Světci k nám hovoří...


sv. Petr Cho Hwa-sŏ a pět druhů

Petrus Cho Hwa-sŏ et V socii: Petr Yi Myŏng-sŏ, Petrus Yi Myŏng-sŏ, Bartholomæus Chŏng Mun-ho, Petrus Sŏn Sŏn-ji, Iosephus Petrus Han Chae-kwon et Petrus Chŏng Won-ji

13. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1866

ŽIVOTOPIS

Petr Cho Hwa-so se narodil v roce 1815 v Suwon v korejské provincii Kyonggi jako syn Ondřeje Cho, který zemřel mučednickou smrtí v roce 1839. Petr se na začátku dospělosti přestěhoval do Sinchang v provincii Chungcheong, kde pomáhal korejskému knězi Tomáši Choe Yang-EOP. Po čase se údajně stěhoval do Songju Dong, kde žilo více křesťanů. Vytvářel s nimi společenství a po seznámení s Magdalenou Han se oženil. V roce 1848 se jim narodil syn Josef Cho Yun-Ho, který později (23. 12. 1866) zemřel jako mučedník. Petr Cho Hwa-so brzy ovdověl a potom se znovu oženil se Susanou Kim. Věnovali se katechetické činnosti a údajně v roce 1864 se přestěhovali do Jeonju v horské zemědělské oblasti. Některé verze životopisu Petra Cho Hwa-so naznačují, že k přestěhování na farmu v této oblasti došlo dříve.

Petr byl veselý muž a snaživý katolík, který měl porozumění pro druhé. Informace o rozsahu pronásledování se do jejich kraje dostaly s velkým zpožděním. Když 5. 12. 1866 byl se svým synem na návštěvě u sousedů, policie přišla zatýkat. Petr naléhavě doporučil svému synovi, aby využil možnosti a utekl. Ten to však odmítl. Oba byli dopraveni do vězení v Chonju. Při cestě k Jeonju se Petr se synem vzájemně povzbuzovali k pevnému setrvání ve víře. Nad silou jejich víry žasli i muži eskorty. Ve vězení povzbuzoval Petr další spoluvězně. Svědectví se týká Petrových slov zejména k Bartoloměji Chŏngovi, kterého ujišťoval o odměně v nebi. Nejen jeho, ale i další připravoval na mučednickou smrt a zřejmě i proto byl více mučen než ostatní. Bylo po něm požadováno, aby prozradil jména dalších souvěrců, aby se zřekl víry, ale nic takového z něj trýznitelé nedostali. Byl vyslýchán, jak se k víře dostal a komu ji předával. Přiznal známou skutečnost, že mu ji předal otec, který se stal mučedníkem a on ji předal synovi. Čas, kdy neutěšoval spoluvězně, trávil v modlitbě s myšlenkou na Kristovo utrpení. Ve věku 51 let byl odsouzen k stětí hlavy. Na popravišti v Supjeongi v Jeonju zbožně a pomalu udělal znamení kříže a své katy ještě vyzval k víře v Boha.

S ním je připomínáno i následujících pět dalších mučedníků, s nimiž byl 6. 5. 1984 svatořečený od papeže Jana Pavla II. ve skupině 103 korejských mučedníků se společnou památkou 20. září.

Petr Yi Myŏng-sŏ se narodil v roce 1821 v Chungcheongu v Jižní Koreji do katolické rodiny. Po krátkodobém pobývání na různých místech, kdy za jednoho pronásledování přišel o všechen svůj majetek, se prý usadil v Songji Dong, kde bylo více katolíků. Oženil se, měl větší počet dětí a rodinu živil jako farmář. Lidmi ve svém okolí byl milován a respektován. Zůstal klidný a laskavý i po onemocnění tuberkulózou. Při razii proti věřícím katolíkům byl 5. 12. 1866 vyslýchán a na okamžik popřel svou víru. Po chvíli toho litoval a těm, co ho přišli zatknout, oznámil, že je věřícím katolíkem. Prohledali mu dům a žádné náboženské knihy nenašli. Petr Yi Myŏng-sŏ uvedl, že katechismu učil podle toho, co slyšel a jako důkaz se pomodlil Otčenáš a Zdrávas Maria. Potom řekl o svém závažném onemocnění, pro které prosil o propuštění. K tomu sice došlo, ale hned ráno byl znovu zajat, dopraven do budovy úřadu guvernéra, kde na něj bylo naléháno, aby popřel existenci Boha. Odpověděl v tom smyslu, že nepřestane věřit, ani kdyby kvůli tomu měl více jak 50x vytrpět smrt. Následovalo kruté mučení až do ztráty vědomí i proto, že nevyzradil místo setkávání věřících. S dalšími mučedníky byl popraven 13. 12. a později také oslaven celou církví, protože ve své smrti oslavil Boha.

