Světci k nám hovoří...


sv. Alexius a druhové - sedm zakladatelů řádu Servitů

Fundatores VII Ordinis Servorum Mariæ: Alexius, Bartholom

17. února, nezávazná památka
Postavení:zakladatelé řádu OSM
Úmrtí:1310

ŽIVOTOPIS

Sedm vážených Florenťanů žilo v chudobě a kajícnosti na Monte Senario s úsilím žít svatě a druhým pomáhat na cestě k svatosti. Založili řád zasvěcený mariánské zbožnosti, který obdržel název "Služebníci Panny Marie" čili "Servité". Kromě Alexeje, který chtěl zůstat pouhým řeholním bratrem, všichni byli vysvěceni na kněze. Řád je dnes rozšířen téměř v celé Evropě i v jižní Africe, v Austrálii a v Americe.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

K JEŽÍŠI S PŘISPĚNÍM SEDMIBOLESTNÉ P.M.

Sedm zámožných měšťanů a obchodníků: Alexej Falconieri, Bartoloměj, Benedikt, Bonfilius Monaldi, Gerardin, Jan a Rikover zpívali k poctě P. Marie chvály v ulicích města Florencie. O slavnosti nanebevzetí Panny Marie, 15. 8. 1233 se sešli v jednom chrámu, kde se jim dostalo vnitřního oslovení, vyzývajícího k dokonalému společnému životu. V ten den se jim prý zjevila nebeská Královna oděná do smutku pro staré záští, které mezi nimi vládlo.

Dohodli se, že rozdělí svůj majetek chudým a společně odejdou do ústraní žít poustevnickým životem s rozjímáním o umučení Pána Ježíše a o bolestech jeho Matky. Zašli k biskupu Ardingovi, který jim jejich úmysl schválil a pak odešli z města. Trvale se usadili na pustém vrchu Monte Senario (severně od Florencie) a odtud scházeli ke kapli zasvěcené Matce Boží, s milostným obrazem zvěstování. Kaple jim byla opěrným bodem a hlavní modlitebnou.

Zpočátku žili ve volném společenství, ale brzy z návodu biskupa založili nový řád, pro který přijali řeholi svatého Augustina, oblékli černá mnišská roucha se škapulířem a mimo Alexeje se po noviciátu nechali vysvětit na kněze. Alexej toužil po nejobyčejnější službě a proto z pokory zůstal jen laickým řeholním bratrem. Papež Alexandr IV. potom jejich řeholi s názvem Služebníci Panny Marie - servité potvrdil. Význam založení řehole vyniká na pozadí doby v níž drásaly Itálii bratrovražedné rozbroje. Prvním představeným se stal Bonfilius Monaldi.

V roce 1253 vstoupil do řádu Filip Benizi, který po 14 letech byl zvolen generálním představeným a velmi přispěl k rozkvětu řádu. Alexej dosáhl věku 110 let a při jeho smrti měl řád již 10.000 členů.

Dnešní památku ustanovil papež Lev XIII., který v r.1888 všech sedm zakladatelů servitů kanonizoval.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Budu chvíli rozjímat o bolestech Panny Marie, pro které začala být nazývána spoluvykupitelkou.

Naplň nás, Bože, upřímnou zbožností, s jakou svatí bratři, jejichž památku slavíme, oddaně uctívali Matku Boží Pannu Marii a přiváděli lidské duše k Tobě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

(ze závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Fundatores VII Ordinis Servorum Mariæ: Alexius, Bartholom (1310); Theodorus Tiro (306); Flavianus, ep. Cpolitan. (449); Lucas Belludi (1268); Bonosus (ca. 373); Mesrobus (ca. 440); Fintanus, abbas (ca. 440); Finanus (ca. 656); Silvinus (s. VIII.); Constabilis (1124); Evermodus (1178); Lucas Belludi (1268); Antonius Leszczewicz (1943)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.