Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Rafael Chyliński

Raphael (Melchior) Chyliński

2. prosince, připomínka
Postavení:kněz OFM Conv.
Úmrtí:1741

ŽIVOTOPIS

Narodil se 8. 1. 1694 ve Vysockém u Poznaně v Polsku manželům Arnoldu Janovi a Marianě roz. Kierskie. Po gymnáziu nastoupil r. 1712 do armády, kde končil v hodnosti kadeta, a 4. 4. 1715 vstoupil do konventu menších bratří v Krakově. Zde přijal řeholní jméno Rafael a už roku 1717 také kněžské svěcení.

Poté působil v mnoha klášterech polské provincie. Konal ohnivá kázání, rekolekce a přednášky. Byl vyhledávaným zpovědníkem a s láskou vyplývající z jeho lásky k Bohu a Panně Marii se věnoval chudým. Skláněl se k pohrdaným a trpícím. Žil asketicky, vynikal pokorou a hlubokým vztahem k Bohu.

Po vypuknutí epidemie v Krakově roku 1736 se cele obětoval všem postiženým, sloužil jim s velkou obětavostí, utěšoval nemocné a horlivě jim uděloval svátosti. Potřebným nechával svůj chleba a nuzného obdaroval svým pláštěm. Nehleděl na rizika, kterým se vystavoval, s odevzdaností pomáhal všem ohroženým na různých místech. Po skončení epidemie byl poslán do kláštera v Łagiewnikách, dnešní části Krakova, kde ještě pokračoval ve službě chudým do doby, než ho vážné onemocnění v r. 1738 upoutalo na lůžko. Svoje tříleté utrpení ve své cele obětoval za církev.

Jeho beatifikační proces začal brzy po jeho smrti, ale byl přerušen rozdělením Polska. Teprve 9. 6. 1991 papež Jan Pavel II. Rafaela slavnostně blahořečil ve varšavském parku Agricola.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bibiana, m. Romæ (století neznámé); Habacuc (s. VII. před n.l.); Pimenius (s. III./IV.); Chromatius (asi 407); Silverius, Pp (537); Ioannes Ruysbroeck (1381); Maria Angela Astorch; Raphael (Melchior) Chyliński (1741); Ivanus Slezyuk (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.