim O-bi se narodila v r. 1774 v Soulu. Byla vdovou a sťata 24. 5. 1839.

Petr Kwon Tŭ-gin se narodil v r. 1805 v Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Byl obchodníkem a čestným křesťanem. Byl popraven stětím 24. 5. 1839.

Josef Chang Sŏng-jib se narodil v r. 1786 v Soulu. Stal se lékárníkem a jako křesťanský laik byl umučen ve vězení v Soulu 26. 5. 1839.

Barbora Kim se narodila v r. 1805 v Shi-heung poblíž Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Jako vdova byla zatčena pro víru a při onemocnění jí ve vězení v Soulu nebyla poskytnuta nezbytná péče. Zemřela zde 27. 5. 1839.

Barbora Yi se narodila v r. 1825 v Ch‘ongp‘a či Jeongpa v Soulu. Jako čtrnáctiletá dívka, zemřela ve vězení v Soulu 27. 5. 1839.

Anna Kim Chang-guma se narodila r. 1789 v Soulu. Byla vdovou a zemřela mučednickou smrtí 20. 7. 1839.

Jan Yi Kwang-nyol se narodil kolem r. 1796 v Gwangju, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Stal se katechetou a byl sťat v Soulu 20. 7. 1839.

Lucia Kim Nusia (m.s Magdalénou) se narodila r. 1818 v Gangcheon u Soulu. S přijetím křesťanské víry se rozhodla k zachovávání čistoty. Jako křesťanka byla zatčena a čtyřikrát podrobena mučení, které spočívalo v kroucení kostí. Kromě toho byla dvakrát zbita trojhrannou holí ve snaze přimět ji k odpadu od víry. Na otázky soudce odpovídala mimořádně moudře. Věznitelé se pokoušeli o její znásilnění, ale nedokázali překonat její odpor. Dne 20. 7. 1839 byla popravena mečem.

Magdaléna Yi Yong-hŭi se narodila v r.1809 v Pongch‘on u Soulu. Ve 30 letech jako křesťanská panna podstoupila mučednickou smrt 20. 7. 1839.

Maria Wŏn Kwi-im se narodila r. 1818 v Yongmo Ri v Koyang u Kyonggi v Koreji. Při mučení zemřela v 21 letech 20. 7. 1839.

Marta Kim Sŏng-im se narodila v r. 1787 v Pupyeong, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Jako křesťanská vdova byla umučena 20. 7. 1839.

Růžena Kim se narodila v r. 1784 v Soulu. Zemřela při mučení jako vdova 20. 7. 1839.

Terezie Yi Mae-im se narodila r. 1788 v Pongch‘on u Soulu a pro víru byla umučena 20. 7. 1839.

Anežka Kim Hyo-ju se narodila v r. 1816 v Pamseom v Soulu. Byla mladší sestrou Kolumbíny Kim Hyo-im (+26. 9. 1839). Ve 24letech byla Anežka jako panna umučena 3. 9. 1839.

Barbora Kwŏn Hui se narodila v r. 1794 v Soulu. Stala se manželkou Augustina Yi (+24. 5.), s nímž měla dceru Agátu Yi (+31. 1. 1940). Sama při mučení zemřela 3. 9. 1839.

Barbora Yi Chŏng-Hui (Ch‘ong-Hui) se narodila v r. 1799 v Pongcheon u Soulu. Byla 40tiletou vdovou. Její mladší sestru Magdalénu Yi Yong-h‘ui i s tetou popravili 20. 7. 1839. Sama Barbora pak zemřela při mučení 3. 9. 1839.

Jan Hu-Jae Pak se narodil v roce 1799 v Yongin Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Stal se obchodníkem a jako křesťan zemřel při mučení 3. 9. 1839.

Maria Park K‘un-agi se narodila v r. 1786 v Soulu. Byla vdaná a při mučení zemřela 3. 9. 1839. Lucia Park Hui-sun (24. 5.) byla její mladší sestra.

Maria Yi Yŏn-hŭi se narodila v r. 1804 v Soulu. Byla provdána za Damiana Nam Myong-hyok a měla děti. Mučednickou smrt podstoupila 3. 9. 1839.

František Ch‘oe Kyŏng-Hwan narodil se v roce 1805 v Taraekkol u Hongjugun v provincii Ch‘ungchong v Jižní Koreji. Stal se katechetou a ve vězení při mučení zemřel 12. 9. 1839.

