Světci k nám hovoří...


sv. Habakuk

Habacuc

2. prosince, připomínka
Postavení:prorok
Úmrtí:s. VII. před n.l.

ŽIVOTOPIS

Pocházel z pokolení Simeona a stal se jedním z tzv. malých proroků. Informace o něm vycházejí z Bible, ale úsudky vykladačů se poněkud různí. Jeho vystoupení spadá před první babylonské zajetí (před rok 598).

S určitou pravděpodobností vystupoval prý v Jeruzalémském chrámu mezi léty 626-612 před naším letopočtem. Někteří vykladači se sice domnívají, že působil až po smrti Jóšijášově (609), podle jiných to bylo spíše za Jóšijášova panování, v době mezi povstáním babylonského krále Nabopolasara proti Asýrii a pádem asyrského města Ninive. Tato verze však neodpovídá objevu v kumránských rukopisech. Habakukovo jméno prý znamená „otec vzkříšení“ a jinými badateli je odvozováno od asyrského názvu rostliny chambaqúqu nebo podle hebrejského kořene ch-b-q, což se překládá jako objetí.

Z Božího objetí přijal vize a pokyny sepsané do starozákonní knihy s jeho jménem. Hlásal zajetí judského národa a zničení Jeruzaléma Chaldejci a hovořil i o Boží všemohoucnosti, která zachraňuje. Jeho modlitba na závěr je podle vědeckého hlediska archaickým hymnem, který může být z jiné doby.

Podle obsahu jsou proroctví rozdělována do třech částí:

1,1—2,3 obsahuje dvojí nářek prorokův a Boží odpovědi;

2,4—20 obsahuje patero zlořečenství proti nepříteli (podle 1,6 jde o Chaldejce);

ve třetí kapitole je Habakukova modlitba, hymnické svědectví o všemoci Boha, který spěchá zachránit svůj lid a zničit svévolníka.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bibiana, m. Romæ (století neznámé); Habacuc (s. VII. před n.l.); Pimenius (s. III./IV.); Chromatius (asi 407); Silverius, Pp (537); Ioannes Ruysbroeck (1381); Maria Angela Astorch; Raphael (Melchior) Chyliński (1741); Ivanus Slezyuk (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.