Světci k nám hovoří...


Kristus Král

D.N.I.C. Universorum Regis Sollemnitas

24. listopadu, slavnost

ŽIVOTOPIS

Slavnost Ježíše Krista Krále zavedl papež Pius XI. pro celou církev vydáním okružního listu "Quas Primas" 11. 12. 1925. V něm na závěr milostivého roku osvětlil Kristovu královskou vládu. Zdůraznil také, že "Svátky mají na věřící větší účinek než dokumenty učitelského úřadu církve. Protože svátky seznamují s pravdami víry všechny věřící a nejen některé. Neoslovují je pouze jednou, ale každý rok."

Evangelia této slavnosti nám během tříletého cyklu otevírají tři pohledy na Krista Krále. V cyklu A (r.2011) nám Matouš představuje Syna člověka přicházejícího ve své slávě k poslednímu soudu. V dalším B apoštol Jan představuje Pána Ježíše s trnovou korunou, odpovídajícího na otázku, zda je král. Ve třetím pohledu C Lukáš zdůrazňuje nápis nad jeho hlavou: "To je židovský král." Současně poukazuje na to, že je králem lásky a milosrdenství.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

JEHO KRÁLOVSTVÍ JE KRÁLOVSTVÍM LÁSKY

Jeho vláda byla vícekrát předpovězena: "Bude vládnout od moře k moři, od Řeky (Eufratu) až do končin země. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit." (Ž 72,8.11). Micheáš asi 700 let před jeho narozením předpověděl: "A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných."

Od věčnosti je pouze Trojjediný Bůh. "Bůh - Syn se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži vykoupil a na věky spasil." To je jedna ze šesti základních pravd našeho náboženství. Ježíšovo utrpení, smrt a vzkříšení byly předpovězeny. Již při Zvěstování Panně Marii anděl řekl: "Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." (Lk 1,32-33)

Dnes, kdy slavíme svátek tohoto krále a připomínáme si jeho velikost a královskou důstojnost, podívejme se, je-li nám vzdálený a jak se liší od známých panovníků.

Byl chudý, protože se narodil ve chlévě, v cizích jeslích, později plul po jezeře v cizí loďce a do Jeruzaléma jako král přijížděl na cizím oslátku. Učitel Zákona, který myslel, že půjde za ním, dostal odpověď: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil." Nakonec byl pohřben v cizím hrobě.

Byl mocný, vždyť již jako maličké dítě vyděsil krále Heroda, coby chlapec uvedl v úžas učitele, v dospělosti se ho báli vůdcové národa. Poslouchaly ho živly, prchali před ním zlí duchové. Podivuhodně zvítězil nad nepřáteli i nad smrtí.

Skutečně milovaný nespočetným množství lidí, které získal a získává svou láskou. Nepoužil žádné zbraně jako dobyvatelé zemí, přesto mu patří srdce lidí všech národů. Stal se pokrmem, aby v nich mohl kralovat. V jeho síle, společně s ním, jeho věrní berou na sebe odříkání a oběti za druhé. Toho všeho dosáhl s trnovou korunou na hlavě skrze potupnou smrt na kříži, aby nás zachránil. - Tak začal svou vládu, která nám v plnosti zazáří ve věčnosti.

V Matoušově evangeliu jej vidíme jako Soudce. - Tím rozhodujícím, na co se zeptá, bude láska. Jeho království je totiž královstvím lásky. - "Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů." ..."Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa." To řekne těm, kterým záleželo na potřebách druhých, a proto bude moci dodat: "Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mě jste udělali." Těm, co dbali jen o to, aby se měli sami dobře, bude muset odpovědět: "Pryč ode mě, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly... Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali." (úryvky z Mt 25,31-46 v cyklu A)

Úděl lásky na zemi často provází pohrdání a utrpení, nad kterými jedině láska dokáže vítězit. Láska, která není z tohoto světa.

Pilát řekl Ježíšovi: "Ty jsi židovský král? ... Čeho ses dopustil?" Ježíš na to řekl: "Moje království není z tohoto světa. ".. . Pilát se ho zeptal: "Ty jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." (úryvky z Jan 18, 33b-37 v cyklu B)

Dovršení: "Posmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: ,Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!´ Nad ním byl totiž nápis: ,To je židovský král.´"

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Dnes udělám konkrétní rozhodnutí týkající se služby pro strádající a mystické Kristovo tělo.

Všemohoucí, věčný Bože, Tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává Tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně Tě chválí. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

D.N.I.C. Universorum Regis Sollemnitas; Andreas Dũng Lac et CXVI socii (1625-1886); Chrysogonus (s. IV. in.); Firmina (asi s. IV.); Protasius, ep. Mediolanen. (asi 356); Romanus, presb. (asi 380); Colmanus, ep. Cloynen. (604-608); Portianus (po r. 532); Flora et Maria, m. Cordubæ (851); Albertus Lovaniensis (1192); Balsamus (1232); Maria Anna Sala (1891); Niceta Plaja Xifra et XI sociæ (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.