Světci k nám hovoří...


sv. Dionýsius

Dionysius, Pp

26. prosince, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:268

ŽIVOTOPIS

Byl římským knězem neznámé národnosti (podle některých životopisů pocházel z Řecka), velmi učený a schopný jednat s biskupy celé církve. Po Sixtově smrti v září 258, když papežský stolec zůstal po více jak 11 měsíců prázdný, byl 22. 7. 259 zvolen Dionýsius za jeho nástupce. Biskupové se pak na něj obraceli v otázkách rozhodování v záležitostech věroučných i církevní kázně. Kvůli bludařským sabelliánům upřesnil nauku o Nejsvětější Trojici. Za Dionýsiova pontifikátu se uklidnilo pronásledování a křesťanům byly k opětnému používání navráceny shromažďovací prostory. Římská církevní obec se snažila pomáhat křesťanským společenstvím, která se ocitla v nouzi. Jednalo se o pomoc zejména obcím v Kappadokii, které utrpěly vpádem Peršanů. Ač v nauce o Nejsvětější Trojici se stavěly proti stanovisku Říma, papež Dionýsius jim poslal vyslance s utěšujícími listy a podporami. Mnozí věřící byli na papežův pokyn vykupování ze zajetí na Východě. Papež zemřel přirozenou smrtí 26. 12. 268 a jeho tělo bylo pohřbeno v Kallistově cemeteriu v Římě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Stephanus, protomartyr (I.s.); Dionysius, Pp (268); Zeno, ep. Maiumitan (po roce 400); Zosimus, Pp (418); Euthymius, ep. Sardian (824); Vincenti a Maria López Vicuña (1890); Agnes Phila, Lucia Khambang, Agatha Phutta, Cæcilia Butsi, Bibiana Hampai et Maria Phon (1940); Secundus Ioannes Pollo (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.