Jakub Chastan se narodil 7. 10. 1803 v Marcoux v Basses-Alpes ve Francii. V roce 1826, přijal kněžské svěcení a v dalším roce odjel jako misionář do Siam v Thajsku. Odtud do Malajsie a nakonec s biskupem Vavřincem a P. Petrem Maubantem připlul do Koreje 31.12 1836. Po necelých třech letech byl umučen 21.září.

Petr Filibert Maubant se narodil 20. 9. 1803 ve Vassy v Calvados ve Francii. Kněžské svěcení přijal v r. 1829 a po třech letech jako misionář odešel do Koreje. Zde se svým biskupem Vavřincem 21. 9. 1839 podstoupil mučednickou smrt.

Vavřinec Imbert se narodil 23. 2. 1796 v Marignane u Bouches-du-Rhône ve Francii. Roku 1819 se stal knězem a v roce 1836 apoštolským vikářem v Koreji, kam přišel jako první biskup. Zemřel při mučení v Sainam u Soulu 21. 9. 1839.

Augustin Yu Ching-gil se narodil v roce 1791 v Cho Dong v Soulu. Je autorem listu zaslaného papeži Lvu XII. v roce 1825. Byl královým tlumočníkem a blízkým přítelem a spolupracovníkem Pavla Chong Hasanga. Po zatčení prohlásil: „Poté, co jsem poznal pravdu o Bohu, v žádném případě ho nemohu zradit.“ K jeho umučení došlo 22. 9. 1839. (Jeho 13letý syn Petr byl umučen 31.10).

Agáta Chŏn Kyŏng-hyŏb se narodila v r. 1790 v Soulu. Byla dvorní dámou a mučednickou smrt postoupila v Small West Gate v Soulu 26. 9. 1839.

Ignác Kim Che-Jun se narodil v roce 1796 v Myonch‘on v Ch‘ungch‘ong v Koreji. Byl otcem Ondřeje Kima Tae-gŏn (+16. 9.) a katechetou. Při mučení zemřel 26. 9. 1839.

Julita Kim se narodila v r.1784 nedaleko Hanyang v Koreji. Zahynula při mučení nebo stětím 26. 9. 1839.

Karel Cho Shin-ch‘ol se narodil v r. 1795 v Hoeyang, Gangwon-do v Jižní Koreji. Byl ženatý s Barborou Ch‘oe Yong-in (umuč.1. 2. 1840) a pomáhal kněžím zejména jako katecheta. Byl umučen 26. 9. 1839.

Kateřina Yi se narodila v r. 1783 v Soulu. Byla vdovou a matkou Magdalény Cho, s níž podstoupila ve vězení mučednickou 26. 9. 1839.

Kolumbína Kim Hyo-im se narodila v r. 1814 v Bamseom u Soulu a jako 25letá panna byla 26. 9. 1839 sťata. Její o rok mladší sestra Anežka byla umučena již 3.září.

Lucia Kim, s přezdívkou Hrbatá, se narodila v r. 1769 v Soulu a pro víru zemřela ve vězení 26. 9. 1839.

Magdaléna Hŏ Kye-im se narodila v r. 1773 v Yongin u Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Byla vdaná a měla dvě dcery, Barboru Yi Chong-Hui (+3. 9.) a Magdaléna Yi Yong-h‘ui (20. 7.), popravené v témže roce. Sama zemřela při mučení 26. 9. 1839.

Magdaléna Cho se narodila v r. 1807 v Soulu a byla umučena ve 32 letech společně s matkou Kateřinou Yi 26. 9. 1839.

Magdaléna Pak Pong-sŏn se narodila v r. 1796 v Soulu. Byla vdovou a při mučení zemřela 26. 9. 1839.

Perpetua Hong Kŭm-ju se narodila v r. 1804 v Soulu. Byla vdovou a horlivou apoštolkou. Při mučení zemřela 26. 9. 1839.

Šebestián Nam se narodil v roce 1780 v Ch‘ungju u Chungcheong-do v Jižní Koreji. Oženil se Barborou Cho Chung-i (+29. 12.). V jejich domě se konaly pobožnosti. Po uvěznění zemřel při mučení 26. 9. 1839.

Petr Yu Tae-ch‘ol se narodil v roce 1826 v Ipjong dong u Soulu jako syn Augustina Yu Chin-Kil (22. 4.). Kvůli víře podstoupil opakovaná mučení a ve 13 letech byl 21. 10. 1839 udušený ve vězení.

