Světci k nám hovoří...


Foto © Provincie kapucínů v ČR

Foto © Provincie kapucínů v ČR

Foto © Provincie kapucínů v ČR

Foto © Provincie kapucínů v ČR

sv. Zachariáš a Alžběta

Zacharias et Elisabeth

23. září, připomínka
Postavení:rodiče sv. Jana Křtitele
Úmrtí:I. s.
Patron:pilařů
Atributy:Zachariáše: kaditelnice, kniha nebo svitek, tabulka s nápisem, židovský kněz Alžběty: starší žena v dlouhém šatě, těhotná nebo s dítětem v náruči, beránek

ŽIVOTOPIS

Zachariáš byl zbožný kněz v judských horách a jeho manželka, Alžběta byla příbuznou Panny Marie. Ta ji přišla po Zvěstování navštívit a zřejmě zůstala do narození Jana Křtitele. Zachariáš, který neuvěřil andělově zprávě, že bude mít syna Jana, byl pak do jeho obřízky němý.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

RODIČE JANA KŘTITELE

Dlouho spolu žili jako bezdětní manželé v Ain Karim v judských horách. Lukášovo evangelium o nich říká: "Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle všech přikázání a nařízení Páně. Neměli však děti, protože Alžběta byla neplodná a oba již byli pokročilého věku." (Lk 1,6-7)

Zachariáš byl knězem z Abiášovy kněžské třídy. Pocházel z rodu lévijců, které král David rozdělil do 24 tříd. Abiášova byla osmá. Na každou připadla 2x za rok týdenní služba v jeruzalémském chrámu. Kadidlovou oběť ráno i večer přinášel kněz vylosovaný ze třídy, která měla službu. Jednou, když los určil Zachariáše a on vešel do nejposvátnější části chrámu obětovat, zjevil se mu na pravé straně kadidlového oltáře anděl Gabriel a řekl mu: "Neboj se, Zachariáši, neboť tvá modlitba je vyslyšena; tvoje žena Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození..." Zachariáš zapochyboval, že by s Alžbětou ještě mohli mít dítě, a to dokonce předchůdce Mesiáše. Žádal znamení a proto uslyšel z andělových úst: "zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se naplní ve svůj čas."

Tak se stalo a teprve osmého dne po narození dítěte, když došlo k obřízce, při které se dávalo jméno a Zachariáš napsal na tabulku "Jeho jméno je Jan", otevřela se mu ústa a chválil Boha. Bible uvádí jeho prorocký chvalozpěv (Lk 1,67-79), který se církev denně modlí v ranních chválách.

O konci Zachariášova života Baronius ve spisu ze 3. století uvádí, že byl na rozkaz krále Heroda zavražděn a jeho krev zanechala na chrámovém dláždění nesmazatelné stopy. Východní církev vzpomíná nalezení jeho ostatků (11. 2.), které byly v roce 415 přeneseny do Konstantinopole.

Alžběta byla rovněž z kněžského rodu, a protože byla Mariinou příbuznou, předpokládá se, že její otec byl levita a matka z Davidova rodu, tedy z kmene Judova. Alžběta byla k Božímu plánu otevřenější, jak vidíme z uvítacího pozdravu své mladší příbuzné, v níž působením Ducha svatého poznala matku Mesiáše. Tento její pozdrav "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého!" opakujeme při každé modlitbě "Zdrávas Maria." Alžběta ve velké pokoře dodala: "Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!" V duchu se pak připojovala k Mariině chvalozpěvu "Velebí má duše Pána..", který se církev modlí denně ve večerních chválách." Skrze Zachariášův chvalozpěv a opakování pozdravu od Alžběty stali se rodiče sv. Jana Křtitele každodenními průvodci církve.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Věnuji dnes chvíli rozjímání o souvislostech Mariiny návštěvy u Alžběty nebo se s rozjímáním pomodlím Zachariášův chvalozpěv:

"Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků; zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi: že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu, dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti, aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje" (Lk 1,68-79).

Bože našich otců, Tys povolal svatého Zachariáše a Alžbětu za rodiče Jana připravujícího cestu Tvému Synu; na jejich přímluvu pomáhej také nám, ať dosáhneme věčné spásy. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius de Pietrelcina (1968); Zacharias et Elisabeth (I. s.); Linus Pp (s. I.); Constantius, mansionarius (s. V); Adamnanus (704); Petrus Acotanto (asi 1187); Helena Duglioli (1520); Christophorus, Antonius et Ioannes, m. in Mexico (1527-1529); Maria Æmilia Tavernierw (1851); Sophia Ximénez Ximénez, Maria a Purificatione a Sancto Ioseph Ximénez et Maria Iosepha del Río Messa (1936); Ascensio a Sancto Iosepho Calasanctio Lloret Marco (1936); Bernardina Jablonska (1940); Iosephus Stanek (1944); Sossus, 23 sept. (ca. 305); Andreas, Ioannes (post 881); Gulielmus Way (1588); Vincenti us Ballester Farw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.