Světci k nám hovoří...


sv. Saturnin

Saturninus, ep. Tolosan.

29. listopadu, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:asi 250
Patron:Sardinie, Navarry, Toulouse, Cagliari, Weißenau, Minderau; vzýván za dobrou smrt, proti moru, bolestem hlavy a závratím
Atributy:býk, biskup

ŽIVOTOPIS

V Toulouse, na jihu dnešní Francie, kam přišel jako misionář a biskup, byl za císaře Decia na Kapitolu města pro svou horlivost při šíření evangelia od pohanů zabit krutým způsobem, jak o jeho mučednictví informuje martyrologium. Uvázán za býka byl sražen na schodech, o které mu byla roztříštěna lebka a zdivočelý býk jím pak smýkal ulicemi města. Ve 4. století byl v těch místech postaven chrám.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

KOMPROMIS MEZI VÍROU A POHANSTVÍM JE NEMOŽNÝ

Legendy o tomto světci se již od samého původu rozcházejí a proto naše pojednání začíná až tím, že byl od papeže Fabiána ustanoven biskupem galských provincií, tehdy misijního území dnešní Francie. Podle legendy získal při cestě za pomocníka Honesta* z Nimes. V městě Toulouse mělo být jeho misijní sídlo. Poté co se zde usadil, začal velmi brzy vystupovat proti pohanským svatyním, brojit proti prostopášnostem, poukazovat na nesmyslnost pověr a stavět kostel pravému Bohu. Byl-li přítomen s Kristovým křížem při sobě, přestalo se dařit věštcům a modloslužebné kněze přepadal strach. Zaříkali rychle modly a pak tvrdili, že nechtějí mluvit pro přítomnost křesťanského kněze - biskupa Saturnina a jeho věřících.

V Toulouse, které bylo zejména obchodním městem, byl údajně dominantou chrám římských bohů a mít se dobře znamenalo být zadobře s jeho kněžími. Tento úmysl rozhodně neměli biskup Saturnin se svým pomocníkem, neboť jim šlo o šíření pravd evangelia. Konflikt se stal nevyhnutelným neboť kompromis by nebyl ani možný.

Věřících kolem biskupa stále přibývalo a jednoho dne se v blízkosti svého chrámu potkali pohané, vedoucí býka k oběti, s biskupem a jeho knězem.

Někdo z těch, kdo se připravovali na pohanskou slavnost, poukázal na biskupa Saturnina s jeho pomocníkem, označil je za nepřátele bohů rozsévající novou víru a za viníky nedostatku věšteb. Padlo rozhodnutí ho zajmout a přimět, aby sám obětoval bohům, které odmítal, nebo se stal obětí pro ně. Z pohanského zástupu se ozvaly hlasy volající po jeho smrti.

Saturnin byl dalek toho, aby se zachránil zapřením víry, kterou sem přišel hlásat a před oltářem božstva mu legenda vkládá do úst slova: „Znám jediného pravého Boha a jemu výhradně obětuji oběť chvály. Bohové vaši jsou zlí duchové a vy jim sloužíte nikoli oběťmi zvířat, které jsou ničemností, nýbrž záhubou svých duší. Jak můžete chtít, abych se bál vašich bohů, o nichž slyším, jak sami říkáte, že mají strach ze mne ?“

Pohané se ho po jeho výrocích chopili, uvázali ho za býka a postarali se, aby biskupovou krví bylo zkropeno schodiště a prostor před jejich chrámem. Býk potom smýkal zohavenou mrtvolu ulicemi města dokud se provaz nepřetrhl.

Mnoho křesťanů se rozuteklo, ale dvě věřící ženy Saturnina sebraly a uctivě pohřbily. Později biskup Hilarius zbudoval nad jeho hrobem kapli a Bůh na přímluvu mučedníka zde zbožným věřícím prokazoval mimořádné milosti. Biskup Silvius na tomto místě ve 4. století začal stavět velký chrám, který dokončil jeho nástupce Exsuperius. V roce 1080 došlo k přestavbě chrámu na jednu z nejmohutnějších románských bazilik.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Přítomnost člověka žijícího s Bohem musí být nějak citelná. Podle síly spojení až nepřehlédnutelná. To je evangelizace životem a nesmí mne odradit, když ti, kteří nechtějí být s Kristem, zaujmou nepřátelský obranný postoj. Za vytrvalost ve víře se pomodlím k Duchu svatému.

Všemohoucí, věčný Bože, Tys posiloval svatého biskupa Saturnina ve věrnosti Tvému evangeliu, v hlásání Tvé lásky a k ochotě vydat i svůj život v boji za spravedlnost; na jeho přímluvu dej i nám sílu, abychom z lásky k Tobě snášeli všechny obtíže a usilovně směřovali k Tobě, jedinému zdroji života. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

POZNÁMKA

*Honestus býval uváděn památkou 16. 2. jako mučedník v Pamplona, kam byl poslán Saturninem. V novém martyrologiu se však už nevyskytuje.

Údaje, které se u Saturnina rozcházejí se týkají původu římského, franckého i města Patras. Mnohé životopisy, i přes údaj úmrtí asi 250, ho uvádějí jako součastníka Krista, což se vylučuje. Na rozdíl od Honesta jsou však o mučednické smrti biskupa Saturnina dostatečné doklady, i když jeho některé působení mimo Toulouse může být zpochybňováno.

Z přibližně stejné doby nám martyrologium dnes připomíná ještě dalšího Saturnina, mučedníka z z Kartága.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Saturninus, ep. Tolosan. (asi 250); Saturninus Carthaginensis (asi 250); Philomenus, m. Ancyræ (s. III.); Illuminata (asi s. IV.); Radbodus (917); Eduardus Burden (1588); Georgius Errington, Gulielmus Gibson et Gulielmus Knight (1596); Dionysius a Nativitate (Petrus) Berthelot et Redemptus a Cruce (Thomas) Rodriguez (1638); Bernardo Francisco de Hoyos Seña (1735); Franciscus Antonius Fasani (1742); Maria Magdalena a Incarnatione Catharina Sordini (1824); Alaphridus Simón Colomina (1936); PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST JE ZDE DOČASNĚ VLOŽENO a je možnost šířit

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.