Cecílie Yu Sosa se narodila v roce 1761 v Soulu a byla matkou Pavla Chŏng Ha-sang (popraveného 22. 4. 1839 a dalšího syna, který byl s jejím mužem popraven již r.1801. Také její dcera Alžběta byla sťata 20. 12. 1839), sama byla utlučená holemi ve vězení 23. 11. 1839.

Alžběta Chŏng Chŏng-hye se narodila v r. 1797 v Maja v Kyonggi v Koreji. Byla sestrou Pavla Chong Ha-sang popraveného 22. 9. a dcerou Cecílie Yu So-sa umučené 23. 11. Sama byla sťata v Small West Gate v Soulu 29. 12. 1839.

Barbora Ko Sun-in narodila se r. 1798 a pro víru byla sťata 29. 12. 1839.

Barbora Cho Chung-i se narodila v r. 1782 v Icheon u Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Provdala se za Šebestiána Nama (+26. 9.) a jako vdova byla sťata 29. 12. 1839.

Benedikta Hyŏn Kyŏng-Nyŏn, narozená v r. 1794 v Soulu, se stala katechetkou a byla sťata 29. 12. 1839.

Magdaléna Han Yŏng-i se narodila v r. 1783 a byla sťata 29. 12. 1839.

Magdaléna Yi Yŏng-dŏg se narodila v r. 1809 v Pongcheon u Soulu a byla sťata 29. 12. 1839.

Petr Ch‘oe Ch‘ang-hŭb se narodil v r. 1787 v Soulu a jako katecheta byl sťat 29. 12. 1839.

Agáta Yi se narodila r. 1824 v Soulu a byla umučena 9. 1. 1840 po 11 měsících utrpení v místní věznici.

Terezie Kim, narodila se v roce 1797 v Myonch'on v provincii Ch'ungchong. Byla vdovou a příbuznou P. Ondřeje Kima. Zemřela zadušením ve vězení 9. 1. 1840.

Štěpán Min Kŭk-ka se narodil v r. 1788 v Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Stal se katechetou a byl proto ve vězení zardoušen 20. 1. 1840.

Ondřej Chŏng Hwa-gyŏng se narodil v r. 1808 v Cheongsan v Chungcheong-do v Jižní Koreji a byl pomocníkem biskupa Imberta. Zemřel ve vězení 23. 1. 1840 udušením.

Pavel Hŏ Hyŏp se narodil v r. 1796 v Soulu a byl sťat 30. 1. 1840.

Agáta Kwŏn Chin-i se narodila kolem r. 1822 v Soulu. Byla vdaná a pro lásku ke Kristu sťata 31. 1. 1840 v Dangkogae u Soulu.

Agáta Yi Kyŏng-in se narodila v r. 1814 poblíž Soulu jako dcera svatého Augustina Yi Kwang-hon (+24. 5. 1839) a Barbary Kwŏn Hui (+ 3. 9. 1839). Oba rodiče byli sťati. Agáta byla udušena ve vězení v Dangkogae u Soulu 31. 1. 1840.

Augustin Pak Chŏng-wŏn se narodil r. 1793, stal se katechetou a 31. 1. 1840 byl za šíření víry sťat.

Magdaléna Son So-byŏg se narodila v r. 1802 v Soulu a byla sťata 31. 1. 1840.

Maria Yi In-dŏg se narodila r. 1819 a ve dvaceti letech byla pro víru sťata 31. 1. 1840.

Petr Hong Pyŏng-ju se narodil v r. 1799 v Sosan, Chungcheong-do v Jižní Koreji. Jako katecheta byl sťat 31. 1. 1840.

Barbora Ch'oe Yong-i se narodila v r. 1819 v Soulu. Provdala se za Karla Cho Shin-ch'ole, který byl sťat 26. 9. 1839. Sama pak byla sťata v Tangkogae u Soulu 1. 2. 1840.

Jan Yi Mun-u (Jan Ri) narodil se r. 1810 v Inchon, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Byl laickým katechetou, který byl vězněn a sťat 1. 2. 1840.

Pavel Hong Yŏng-ju se narodil v r. 1802 v Seosan, Chungcheong-do v Jižní Koreji a jako katecheta byl sťat 1. 2. 1840.

Anton Kim Sŏng-u, narozený 1795 v Gusan, Gyeonggi-do v Jižní Koreji, byl ve vězení v Soulu zardoušený 29. 4. 1841.

Vavřinec Han I-hyŏng narodil se r. 1798 v Deoksan v Chungcheong-do v Jižní Koreji. Byl katechetou udušeným se šesti druhy ve vězení 20. září 1846 .

