Světci k nám hovoří...


sv. Hygin

Hyginus

11. ledna, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:142
Atributy:znaky papežské hodnosti

ŽIVOTOPIS

Původem z Atén, přišel do Říma, kde se stal filosofem a vynikal vzdělaností i ctnostmi. Tam se stal biskupem a kolem r. 137 byl zvolen papežem. Za svého pontifikátu odsoudil gnostické bludy Valentýna a Cedrona a ustanovil rozdělení duchovních povinností. Pro svátosti křtu a biřmování rozhodl o potřebě kmotrů. Prováděl očistu Církve a prožil pronásledování a očerňování.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

UČITEL CESTY KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA

Byl synem athénského filosofa, v Římě se stal biskupem a po Telesforovi byl roku 137 povolán k řízení Církve. Jak uvedeno v kronice, určil rozdělení duchovních povinností na základě stupňů. Rozhodl, aby při křtu svatém i při biřmování byl vždy kmotr.

Šlo mu o ryzost křesťanské výchovy, na kterou začalo útočit učení bludařů a která bývá ohrožována různým pronásledováním. Viděl, že je proto zapotřebí přijímat evangelium do života, nechat se jím vést k obrácení, k vyznání víry. Taková je cesta ke křtu, k vylití Ducha svatého, k přijetí Krista v eucharistii a k celému žití křesťanského života. V tehdejší době byla praxe sv. křtu většinou až v dospělosti, kdy tak jako dnes při křtu dospělých následuje hned i udělování svátosti biřmování a přistoupení k 1. svatému přijímání. Ve východních církvích je toto následné udělování svátostí už při uvedení dětí do křesťanského života. V katolické církvi je v případě malých dětí vyžadována postupná katecheze. Dříve mnozí podléhali pronásledování, dnes podléhají „svobodě“.

V obou dobách je kmotrovství ustanovené sv. Hyginem stejně důležité a stejné jsou úkoly kmotra či kmotry: „být dobrými věřícími, schopnými a ochotnými být oporou nově pokřtěnému… na jeho cestě křesťanského života. Jejich úkol je opravdu církevní službou“ (KKC1255).

Bludy, hereze způsobující rozdělení, jsou tím, čím chce odvěký Boží nepřítel vítězit. „Rozděl a panuj!“ to je známá taktika. Proto praví Petrovi nástupci, jímž byla Církev svěřována, cítili mimořádnou odpovědnost, ale i posilu v Kristově příslibu, že „ji brány pekel nepřemohou“ (Mt 16,18). P. Alberti v díle „Papežové“ u životopisu sv. Hygina uvádí: „Syn Boží odevzdal nejen sama sebe, nýbrž i svou nauku do rukou hříšníků. Jeho slovo bylo určeno veřejnosti. Tato veřejnost se ho zmocnila a učinila je předmětem svého přemítání (rozumování)… všechny základy křesťanské víry se staly otázkami myslitelů poctivých i nepoctivých, hlubokých i plytkých, svatých i hříšných, vypočítavých, křesťanských, židovských i pohanských.“ Za papeže Hygina slyšíme o prvních bludařích v Římě. Z východu sem přišli Valentin, Cerdon a Marcion a tito „osvětáři“ se snažili, jako všichni gnostikové, dostat na svoji stranu co nejvíce věřících a nakonec nad všemi panovat. Valentin pro své přívržence založil v Římě i školu a využíval různých lákavých praktik, které se objevují i v dnešní době. Už tím, že „gnosis“ znamená vědu a poznání, něco osvětového, při čemž se gnostikové dovolávali na různá zjevení, knihy Písma svatého, které byly často znetvořené padělky. Jejich mnohé nabídky byly podobné těm od dnešních jasnovidců, okultistů, spiritistů. Mátli mnoho lidí, jedni se odvolávali na Písmo, jiní jím opovrhovali. Jedni hlásali volnou lásku, jiní i posvátnost manželství za něco špatného. A tak jako dnes se už uskutečňovala Kristova předpověď: „Povstanou lživí proroci a mnohé svedou, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých“ (Mt 24,11-12).

Papež Hygin prováděl očistu Církve od pomýlených nánosů a upevňoval křesťany ve víře. Býval ztrápený zlem doléhajícím na Církev, trpěl i v potupném vězení příkořím, hladem a žízní. Jeho pontifikát trval přes čtyři roky.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Potřebuji začít prohlubovat svůj křesťanský život. Začnu důslednějším plněním svých povinností, ale musím si sám určit konkrétní kroky. Dělám hodně zbytečností a na důležitější mi nezbude čas. Není tak důležité, jak dlouho žiji, ale co se svým životem udělám, nakolik do svých činů vkládám lásku a ne sebelásku.

Bože, děkuji Ti za svatého Hygina, kterého jsi postavil do čela církve, aby ji chránil a vedl; díky za poslání kmotrů, ať pamatují na svou odpovědnost a modlí se za své kmotřence. Prosím, ať i já jsem schopen přijímat odpovědnost a své síly vynakládat tam, kde je ode mne očekáváš, aby mé vyznání víry nebylo jen ústy, ale i životem. Skrze Krista, našeho Pána Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Hyginus (142); Salvius, m. in Africa (asi s. III.); Typasius (297/298); Petrus Apselamus seu Balsamus (309); Leucius, ep. Brundusin (s. IV.); Honorata, virgo (s. V.); Theodosius, cœnobiarcha (529); Paulinus, ep. Aquileien (802); Bernardus Scammacca (1487); Gulielmus Carter (1584); Thomas de Cora (Franciscus) Placidi (1729); Franciscus Rogaczewski (1940); Maria Electa a Jesus /Catharina/ Tramazzoli (1663)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.