Světci k nám hovoří...


sv. Alexius a druhové - sedm zakladatelů řádu servitů

Fundatores VII Ordinis Servorum Mariæ: Alexius, Bartholom

17. února, nezávazná památka
Postavení:zakladatelé řádu OSM
Úmrtí:1310

ŽIVOTOPIS

Sedm vážených Florenťanů žilo v chudobě a kajícnosti na Monte Senario s úsilím žít svatě a druhým pomáhat na cestě k svatosti. Založili řád zasvěcený mariánské zbožnosti s názvem "Služebníci Panny Marie" čili "servité". Kromě Alexeje, který chtěl zůstat pouhým řeholním bratrem, všichni byli vysvěceni na kněze. Řád je dnes rozšířen téměř v celé Evropě i v jižní Africe, v Austrálii a v Americe.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

K JEŽÍŠI S PŘISPĚNÍM SEDMIBOLESTNÉ P.M.

Sedm zámožných měšťanů a obchodníků – Alexej Falconieri, Bartoloměj, Benedikt, Bonfilius Monaldi, Gerardin, Jan a Rikover – zpívali k poctě P. Marie chvály v ulicích města Florencie. O slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 15. 8. 1233 se sešli v jednom chrámu, kde se jim dostalo vnitřního oslovení, vyzývajícího k dokonalému společnému životu. V ten den se jim prý zjevila nebeská Královna oděná do smutku pro staré záští, které mezi nimi vládlo.

Dohodli se, že rozdělí svůj majetek chudým a společně odejdou do ústraní žít poustevnickým životem s rozjímáním o umučení Pána Ježíše a o bolestech jeho Matky. Zašli k biskupu Ardingovi, který jim jejich úmysl schválil, a pak odešli z města. Trvale se usadili na pustém vrchu Monte Senario (severně od Florencie) a odtud scházeli ke kapli zasvěcené Matce Boží s milostným obrazem zvěstování. Kaple jim byla opěrným bodem a hlavní modlitebnou.

Zpočátku žili ve volném společenství, ale brzy z návodu biskupa založili nový řád, pro který přijali řeholi svatého Augustina. Oblékli černá mnišská roucha se škapulířem a mimo Alexeje se po noviciátu nechali vysvětit na kněze. Alexej toužil po nejobyčejnější službě, proto z pokory zůstal jen laickým řeholním bratrem. Papež Alexandr IV. jejich řeholi s názvem Služebníci Panny Marie - servité potvrdil. Význam založení řehole vyniká na pozadí doby, v níž byly v Itálii běžné bratrovražedné rozbroje. Prvním představeným se stal Bonfilius Monaldi.

V roce 1253 vstoupil do řádu Filip Benizi, který po 14 letech byl zvolen generálním představeným a velmi přispěl k rozkvětu řádu. Alexej dosáhl věku 110 let a při jeho smrti měl řád již 10 000 členů.

Dnešní památku ustanovil papež Lev XIII., který v r. 1888 všech sedm zakladatelů servitů kanonizoval.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Budu chvíli rozjímat o bolestech Panny Marie, pro které začala být nazývána spoluvykupitelkou.

Naplň nás, Bože, upřímnou zbožností, s jakou svatí bratři, jejichž památku slavíme, oddaně uctívali Matku Boží Pannu Marii a přiváděli lidské duše k Tobě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(ze závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fundatores VII Ordinis Servorum Mariæ: Alexius, Bartholom (1310); Theodorus Tiro (306); Bonosus (asi 373); Mesrobus (asi 440); Flavianus, ep. Cpolitan. (449); Fintanus, abbas (asi 603); Finanus (asi 656); Silvinus (s. VIII.); Constabilis (1124); Evermodus (1178); Lucas Belludi (1268); Matthias Shōbara Ichizaemon (1624); Elisabeth Sanna (1857 ); Petrus Yu Chŏng-nyul (1866); Antonius Leszczewicz (1943); Hedwigis Carboni (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.