Světci k nám hovoří...


sv. Melanius

Melanius

6. listopadu, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:po r. 511
Patron:diecézí v Bretani; vzýván v boji se zlým duchem; za příhodné počasí
Atributy:biskup s ďáblem pod nohama, loď, uvolněné řetězy

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi kolem roku 456 v Plaz (psáno též Placs nebo Plets - dnešním Brain sur Vilaine, La Chapelle-de-Brain) v blízkosti řeky La Vilaine, 18 km od města Redon ve Francii. V Rennes se stal biskupem. Za datum jeho svěcení je uváděn 6. leden bez uvedení roku. Melanius je charakterizován jako muž s velkou pokorou a duchem nepřetržité modlitby s darem zázraků. Toto charisma mu pomáhalo vymýtit v kraji modlářství. Je připomínáno i vzkříšení mrtvého syna starce, který biskupa Melania požádal o pomoc se slovy: „Můj syn právě zemřel.“ Událost prý pak vedla k velkému počtu žadatelů o křest.

Biskup Melanius měl velký vliv na krále Clovise I., který konvertoval ke křesťanství a vybral si ho za duchovního rádce. Martyrologium připomíná, že Melanius vlastníma rukama stavěl také chrám ve svém rodišti. Zde, na rodových pozemcích, založil i klášter. Někde se uvádí, že mu na něj přispěl vladař Eusebius, z vděčnosti, že jeho i dceru zbavil nemoci. V roce 511 se zúčastnil synody v Orleans, která se konala na výzvu krále Clovise. Melanius měl vedoucí úlohu v přípravě a zastupoval západní část Bretaně. Jde o poslední spolehlivé datum v jeho životě a martyrologium uvádí, že zemřel po tomto roce, protože spolehlivý letopočet úmrtí nemáme. Za pravděpodobné se považuje 6. listopad asi kolem roku 530.

Původní kostel nad jeho hrobem zničil požár, ale místo s ostatky zůstalo zachováno. V roce 644 byly ostatky sv. Melania údajně přeneseny do Rennes. Tradice hovoří o zázracích při přepravě ostatků po řece La Vilaine a zmiňuje i další po Melaniově smrti. Jeho ostatky byly vícekrát přemísťovány i v souvislosti s francouzskou revolucí a dnes je v katedrále v Rennes jen jejich část.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis – photo (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.