Světci k nám hovoří...


Foto © Provincie kapucínů v ČR

Foto © Provincie kapucínů v ČR

sv. Gabriel

Gabriel, archangelus

29. září, připomínka
Postavení:archanděl
Patron:pošt a připojených oborů (od r. 1972), doručovatelů, diplomatů, telekomunikací, televize, rozhlasu, filatelistů
Atributy:lilie, páska

ŽIVOTOPIS

Svatý Gabriel (Boží síla) je zvěstovatelem Božího poselství, oznamuje nejvznešenější události a poučuje ve SZ Daniela.

Papež Řehoř Veliký v jedné homilii říká: "K Marii je poslán Gabriel, nazvaný »Bůh ukázal svou sílu«, protože přišel zvěstovat toho, který se zjevil v poníženosti, aby pokořil zlé moci. Tím tedy, který se nazývá »Bůh ukázal svou sílu«, měl být zvěstován ten, který přicházel jako Pán všech mocností, udatný v boji."

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

ZVĚSTOVATEL BOŽÍCH ROZHODNUTÍ

S archandělem Gabrielem se především setkáváme v Lukášově evangeliu, které nám říká, že byl poslán do Nazareta k Panně Marii, zasnoubené s mužem jménem Josef: "Anděl k ní vešel a řekl: »Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou«. Když to uslyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: »Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce«. Maria řekla andělovi: »Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám!« Anděl jí odpověděl: »Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží... « Maria řekla: »Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!« A anděl od ní odešel." (Lk 1,28-38)

V tomto dialogu je nám představen nejen sv. Gabriel přicházející k P. Marii s poselstvím od Boha, ale i odpověď Panny Marie, která je nám vzorem, jak má i každý z nás být otevřený a oslovitelný pro Boha i kdyby šlo o někoho, koho nám do života pošle.

Theo Schmidkonz k obavám P. Marie i k našim říká, že silnější než strach je milost a vyzývá nás k odvaze a důvěře jakou projevila Maria. K tématu dodává, že spása člověka je milost, proto panenské početí je toho znamení.

Když něčemu nerozumíme, máme se ptát a chtít poznat odpověď. K tomu slouží modlitba, která je rozhovorem s Bohem i se svatými.

Početí života je něčím, co není možné vynutit ani odstranit. Život člověka je dar, který smrtí nekončí, protože člověk je stvořen k obrazu Božímu (viz Gn 1,27).

S Božím rozhodnutím, které se týká početí života, se také setkáváme při Gabrielově zvěstování Zachariášovi (manželu Alžběty) v Jeruzalémském chrámu. Gabriel mu oznámil, že bude mít syna a má mu dát jméno Jan. Zachariáš však pochyboval: "Podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec a také moje žena je v pokročilém věku. Anděl mu odpověděl: »Já jsem Gabriel. Stojím před Bohem a byl jsem poslán, abych k tobě mluvil a sdělil ti tuto radostnou zvěst. Teď však zůstaneš bez řeči a nebudeš moci promluvit až do dne, kdy se to stane, protože jsi neuvěřil mým slovům, která se naplní ve svůj čas. «" (Lk 1,18-20)

Kromě tohoto se Gabriel také dvakrát představil v knize Daniel. Tam je Gabriel vyzván, aby Danielovi vysvětlil vidění (Dan 8,16) a Daniel dále říká: "Ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru. Poučil mě, když se mnou mluvil..." (Dan 9,21n).

V Bibli ho tedy vidíme v úloze Božího posla, proto je patronem těch, kteří jsou rovněž nositeli poselství. Tento anděl také vysvětluje poselství a proto by mohl být vzýván i katechety a kazateli. Vzýván je věřícími od sedmého století.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Třikrát za den si Církev připomíná andělské poselství Panně Marii. "Zdrávas, milostiplná! Pán s tebou!"... "Hle, počneš v životě a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš!" Také já se budu připojovat k této modlitbě Anděl Páně:

"Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas Maria...

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,

ať se mi stane podle tvého slova. Zdrávas Maria...

A Slovo se stalo tělem

a přebývalo mezi námi. Zdrávas Maria...

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, Tvého Syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista našeho Pána. Amen."

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Michael, Gabriel et Raphael ; Michael, archangelus ; Gabriel, archangelus ; Raphael, archangelus ; Ripsimis, Gaiana et sociæ (s. IV.); Ioannes de Dukla (1484); Franciscus de Paola Castelló y Aleu (1936); Iosephus de Villanova Turis Tormo (1936); Aloysius Monza (1954); Eutychius, ep. Heracleen. (ca. s. III); Fraternus, (post 450) ; Quiriacus (557); Liudwinus (ca. 717); Adelricus (s. X); Mauritius, abbas (1191); Ioannes de Monte Mirabili (1217); Carolus de Blesis (1364); Nicolaus de Furca Palena (1449); Iacobus Mestre Iborra (1936); Paulus Bori Puig et Vincentius Sales Genovés (1936); Darius Hernández Morató (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.