Světci k nám hovoří...


sv. Kleofáš

Cleophas

25. září, připomínka
Postavení:učedník, mučedník
Úmrtí:I. stol.

ŽIVOTOPIS

Byl učedníkem, který v den zmrtvýchvstání Páně šel se svým druhem do Emauz a Ježíš se k nim přidal. Poukázal na jejich váhavost, která bránila jejich víře, poučil je a povzbudil. Odňal jejich zármutek a u stolu, ke kterému jej pozvali, se jim dal poznat. Kleofáše, jako svědka radostné zvěsti, stála jeho láska k Ježíši život.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

SMUTEK ZMĚNĚNÝ V RADOST

Památka nás zavádí do velikonoční doby, k událostem naší spásy a je podnětem k zamyšlení nad naším životem z víry.

Lukáš ve 24. kap. evangelia poukazuje na zármutek a pocity zklamání dvou Ježíšových učedníků, kteří se třetí den po Ježíšově ukřižování vydali z Jeruzaléma do asi 11 km vzdálené obce Emauzy.

Jedním z nich byl Kleofáš a oba patřili mezi jinde zmiňovaných 72 učedníků Ježíšových. Cestou se zármutkem rozebírali poslední události a tu se k nim Ježíš, aniž se nechal poznat, připojil jako poutník jdoucí stejným směrem a položil jim otázku: "O čem to spolu rozmlouváte?"

Kleofáš odpověděl: "Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam v tyto dny stalo?"

Ježíš je tedy vyzval, aby mu to vypověděli. - Oni podali stručnou informaci o mocném proroku, kterého přední muži odsoudili a ukřižovali. Pak připojili, že sice ženy přišly od hrobu se zprávou, že měly vidění andělů, kteří říkali, že žije a to potvrdili i někteří z jejich lidí.

Ježíš jim nevytýká, že neuvěřili, že se sami nesnažili přesvědčit, že neudělali něco pro poznání pravdy, ale konstatuje jejich nechápavost a váhavost věřit prorokům ve chvíli, kdy se jejich slova naplnila. Teoreticky mohli poznat souvislosti, ale prakticky byli neschopní. Ježíš jim proto v rozhovoru při cestě ukázal, že proroci toto utrpení Mesiáše předpověděli a vykládal jim mnoho míst v Písmu, která se na něj vztahovala.

Učedníci žasli, ale stále jim to vše dostatečně nedocházelo a pozvali Pána s odůvodněním, že se připozdilo, do svého domu a ke svému stolu. Tam Ježíš jako učitel zákona začal zahajovat jídlo modlitbou, s rozlomením chleba, jak to s učedníky dělával. Těm se "otevřely oči", neboť Ježíš způsobil, že ho poznaly, ale v tu chvíli jim zmizel. - Oni pak s nadšením okamžitě vyrazili zpět do Jeruzaléma, protože ty úžasné zážitky si nemohli nechat pro sebe.

Kleofáš je ztělesněním smutku lidí, kterým připadá, že Mesiáš je mrtev, že jeho slovo do života ve světě už nepatří. Zároveň je zde povzbuzením a zprávou, že i když ve svých trápeních Ježíšovu přítomnost nevnímáme, můžeme ho nalézt po svém boku. Stačí, začneme-li s ním hovořit o svém trápení a i nám začne po chvíli "hořet srdce" sycené jeho láskou, jako Kleofášovi. (viz Lk 24,32).

Tento hlasatel radostné zvěsti byl od židů zavražděn v Emauzích, v domě, kde se mu "otevřely oči".

Jeho dům, podle svědectví sv. Jeronýma, byl ve IV. století přeměněn v kostel. Dnes toto místo v Emauzích označují jen zbytky zdiva.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Kleofáš je obrazem našeho osamocení, když zapomínáme, že Ježíš stále kráčí po našem boku. Učiním rozhodnutí, že budu využívat pozemské cesty života k hovoru s ním, aby na konci splnil naši prosbu a zůstal s námi.

Bože, Ty jediný jsi svatý, Ty jediný jsi pramen všeho dobra; pomáhej nám na přímluvu svatého Kleofáše, ať svůj život uspořádáme podle Tvé vůle, abychom se nepřipravili o účast na Tvé slávě. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Cleophas (I. stol.); Firminus, ep. Ambianen. (století neznámé); Paulus, Tatta (asi s. IV.); Finbarrus (s. VI.); Aunacharius (605); Ermenphridus, abbas (asi 670); Sergius de Radonez (1392); Marcus Criado (1569); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus /Iosephus/ Bengoa Aranguren et Paulus Maria /Petrus/ Leoz y Portillo (1936); Ioannes Codera Marqués (1936); Antonius Rodriguez Cid (1936); Jezus Hita Miranda et Portillo Ioannes Petrus (Iosephus) Bengoa Aranguren et Paulus Maria (Petrus) Leoz y Portillo (1936); Solemnis (ante 511); Principius (s. VI)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.