Karel Hyon Sŏng-mun se narodil v r. 1794. Jako byl katecheta sťat 19. 9. 1846 v Soulu.

Agáta Yi Kan-nan se narodila r. 1814 v Soulu a pro víru byla jako vdova udušena 20.září 1846 .

Josef Im Ch´i-baeg se narodil v r. 1804. Po sv. křtu byl ve vězení udušený 20.září 1846 .

Kateřina Chŏng Ch'ŏr-yŏm se narodila 1817 v Suweon, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Od svého živitele byla mučena a pak ve vězení udušena 20. září 1846 .

Petr Nam Kyŏng-mun se narodil v r. 1797 v Soulu. Byl vojákem, pak katechetou a 20.září 1846 byl pro víru usmrcen zadušením.

Terezie Kim Imi se narodila v r. pomáhala P. Ondřeji Kimovi a byla proto 20.září 1846 udušena.

Zuzana U Sur-im se narodila r. 1803 v Gwangju, Gyeonggi-do v Jižní Koreji a 20. září 1846 udušena.

Petr Yu Chŏng-nyul se narodil v r. 1837 v Taphyen u Yulli poblíž Pyongyang v Severní Koreji. Ve 49 letech byl 17. 2. 1866 ve vězení v Pchjongjangu zardoušen.

Jan Křtitel Nam Chŏng-sam se narodil r. 1817 v Chungju, Chungcheong-do v Jižní Koreji. Byl královským komorníkem a pro svou víru byl umučený 7. 3. 1866 v Nei-Ko-Ri.

Šimon František Berneux se narodil 14. 2. 1814 v Château-du-Loir poblíž Sarthe ve Francii. Kněžské svěcení přijal v r. 1837. Pak působil jako profesor v Mans a roku 1840 vycestoval do Tonkinu, kde byl uvězněn a odsouzen k smrti. Od vykonání rozsudku ho zachránil francouzský kapitán. S ním se vrátil na čas do Evropy a znovu vyplul na Daleký východ. V roce 1854 se stal biskupem a apoštolským vikářem v Koreji, kam se tajně vrátil a vykonal mnoho pro tamní Církev. Když se v roce 1866 korejští katolíci obrátili na vládu se žádostí o uznání víry, byl v jejich čele. Proto byl 6. 3. 1866 ukrutně mučen a další den v Saenamteo poblíž Soulu sťat.

Petr Jindřich Dorie se narodil 23. 9. 1839 v Saint-Hilaire-de-Talmont poblíž Vendée. Od roku 1862 byl v pařížské misijní společnosti. Kněžské svěcení přijal v roce 1864 a další rok byl poslán do Koreje. Zde byl zatčen 27. 2. 1866 a sťat 7. března.

Justus Ronfer de Bretennières se narodil 28. 2. 1838 v Chalon-sur-Saône ve Francii. Kněžské svěcení přijal v roce 1864 a po něm odcestoval do Mandžúrska. Do Koreje přicestoval 27. 5. 1865, ale 27.2 1866 byl uvězněn a 8. 3. 1866 sťat společně s biskupem Berneuxem.

Ludvík Bernard Beaulieu se narodil 8. 10. 1840 v Langon ve Francie. V roce 1864 se stal knězem a o rok později připlul do Koreje. Již 27. února byl zatčen a 8. 3. 1866 sťat.

Petr Ch‘oe Hyong se narodil v r. 1814 v Gongju, Chungcheong-do v Jižní Koreji. Byl katechetou a misijním tiskařem. Při mučení zemřel 9. 3. 1866.

Jan Křtitel Chŏn Chang-un (Tsiung Cheng-jenů) se narodil r. 1811. Působil jako laický katecheta a misijní tiskař. Zemřel při mučení 10. 3. 1866.

Alexej U-Yong (Syei Yu-Hpil) se narodil v r. 1845 v Seoheung, Hwanghae-do v Severní Koreji. Jako laik byl v 19 letech, 11. 3. 1866, sťat v Sai-Nam-Tho.

Marek Chŏng Ui-bae se narodil v r. 1795 v Yongin, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Byl laik, katecheta a v 73 letech byl 11. 2. 1866 sťat v Sai-Nam-Tho. Z korejských mučedníků je nejstarším.

