Světci k nám hovoří...


sv. Dominik /ze Silos /

Dominicus, abbas Exilien.

20. prosince, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:1073
Patron:pastýřů, vězňů
Atributy:kniha, opat, mitra, pouta

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze zemědělské rodiny na severu Španělska. Stal se benediktinským mnichem a obnovitelem kláštera v Cañasu. Do sporu s panovníkem působil jako opat v San Millán de Cogolla a pak přes 30 let zveleboval klášter v Silos v Kastílii. Zemřel s pověstí svatosti.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

DÍLA BUDOVANÁ S LÁSKOU

Narodil se asi před r. 1010 v Cañas (poblíž Logroño) v provincii Navarra na severu Španělska, jako syn statkáře. V mládí pásl stáda svých rodičů. Oblíbil si ticho samoty k rozjímání a rozhodl se pro řeholní život. Vstoupil do benediktinského kláštera v San Millán de Cogolla a stal se vzorným studentem. Po přijetí kněžského svěcení byl pověřen funkcí novicmistra.

Je uváděno, že asi r. 1030 byl poslán převzít zpustlý klášter v Cañasu. Během čtyř let dosáhl jeho zvelebení a jistého rozkvětu. Poté se vrátil a stal se opatem v San Millán de Cogolla. Na klášterní pozemky si začal dělat nároky král Garciou, který je požadoval jako projev vděčnosti za podíl na budování kláštera. Dominik mu odmítal vyhovět a pro vyhrocování situace násilím ze strany panovníka, odebral se do Kastílie. Zde mu v r. 1041 král Ferdinand I. dal opatství Silos u Burgosu, spoléhaje na jeho schopnosti, protože se jednalo opět o zpustlý klášter. Dominik ale i ten přivedl k rozkvětu, takže se stal významným centrem duchovního života.

Dominikova obliba knih zde měla vliv na knihovnickou činnost. Zdejší knihovna nabízí skvělé ilustrované rukopisy: liturgické knihy, žalmy, Písmo a modlitební knihy. Zřídil zde skriptorium a začaly odtud vycházet některé z nejlepších křesťanských knih. Dominik se také postaral o velmi krásné dílo románské architektury, když nechal budovat skvostnou křížovou chodbu. V klášteře v Silo působil přes 30 let a po jeho smrti se tento klášter stal významným poutním místem. Mezi skutky lásky, které během života konal, je uváděno také osvobození křesťanských zajatců z rukou Maurů. Mnozí lidé mu vděčí za uzdravení a k zázrakům na jeho přímluvu je počítána i pomoc v těhotenství.

K slavnostnímu přenesení jeho ostatků do kláštera došlo 5. 1. 1080, tím byla schválena jeho místní úcta. Záhy začal patřit k významným světcům Španělska a začaly mu být zasvěcovány kostely a další kláštery.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Díla obnovy duchovního života i umělecká, byla v Dominikově životě řízena láskou, stejně jako jeho vztahy k ostatním lidem. Je i v mém životě, při všem co konám pohnutkou láska? Stanovím si jak a kde začnu nápravu.

Všemohoucí a milosrdný Bože, děkujeme Ti, žes povolal svatého opata Dominika, aby sloužil Tvé církvi obnovou klášterů a příkladem lásky; pomáhej nám, abychom na jeho přímluvu křesťanskou víru vyznávali nejen ústy, ale i životem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Dominicus, abbas Exilien. (1073); Zephyrinus Pp. (217/218); Liberalis, m. Romæ (století neznámé); Philogonius (324); Ursicinus, eremita (asi 620); Vincentius Romano (1831); Michael Piaszczyński (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.