Světci k nám hovoří...


sv. Vinok

Winnocus

6. listopadu, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:asi 716
Patron:Bergues; mlynářů; vzýván při nebezpečných horečkách a proti černému kašli
Atributy:koruna s žezlem u nohou, opat, ruční mlýn, model kláštera nebo kostela

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Bretaně, kde se podle některých pramenů narodil kolem roku 645 jako syn krále Judicaela (pam. 17.12). Jiné prameny to zpochybňují. Spolehlivě víme až to, že opat Bertin (pam. 5. 9.) jej přijal mezi mnichy v Sithiu (přejmenovaném na dnešní Saint-Omer na severu Francie). Místo je také uváděno jako oblast Thérouanne.

Bertin později poslal Vinoka s dalšími mnichy založit nový klášter u 27 km SV vzdáleného Wormhoudt (dnešní Wormhout). Vinok se zde stal opatem a postavil také kostel a špitál.

Legenda mu připisuje konání velkého množství zázraků, zejména různých uzdravení. Popisuje ho jako muže modlitby a práce. Pokud Vinokovi síly stačily, rád chodil dělat ty nejtěžší a nepříjemné práce. Tradice ho zobrazuje pohrouženého v rozjímání, zatímco anděl za něj mele obilí. Mniši zde používali na mletí mouky pro sebe i chudé ruční mlýn, jehož obsluha byla pro starší bratry namáhavá, ale vytrvale se modlící opat míval namleto více než druzí. S tím souvisí nejen atribut, ale i jeho zvolení patronem mlynářů.

Jeho klášter, v němž asi v 70 letech zemřel, byl označován za centrum pro misijní činnost.

Ostatky opata Vinoka byly přeneseny asi kvůli vpádu Normanů již kolem roku 800 do Saint-Omer. Později vystřídaly více míst a spočinuly v Bergues-Saint-Winnoc u Dunkerk. Roku 1558 byl klášter údajně od protestantů vypálen, ale ostatky sv. Vinoka byly zachovány.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Leonardus, eremita (asi s. VI.); Felix, m. Thinisæ (s. III.); Paulus, ep. Cpolitanus (asi 351); Melanius (po r. 511); Iltutus /Farchog/, Abate e fondatore (asi 540); Callinicus, Himerius, Theodorus, Stephanus, Petrus, Paulus, Theodorus alter, Ioannes, Ioannes alter et socii, m. Hierosolymæ (638); Severus, ep. Barcinonen (asi s. VII.); Protasius, ep. Lausannen (s. VII.); Winnocus (asi 716); Stephanus, ep. Apten (1046); Theobaldus, presb. (1070); Christina Stumbelensis (1312); CDXCVIII Spanish Martyrum (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Patres Praedicatores e CDXCVIII Martyribus Hispanis – photo (1936); Patres Salesiani ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Scholarum Christianarum ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Maristae a Scholis ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani Discalceati ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Fratres Carmelitani et Sorores Carmelitanae Missionariae ex CDXCVIII Martyribus Hispanis (1936); Thomas Mkinstuba Jihyoe, m. Nagasakii (1637); DXXII Spanish Martyrum (1934 až 1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.