Anton Daveluy se narodil 16. 2. 1818 v Amiens ve Francii. Kněžské svěcení přijal v roce 1841 a následně odplul do Koreje. Brzy zvládl tamní jazyk a začal pracovat na čínsko-korejsko-francouzském slovníku. Sbíral doklady o pronásledování v Koreji a 25. 3. 1857 se stal biskupem. Zatčený byl 11. 3. 1866 a 30. 3. sťat.

Josef Chang Chu-gi se narodil r. 1803 v Suwon, Kyŏnggi-do v Jižní Koreji. Jako laik byl pro víru umučen 30. 3. 1866 v Galmaemot, Boryeong, Chungcheong-do.

Lukáš Hwang Sŏk-tu se narodil r. 1813 v Yŏnp‘ung, Ch‘ungch‘ŏng. Byl ženatým, 52letým laickým katechetou, umučeným 30. 3. 1866.

Martin Lukáš Huin se narodil 20. 10. 1836 v Guyonville v Haute-Marne ve Francii. V roce 1861 se stal knězem a o dva roky později se rozhodl pro práci v misii. Do Koreje se dostal 27. 5. 1865. Po necelém roce byl 11. 3. zadržen a pak sťat 30. 3. 1866.

Petr Aumaitre se narodil 8. 4. 1837 v Aizecq v Charentes ve Francii. V roce 1862 se stal knězem. Do Koreje přišel jako misionář v roce 1863. O tři roky později tam byl zatčen a 30. 3. 1866 sťat.

Tomáš Son Cha-sŏn se narodil r. 1839 v Deoksan v Chungcheong-do v Jižní Koreji a pro víru byla umučen 30. 3. 1866.

Bartoloměj Chŏng Mun-ho (Munga Cheng-ho) se narodil r. 1802 v Imcheon, Chungcheong-do v Jižní Koreji a jako asi 65letý laik zemřel při mučení v Soulu 13. 12. 1866.

Josef Cho Yun-ho (Cho Yung-O) se narodil r. 1848 v Sinchang, Chungcheong-do. Měl kolem 18 let, když jako křesťanský laik zemřel při mučení v Soulu 23. 12. 1866.

Petr Cho Hwa-so se narodil v r. 1815 v Suweon, Gyeonggi-do v Jižní Koreji. Ve 40 letech byl 13. 12. 1866 umučen s pěti dalšími druhy.

Petr Chŏng Won-ji se narodil v r. 1846 v Jinjam, Chungcheong-do v Jižní Koreji a ve 20 letech zemřel při mučení 13. 12. 1866.

Petr Sŏn Sŏn-ji se narodil v r. 1820 v Imcheon, Chungcheong-do v Jižní Koreji. Bylo mu 46 let, když byl 13. 12. 1866 jako laický katecheta umučen.

Petr Yi Myong-so se narodil v r. 1821 v Chungcheong-do v Jižní Koreji a pro víru byl umučen 13. 12. 1866.

Jan Yi Yun-il (Ni Tung-il) se narodil r. 1823 v Hongju, Chungcheong-do v Jižní Koreji. Stal se laickým katechetou a ve 44 letech byl 21. 1. 1867 v Daegu u Gyeongsangbuk-do sťat.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Mučedníci kladli ve svém životě úctu k Bohu na první místo. Jak je to v mém životě? Své zpytování svědomí zaměřím na to, co upřednostňuji a stanovím si pevné zásady.

Bože, Stvořiteli a spáso všech národů, Tys přivedl korejský lid neobvyklým způsobem k poznání katolické víry a posilnils ho slavným svědectvím svatého Ondřeje, Pavla a ostatních mučedníků; na jejich přímluvu dej i nám, ať podle jejich příkladu po celý život vytrvale plníme tvou vůli. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)

POZNÁMKA

Citace Ondřeje Kim T. a Pavla Chŏng H. – prof. Jaroslav Němec, Noví mučedníci, Olomouc 1993

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Andreas Kim Tae-gŏn, Paulus Chŏng Ha-sang atque CIII socii (1838-1867); Eustachius, m. Romæ (století neznámé); Iosephus Maria de Yermo y Parres (1904); Teresia a Iosepha /Maria/ Tauscher (1938); Andreas Kim Tae-gĹŹn, Paulus Chŏng Ha-sang atque CIII socii (1839-1867); Thomas Son Cha-sĹŹn, Bartholomæus Chŏng Mun-ho (1839-1867); Dorymedons (s. III); Hypatius, Asianus et Andreas (ca. 740); Adalpretus (1172); Thomas Johnson (1537); Franciscus de Posadas (1713)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.