Světci k nám hovoří...


blah. Amálie Abad Casasempere

Amalia Abad Casasempere

28. září, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodila se 11. 12. 1897 v Alcoy poblíž Alicante ve Španělsku. Ve farním kostele byla 6. 10. 1906 biřmována a 22. 5. 1907 poprvé přijala Tělo Pána Ježíše. Dne 6. 9. 1924 se provdala za kapitána Luise Maestre Vidala, s nímž měla tři dcery. Jedna z nich odešla do misií v Africe. Amálie velmi dbala na to, aby společný domov byl prostoupen láskou k Bohu a nesl známky křesťanského života. Angažovala se ve více apoštolských skupinách, především v Katolické akci. V manželství prožila jen tři roky, od r. 1927 byla vdovou.

S vypuknutím občanské války začalo ve Španělsku pronásledování křesťanů, zejména tak aktivních jako byla Amálie. Ta se zdržovala u rodné sestry a ostatním pronásledovaným pomáhala povzbuzováním i hmotně. Po dopadení byla vězněna, podrobena různým násilnostem a týrána i hladem. U Benillup skončila 28. září mučednickou smrtí.

Papež Jan Pavel II. ji 11. 3. 2001 blahořečil ve skupině 233 mučedníků z občanské války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Venceslaus, dux Bohemiæ (929/935); Laurentius Ruiz de Manila et XV socii: Dominicus Ibá, passio: 14 aug. 1633 (1633 až 1634); Chariton, abbas (asi 350); Eustochium, virgo in Palæstina (asi 419); Leoba (asi 782); Simon de Rojas (1624); Amalia Abad Casasempere (1936); Iosephus Tarrats Comaposada (1936); Ioachim a Sancta Iosepha /Iosephus/ Juliá et Iosephus Casas Ros de Ordal (1936); Nicetas Budka (1949); ; Alph, Alexander et Zosimus (s. IV); Zama (ca. s. IV); Exsuperius, ep. Tolosan. (post 411); Salonius (post 450); Faustus, ep. Regien. (post 485); Annemundus (ca. 658); Chunialdus et Gisilarius (s. VIII); Bernardinus de Feltre (1494); Ioannes Shozaburo, Mancius Ichizayemon (1630); Franciscus Xaverius Ponsa Casallarch (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.