Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Luisa Merkert

Maria Luisa Merkert

14. listopadu, připomínka
Postavení:panna a zakladatelka CSSE
Úmrtí:1872

ŽIVOTOPIS

Pocházela z měšťanské rodiny v Horním Slezsku. Žila velkou láskou k Bohu a bližním. Zaměřila se na skutky milosrdné lásky chudým a opuštěným nemocným v jejich domovech. Za tím účelem s Františkou Wernerovou založila kongregaci svaté Alžběty. Vedla ji 22 let s hlubokou vírou, nadějí a důvěrou v Boží Prozřetelnost. Čerpala z intenzivního života modlitby pramenícího z lásky k Eucharistii, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, Matce Boží i k patronce sv. Alžbětě Durynské.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

SLEZSKÁ SAMARITÁNKA

Narodila se 21. 9. 1817 v Nyse na území Slezka v Polsku jako druhá dcera Antonína Merkert a Marie Barbary Pfitzner. Po 9 měsících od narození zemřel její otec. Za pomocí matky a sestry Matyldy si odmalička osvojovala křesťanské hodnoty a se sestrou navštěvovala také místní katolickou dívčí školu. Vliv na její pozdější volbu měla péče o nemocnou matku, která 11. 7. 1842 zemřela. Dva měsíce poté, Marie se sestrou Matyldou a Františkou Wernerovou se na radu zpovědníka připojily ke Kláře Wolfové a z její iniciativy 27. 9. 1842 společně založily Asociaci sester na pomoc opuštěným. Účelem byla především péče o chudé a opuštěné nemocné v jejich domovech, zároveň s velkou láskou k Bohu i bližním. Neobyčejné milosrdenství chtěly prokazovat všem strádajícím.

Tyto sestry, začínající jako františkánské terciářky, viděly pro svou činnost potřebu hluboké víry, neomylné naděje a neochvějné důvěry v Boží Prozřetelnost. Na svou službu se připravovaly zasvěcením Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s požehnáním o. Františka Xavier Fischera. Prvních pět sester 31. 7. 1844 podepsalo stanovy, kterými se chtěly řídit. Marie se osobně věnovala pomoci chudým nemocným a vybírá na jejich potřeby almužny. Její sestra Matylda zemřela 8. 5. 1846 na nákazu tyfem při ošetřování nemocných. Z důvodu formace byly sestry o. Fischerem vyzvány k noviciátu u Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a tento noviciát začaly téhož roku na Štědrý den.

Marie Merkert a Františka Wernerová opustily 30. 6. 1850 konvent sester, aby se věnovaly původnímu plánu sloužit po domech nemocným a potřebným, kteří nemají nikoho, kdo by jim pomáhal. Na svátek sv. Alžběty Uherské, 19. 11. 1850 Maria Merkert začala v Nyse s plnou důvěrou v Boha organizovat Sdružení svaté Alžběty pro péči o opuštěné nemocné. Jako asociace obdržela 4. 9. 1859 diecézní schválení vratislavským arcibiskupem Jindřichem Försterem Breslau. O měsíc později Marie Merkert předložila svým družkám stanovy asociace a v polovině prosince na první generální kapitule byla zvolena za hlavní představenou. V následujícím roce 5. 5. s 25 sestrami složila řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti i se čtvrtým slibem pomáhat chudým a nemocným.

Marie Luisa Merkert byla pro sestry starostlivou matkou, která připomínala, že Bůh je dobrým Otcem, který na ně shlíží s láskou a svou pomoc nikomu neodmítá. Vynikala láskou k Bohu a skutky milosrdenství „k maličkým,“ pro které byla „dobrým samaritánem“. Proto ji lidé začali nazývat „slezskou samaritánkou“.

Prvního papežského schválení se kongregaci dostalo od papeže Pia IX. dne 7. 6. 1871. Marie Merkert zemřela 14. 11. 1872 s pověstí svatosti ve věku 55 let. Její ostatky byly uloženy v kostele sv. Jakuba a sv. Anežky v Nyse.

Františka Wernerová zemřela v roce 1885 a o dva roky později došlo papežem Lvem XIII. k definitivnímu schválení Kongregace sester sv. Alžběty s obdržením dekretu.

Papež Jan Pavel II. 20. 12. 2004 uznal Marii Luisu Merkertovou jako ctihodnou a papež Benedikt XVI. 30. 9. 2007 tuto Boží služebnici zařadil mezi blahoslavené.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Marie Merkert měla ve svých poznámkách i v mysli citát: „Od Ježíšova Srdce se učíme trpělivě snášet slabosti našich bližních.“ Tato myšlenka mi bude dnes předmětem k rozjímání a během dne si budu dávat pozor, nakolik ji dokážu žít.

Bože, Tys nám zjevil, že láska k Tobě a k bližnímu je naplněním všech Tvých přikázání; pomáhej nám, abychom jako blahoslavená Marie Merkert ochotně prokazovali milosrdenství nemocným, chudým a opuštěným, a tak patřili mezi ty, kdo vejdou do tvého království. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

POZNÁMKA

Kongregace sester sv. Alžběty (CSSE - Congregatio Sororum Ravarum a Sancta Elisabeth ) vychází ze spirituality sv. Alžběty Durynské a u nás mají klášter v Krnově. Jejím členkám se zkráceně říká alžbětánky na rozdíl od Konventu sester alžbětinek OSE v Brně, v Jablunkově a v Praze.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nicolaus Tavelic, Deodatus Aribert, Stephanus de Cuneo et Petrus de Narbona (1391); Theodotus, m. Hearacleæ (asi s. III.); Hypatius, ep. Gangren (s. IV.); Rufus, ep. Avenionen (s. IV.); Dubricius (s. VI.); Ioannes, ep. Tragurien (asi 1111); Ioannes de Tupharia, eremita (1170); Laurentius O'Toole (Lorcan Ua Tuathail) (1180); Siardus (1230); Serapion, m. Algariæ (1240); Ioannes Liccio (1511); Gaspar Nishi Genka, Ursula et Ioannes, mm. Ikitsuki (1609); Stephanus Theodorus Cuénot (1861); Maria Luisa Merkert (1872); Maria Teresa di Gesù /Maria Scrilli/ (1889 )

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.