Světci k nám hovoří...


sv. Abdijáš

Abdias, propheta

19. listopadu, připomínka
Postavení:prorok

ŽIVOTOPIS

Martyrologium nám připomíná tohoto proroka jako toho, který po vyhnanství Izraelského lidu předpověděl hněv Hospodinův proti nepřátelským národům.

Ve Starém zákoně je Abdijáš uváděn jako čtvrtý z tzv. dvanácti malých proroků. Kniha nesoucí jeho jméno je v bibli nejkratší a jeho osoba je téměř neznámá. Sv. Jeroným o něm řekl, že je „malý prorok co do počtu veršů, ale ne obsahu.“ O době vzniku knihy existuje více dohadů i domněnka, že přes její krátkost by texty v ní mohly být dokonce z různých století. Podle obsahu může i nemusí text souviset s pádem Jeruzaléma v roce 587-6 př. Kr. Někteří exegeté jej posunují do dřívější doby až k r. 850 př.Kr., jiní naopak do doby pozdější. Údaje o jeho životě v ní nemáme, víme jen, že byl svatým prorokem.

Jeho proroctví jsou namířena proti edómitům. Edóm byl jižní soused Judy a proroci vícekrát pozvedali proti němu hlas (např. Am 1, Iz 34, Ez 35.). Důraz tohoto proroctví proti Edómu přesahuje velikost i význam tohoto velmi nepatrného národa, který měl dokonce příslib, že může být přijat do Hospodinova shromáždění. Důvod hrozeb bývá viděn v napětí mezi praotci – u Edómu je jím Esau, druhý je Jákob.

Důvod snížení Edómu k bezvýznamnosti a opovržení spočívá v tom, že příliš sebejistě důvěřoval popudům svého srdce, které ho vynášelo výš, než kam smí pouhý smrtelník. Je mu vytýkána sebejistota, která nedbá Boha. Ve 3. verši je narážka na edómské město Sela (= Skála). Skála byla prastarým obrazem bezpečného útočiště i Hospodina. Proto jméno města zde vyjadřuje protiklad: tvé útočiště tě zklame, jedinou Skálou je Hospodin. Na Edómu je naznačena touha po bohorovnosti, ale Hospodin sráží každou bohorovnost (srov. Gn 11). Edóm je jen smrtelný lid (’-d-m lze číst jako Edom i jako Adam = člověk). Budou na něj stačit zloději a noční škůdcové. – V Abdijášově proroctví se vyskytuje více nepřeložitelných narážek i slovní hříčky.

Kniha Svatí na každý den z r. 2010 uvádí, že Abdijáš je považován také za ohlašovatele Mesiáše. Zřejmě to odvozuje ze soudu Jákobovců nad Ezauovci, že spása bude jen na Sionu, že nejvyšší soudce, kterému přísluší trestat hříšníky, trestá přestupky proti jeho lidu. Kniha končí větou: A nastane království Hospodinovo.

POZNÁMKA

V některých jazycích Abdijáš začíná písmenem „O“ (např. Obadiah) a snad pro podobnost jména je někde spojován s Obadjášem, který měl funkci správce domu u krále Achaba a kterého k němu poslal se vzkazem Eliáš. Pro tuto souvislost je někde zobrazován s chlebem a džbánem vody.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Mechtildis (asi 1298); Abdias, propheta ; Maximus, m. in Cappadocia (asi s. III.); Severinus, Exsuperius et Felicianus (asi s. III.); Barlaam (asi 303); martyres virgines et viduæ XL (s. IV.); Eudo (asi 720); Simon, eremita (s. X.); Iacobus Benfatti (1332); Elisæus García et Alexander Planas Saurí (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.