Světci k nám hovoří...


Doplňkové modlitby světců

Ad complent orationes sanctorum

31. prosince, nic

ŽIVOTOPIS

světců k těmto doplňkům

sv. manželé Martinovi (pam. 12. 7.) http://catholica.cz/index.php?id=5209

sv. Jan Pavel II. (pam. 22. 10.) http://catholica.cz/index.php?id=4795

sv. Brigita Švédská (pam. 23. 7.) http://catholica.cz/index.php?id=3194

sv. Ignác z Loyoly (pam.31. 7.) http://catholica.cz/index.php?id=3496

.

MODLITBA RODIN

Pane, žehnej naší rodině a posvěť ji.

Ať světlo tvé milosti stále svítí uprostřed nás.

Ochraň nás před každým zlem,

posilni naši vzájemnou lásku a dej,

ať v síle modlitby společně

neseme každou radost i bolest. Amen.

sv. manželé Martinovi

.

Zásvětná modlitba

Matko naše Maria, zasvěcujeme se Tvému Neposkvrněnému Srdci v životě i ve smrti, s důvěrou ve Tvou mateřskou ochranu. Prosíme, pomáhej nám přemáhat pokušení, vyhýbat se všemu, co vede ke zlému. Pomáhej nám k životu opravdové modlitby i k ochotnému obětování se za obrácení hříšníků a na smír hříchů proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chceme žít v dokonalé oddanosti Nejsvětější Trojici.

Drahá Matko, víme, že ty, které ochraňuješ, jsou v bezpečí, a proto se odevzdáváme Tvému Srdci s naprostou důvěrou pro čas i pro věčnost. Amen.

Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro ty duše, které v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.

Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se Ti klaním a obětuji Ti drahocenné tělo a krev, duši a božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy Jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.

.

Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu

a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém,

Tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka.

Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost,

přemož všechno zlo a dej všem obyvatelům Země poznat Tvé milosrdenství,

aby v Tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje.

Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvýchvstání svého Syna buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.

sv. Jan Pavel II.

.

Modlitby k uctění Krve Kristovy

Úvodní modlitba

Pane Ježíši, toužím se pomodlit 7× Otče náš a Zdrávas Maria ve spojení s Tvou láskou, se kterou jsi apoštoly i nás učil modlit se slovy posvěcenými ve Tvém Srdci k slávě Otcově a k naší spáse. Přijmi prosím a zdokonaluj tuto modlitbu v mém srdci, aby podobně jako Tvá, byla Nejsvětější Trojici ke cti a radosti. Ať ve spojení s Tvým lidstvím přispěje k oslavě Tvých svatých ran a drahocenné Krve, kterou jsi za nás prolil.

Přijď Duchu svatý, Panno Maria pomoz a přispěchejte nám se sv. Brigitou, otcem Piem a našimi patrony i anděly na pomoc, aby naše mysl nebyla ospalá a srdce vlažná, ale rozhořela se Tvou láskou i touhou po spáse hříšníků, za které by Ti přinášela prostřednictví Panny Marie oběti Tobě milé. Amen.

1. OBŘÍZKA - Ježíš přijal plné lidství a podřídil se zákonu

Otče náš ..., Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti první zranění, první bolesti a první vyteklou Ježíšovu Krev za hříchy mého mládí, mých blízkých a na usmíření i k odvrácení prvních smrtelných hříchů zvláště v našem příbuzenstvu.

Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci ...

2. UTRPENÍ NA OLIVOVÉ HOŘE - Ježíšův krvavý pot s úzkostí pro naše hříchy

Otče náš ..., Zdrávas Maria ...

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti Ježíšův zápas v Getsemanské zahradě, velkou úzkost a s ní spojené kapky Krve vytékající jako krvavý pot z jeho těla za hříchy mého srdce i za hříchy všech lidí. Prosím Tě, ochraň nás od hříchů srdcem a rozmnož v nás lásku k Tobě a k bližním.

Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci ...

3. BIČOVÁNÍ - dlouhé a kruté, které Ježíš přijal k záchraně mé i nejhoršího hříšníka

Otče náš ..., Zdrávas Maria ...

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti všechny rány nelidského Ježíšova zbičování, jeho drahocennou Krev, která za hrozných muk vytekla na smír a odčinění za tělesné hříchy mé, mých příbuzných a celého lidstva. Kéž je ochranou proti těmto hříchům i k zachování nevinnosti, zvláště v našem rodě.

Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci ...

4. KORUNOVÁNÍ TRNÍM - výsměch a trpělivé snášení utrpení za nás

Otče náš ..., Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti rány a drahocennou Krev z Ježíšovy hlavy při korunování trním na smír za hříchy mé mysli, za hříšná rozhodnutí má i mých příbuzných a všech lidí. Zároveň prosím o rozšíření Kristova království na zemi k slávě Nejsvětější Trojice.

Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci ...

5. CESTA S KŘÍŽEM - neseného Ježíšem na rameni

Otče náš ..., Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti Ježíšovu Krev tekoucí při nesení kříže, zvláště Krev z ramene, na kterém nesl kříž. Obětuji ji na usmíření všech mých hříchů i hříchů ostatních lidí; za naše časté vzpouzení se místo trpělivého následování Ježíše; také za všechny hříchy jazykem i na ochranu před nimi s prosbou o větší lásku ke kříži.

Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci ...

6. UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE - dovršení jeho oběti

Otče náš ..., Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti Tvého Syna poslušného až k smrti na kříži, s jeho bolestmi při přibíjení a vztyčení kříže. Jeho rány v rukou i nohou a z nich vytékající proudy sv. Krve za naši spásu.

Obětuji Ti i stálé zpřítomňování Ježíšovy oběti při všech mších svatých na zemi. Na smír za urážky Nejsv. Trojice, Panny Marie, svatých a řeholí. Věčný Otče, přijmi Krev tekoucí ze sv. Kříže jako zadostiučinění za hříchy mé, mých dětí i za hříchy celého světa. Za nemocné a umírající, za ty, kteří nás předešli k Tobě, zvláště za kněze, zemřelé i živé, za novokněze i za ty, kteří se prohřešili proti svému kněžskému svěcení nebo řeholním slibům a stali se pohoršením pro mnohé. Za vyslyšení úmyslů Svatého Otce, za obnovení křesťanských rodin, za pevnost ve víře, za naši vlast a za jednotu všech křesťanů.

Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás k sobě. Sláva Otci ...

7. PROBODNUTÍ JEŽÍŠOVA SRDCE KOPÍM - otevřeny prameny milosrdenství pro nás

Otče náš ..., Zdrávas Maria

Věčný Otče, skrze neposkvrněné ruce Panny Marie a Božské Srdce Ježíšovo, přijmi prosím, jeho nejdražší Krev a vodu jako zdroj milosrdenství pro nás, k užitku církve a na usmíření za hříchy všech lidí.

Prosím, smiluj se nad námi všemi a veď nás ke stále větší důvěře a posvěcení.

Ó Maria, Panno požehnaná a neposkvrněná, Tys vytrpěla mučednictví lásky a bolesti, pozorujíce bolesti a utrpení Ježíšovo. Ty jsi spolupůsobila při mém vykoupení svým nesmírným utrpením, obětujíce svému Otci jeho nejmilejšího Syna, jako zápalnou oběť na odpuštění mých hříchů.

Děkuji Ti za nevýslovnou lásku, se kterou jsi se odloučila od Ježíše, který je požehnaný plod života Tvého, pravý Bůh a pravý člověk, abys zachránila mne hříšného, obětujíce své bolesti za mne u Otce i Syna, abych opravdově polepšil svůj život a nikdy již nekřižoval svého Spasitele novými hříchy a pro zásluhy jeho utrpení a kříže obdržel život věčný. Amen.

Prosíme Tě, Bože, abychom s upřímnou vírou přijali a naplnili Tvou vůli. Ať odložíme starý způsob života a přilneme ke Kristu statečnou vírou, pevnou nadějí a vytrvalou láskou.

Ať věrně žijeme z Tvého slova jako Maria, aby celý náš život byl chválou a oslavou Tvého nekonečného milosrdenství. A pod ochranou této naší Matky ať bezpečně dojdeme k Tobě.

Skrze Krista, našeho Pána.

modlitba sv. Brigity

.

Duše Kristova, posvěť mě.

Tělo Kristovo, zachraň mě.

Krvi Kristova, napoj mě.

Vodo z boku Kristova, obmyj mě.

Umučení Kristovo, posilni mě.

Dobrý Ježíši, vyslyš mě.

Ve svých ranách ukryj mě.

Nedopusť, abych se od Tebe odloučil.

Před zlým nepřítelem ochraň mě.

V hodině mé smrti zavolej mě.

A dej, ať přijdu k Tobě, abych Tě s Tvými svatými chválil navěky. Amen.

Středověká modlitba oblíbená sv. Ignácem z Loyoly

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Silvester (335); Catharina Labouré (1876); Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina et Hilaria (století neznámé); Columba, virgo et m. apud Senones (s. III-IV.); Zoticus, presb. (s. IV.); Melania, iunior (439); Barbatianus (s. V.); Marius, ep. Lausannen (594); Ioannes Franciscus Régis (1640); Alanus de Solminihac (1659); Iosephina Nicoli (1924); Ad complent orationes sanctorum

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.