Světci k nám hovoří...


sv. Eutychián

Eutychianus, Pp

8. prosince, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:283

ŽIVOTOPIS

Narodil se údajně v Luni v severní Itálii jako syn Marinův. Na Petrův stolec v Římě byl zvolen 4. 1. 275. Eutychiánův osmiletý pontifikát byl za poměrně klidného období, bez pronásledování, a přesto o něm nemáme dostatek zpráv. Uvádí se, že osobně pohřbil 342 mučedníků, ale i to, že se k nim na konci života přidružil. Církev však neshledává, že by se stal mučedníkem. Ono „přidružení se“ mohlo by snad znamenat i jen to, že byl pohřben do Kalixtových katakomb, ve kterých byli mučedníci pohřbeni. O pochovávání mučedníků jeho vlastní rukou je možné se domnívat, že tak činil v uplynulé době pronásledování nebo se jednalo o ostatky křesťanů, kteří již dříve zemřeli pro víru. Z toho mála, které o tomto papeži víme, je to, že vydal obecné směrnice vztahující se ke kultu mučedníků a k úctě, jež by se měla prokazovat jejich ostatkům. Podle jeho směrnic měli být mučedníci pohřbíváni s červenou tunikou nebo oblečeni v tzv. „colobia“, jako projev rozdílu od ostatních.

Eutychiánovi se také přisuzuje podnět k žehnání plodů země přinesených na oltář během liturgických slav¬ností. Za jeho pontifikátu byla šířena dvě falešná náboženství, z nichž jedním byl blud manichejců, kteří považovali chléb a víno za nečisté a o jejichž původu tvrdili, že je od zlého ducha. Ono „žehnání plodů země“ pak mohlo prý být zaujmutím pozice proti nim.

Manichejci, kteří pocházejí od Maniho z Ktesifonu, který se vydával za posla pravého Boha, měli nauku vytvořenou z křesťanských a perských prvků. Ve svém čele měli 12 apoštolů, 72 biskupů, dále kněze a jáhny. Považovali se za zasvěcence nebo křtěnce. Věřili v boha světla a v boha temnot. Učili, že v člověku existují dva prvky, duše ze světla a tělo z temnot. Evu pokládali za stvořenou od ducha zlého, aby svedla Adama. V jejich učení Kristus přišel ve zdánlivém těle a učil osvobození od hmoty vedoucí k vykoupení a o potřebě trojí pečeti. Pečeť úst zakazovala rouhání, jíst maso a pít omamné nápoje. Další dvě pečeti rukou a lůna zakazovaly škodit zvířatům i rostlinám a i manželský život. Manichejská shromáždění se přitom brzo zvrhla v pusté páchání neřesti a perský král dal Maniho v r. 276 ukřižovat. Manicheismus se však nezastavil a šířil se dál po celé římské říši.

Vedle tohoto bludu se šířila náboženská úcta Mithrova jako boha světla. Přinesli ji římští vojáci z východu a její vyznavači procházeli sedmi třídami (černých, tajných, vojínů, lvů, Peršanů, běžců, otců). Postup z třídy do třídy se prováděl výstředními obřady. Náčelník byl otcem otců. Mithra byl vyznavači považován za prostředníka mezi světem a nejvyšším božstvem, stvořitelem a ochráncem proti zlým mocnostem. Věřili, že duše je nesmrtelná a tělo že vstane z mrtvých. Stoupencům udělovali jakýsi druh křtu a měli obřady podobné křesťanskému biřmování a sv. přijímání. Světili neděli jako den slunce a 25. prosince slavili svátek narozenin slunce nepřemožitelného. V Římě bylo za papeže Eutychiána na 60 mitraejí, jedno hned vedle hrobu sv. Petra na Vatikánu, druhé v přízemní místnosti chrámu sv. Klementa. Protože šlo o náboženství mužů, pro ženy se rozšířila úcta Cybely - velké matky. Zasvěcené ženy, stojící v jámě, bývaly křtěny teplou hovězí krví. Už téměř 80 let stála nad hrobem sv. Petra bazilika a před jejími dveřmi se ještě o křesťanských velikonocích konaly křty hovězí krví s oslavou svátků Cybely.

Proti těmto v Římě oblíbeným náboženstvím musel papež Eutychián bojovat a jako ochránce pravé víry především používat duchovní zbraně.

Už Tertullian prohlásil, že ďábel napodo¬buje křesťanské náboženství. Ta nově tvořená jsou zbraní zlého ducha, který se skrze ně snaží v každé době odvést slabé křesťany od jejich víry.

Eutychián zemřel a byl pohřben do papežské krypty Kalixtových katakomb údajně jako poslední. V roce 1659 byly jeho ostatky převezeny do katedrály města Sarzany, nedaleko sta¬robylého Luni, které je udáváno jako papežovo rodiště. O místě původního hrobu nebyla po delší čas jistota.

Pochybnost rozptýlil až římský archeolog Giovanni Battista de Rossi, když v roce 1852 objevil řecký nápis „EUTYCHIANOS EPIS“ („Eutychián biskup“), který byl u jeho hrobu v papežské kryptě Kalixtových katakomb.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Conceptio lmmaculata ; Macarius, m. Alexandriæ (250); Eutychianus, Pp (283 ); Eucharius (s. III.); Patapius (s. V./VI.); Romaricus (653); Theobaldus de Marliaco (1247); Moranová Narcissa a Iesu Martillo Morán (1869); Iosephus Maria Zabal Blasco (1936); Benedictus Andreas /Enrique/ Monfort (1936); Aloysius Liguda (1942); , Paulus Yun Ji-chung et Iacobus Kwon Sang-yeon (1791)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.