Bartoloměj Chŏng Mun-ho se narodil v roce 1802 v Imcheonu v provincii Chungchong a později žil v provincii Cheolla. Dříve, než se stal křesťanem, byl guvernérem regionu. Po přijetí sv. křtu odstoupil ze všech veřejných funkcí a žil v Shinügol. Uvádí se, že byl oblíbený a respektovaný jak u katolíků, tak i u ostatních lidí. Podílel se také na vyučování katechismu. V době, kdy do obce došly nejasné zprávy o novém pronásledování, vyslal na jejich ověření do Cheonju nesprávného člověka. Místo něj přišla do obce skupina ozbrojenců, která 3. 12. 1866 se šesti dalšími katolíky zatkla i Bartoloměje Chŏng Mun-ho. Při výslechu na krajském zastupitelství byl prý v pokušení vzdát se své víry, ale díky slovům spoluvězně Petra Cho Hwa-so tak neučinil. Modlil se a vytrval. S odvahou podstoupil mučení a prokurátorovi řekl, že než by zapřel Boha, raději zemře. Ve věku 65 let, při cestě k popravišti v Supjeongi v Jeonju prý Petru Cho Hwa-so řekl: „Dnes je to projití nebeskou zkouškou. Je to opravdu šťastný den!“

Petr Sŏn Sŏn-ji se narodil v roce 1820 v Imcheonu v provincii Chungchong v Jižní Koreji do významné rodiny, v době, kdy se jeho otec seznamoval s vírou. Petr Sŏn přijal sv. křest v období dospívání. V dospělosti se stal katechetou, oženil se a měl dvě děti. Jejich dům na Taeseongdongu v Cheonju sloužil jako misijní stanice. Bylo zde pokřtěno nemálo lidí a Petr Sŏn vyučoval katechismus i v okolních obcích. V neděli 3. 12. 1866 po modlitebním shromáždění dorazila před dům policie. Petr ještě stačil pomoci k útěku své ženě s dětmi zadním vchodem a pak se vzdal těm, co ho přišli zatknout. Jeho matka, která se nestala katoličkou, byla za něj prosit u guvernéra. Ten prohlásil, že jediná záchrana je v jeho zřeknutí se víry. Byl převezen do vězení v Cheonju, kde se ho ani mučením nepodařilo k takovému kroku přimět. Trýznitelé se soustředili na jeho paže a způsobili, že už neměl možnost se ani napít. Své oblečení pak Petr Sŏn přenechal jednomu spoluvězni a 13. 12. byl dopraven na popraviště v Supjeongi v Jeonju. Před smrtí ještě vyslovil díky Pánu za to, že se mu dostalo tak velkého požehnání, a se jmény Ježíše a Marie na rtech byl sťat ve věku 46 let.

Josef Petr Han Chae-Kwon se narodil v roce 1836 v Imcheonu v provincii Chungchong. Oženil se, měl rodinu, ale přestože se stal katechetou, víru s ním sdílel pouze syn a ostatní členové rodiny setrvávali v pohanských názorech. Josef Petr Han byl přátelský, vstřícný a milý společník. Jako katecheta šířil evangelní zvěst i v okolních obcích a choval se štědře vůči chudým. Ve večerních hodinách 3. 12. 1866 byl zajat a za svou činnost dopraven do vězení. Zde mu byla nabídnuta svoboda výměnou za jeho víru. Také otec jej v dopise naléhavě žádal, aby na tuto výměnu přistoupil už kvůli nebezpečí, které hrozí rodině. Josef Petr Han se však víry nevzdal a ve věku 30 let odevzdal svůj život Kristu.

Petr Chŏng Won-ji se narodil v roce 1846 v Chinjam v provincii Chungchong do křesťanské rodiny. Brzy se stal sirotkem, protože otec se kvůli víře stal mučedníkem a matka pak zemřela v době, kdy byl ještě dítětem. Přesto neztratil víru a stal se milým, zdvořilým a pracovitým člověkem. Potom, co odešel z domova, vystřídal několik míst, než se usadil Dong Songji Chonju. Zde ubytován v pronájmu se oženil s katolickou dívkou a do perzekuce pracoval na farmě. Při hovoru o blížícím se pronásledování kvůli víře vyjádřil ochotu stát se mučedníkem, ale když došlo na zatýkání, utekl do hor. Přesto byl dopaden, ale bál se říci pravdu s ohledem na svoji mladou ženu. Teprve ve vězení povzbuzen Petrem Cho Hwa-so jasně řekl policii, že je katolíkem. Vyslýchající, prý vzhledem k jeho mládí, ho chtěli přemluvit k popření víry, aby mohl být propuštěn, ale on odhodlaně pokračoval v jejím vyznávání. Proto byl s ostatními ve svých 21 letech sťat. S nimi byl 6. 5. 1984 také od papeže Jana Pavla II. v Soulu kanonizován.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Lucia, virgo et m. (asi 304-305); Ariston, m. in Portu Romano (asi s. IV.); Antiochus, m. in Sardinia (asi s. IV.); Eustratius, Auxentius, Eugenius, Mardarius et Orestes (asi s. IV.); Iudocus (asi 669); Autbertus, ep. Cameracen (asi 670); Othilia, abbatissa (asi na konci VII. století); Ioannes (Franciscus) Marinoni (1562); Antonius Grassi (1671); Maria Magdalena della Passione (1921); Petrus Cho Hwa-sŏ et V socii: Petr Yi Myŏng-sŏ, Petrus Yi Myŏng-sŏ, Bartholomæus Chŏng Mun-ho, Petrus Sŏn Sŏn-ji, Iosephus Petrus Han Chae-kwon et Petrus Chŏng Won-ji (1866)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.