Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Vincenta M. Luisa Poloni

Luigia Poloni

11. listopadu, připomínka
Postavení:spoluzakladatelka institutu RSM
Úmrtí:1855

ŽIVOTOPIS

Narodila se 26. 1. 1802 ve Veroně v severní Itálii jako 12. dítě obchodníka s potravinami, který byl aktivní v charitativním sdružení. Luisa od dětství pomáhala v charitativní práci a později jí zasvětila celý svůj život. V roce 1840 za spolupráce s o. Janem Karlem Steebem (pam. 15. 12.) založila společnost pro pomoc chudým a potřebným. Po osmi letech složila před veronským biskupem řeholní sliby společně s 12 družkami. Zde také přijala řeholní jméno Vincenta Marie. Její život se vyznačoval hlubokým vnitřním životem s Kristem, který je přirovnáván k čepu kola jejího života a dále hlubokou láskou k Bohu a k Eucharistii.

Náplní jejího života byla oslava Ježíše Krista, jednak modlitbou a jednak službou těm nejnepatrnějším, tělesně i duchovně chudým (srov. Mt 25,40). Z modlitby, která se stávala chvalozpěvem jejího srdce, čerpala nadšení a potřebu pracovat pro Ježíše službou dětem, starým a nemocným, vězněným i jinak opovrhovaným lidem, aby skrze ni poznávali dotek Boží lásky. Nasazovala život v době epidemie cholery, která několikrát dolehla na Veronu. Zemřela ve svých 53 letech. Sestry jejího institutu dnes působí mimo Itálii také v Německu, Portugalsku, Albánii i v několika zemích Afriky a Latinské Ameriky.

Vincenta Poloni byla blahořečená 21. 9. 2008, během pontifikátu papeže Benedikta XVI. Beatifikační slavnosti předsedal prefekt Kongregace pro svatořečení, arcibiskup Amato, který mimo jiné v promluvě řekl:

„I dnes potřebujeme lidi, kteří se opásají služebnou zástěrou a vydají se léčit rány bližních, pečovat o jejich duchovní i materiální potřeby. Láska Kristova i dnes oslovuje mladé a vybízí je následovat tyto příklady života naplněného po lidské i křesťanské stránce. Světci prokazující milosrdenství jsou totiž pravými dobrodinci lidstva. Nezanechali po sobě slova, knihy, apely, ale konkrétní svědectví svého života a díla. Matka Vincenta zanechala církvi a celému světu vzácný odkaz milosrdenství… Milosrdenství, které vyvěrá z nevyčerpatelného pramene, jímž je každodenní eucharistie... Milosrdenství je nejpříhodnějším výrazem evangelijní lásky, jak nám ukázala matka Vincenta.“

Ti, kdo ve Vincentě chtějí mít svůj vzor, učí se jejímu způsobu pokory, jednoduchosti a lásky, které se řídí Božím srdcem při službě trpícím bližním.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinus, ep. Turonen (397); Mennas, m. in Ægypto (s. IV in.); Veranus, ep. in Provincia (s. V in.); Mennas, solitarius (asi 580); Ioannes Eleemosynarius (620); Bertuinus (asi s.VII.); Theodorus Studita (826); Bartholomæus, iunior, abbas Cryptoferren (1065); Luigia Poloni (1855); Alicia Kotowska (1939); Vincentius Eugenius Bossilkov (1952)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.