Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Regína Protmann

Regina Protmann

18. ledna, připomínka
Postavení:zakladatelka kongregace
Úmrtí:1613

ŽIVOTOPIS

Pocházela z území dnešního Polska. Stala se blahořečenou pro svoji lásku k Ježíši a k potřebným spoluobčanům. Papež Jan Pavel II. při beatifikační slavnosti o ní řekl: „Založila kongregaci, která spojovala kontemplaci Božích tajemství s péčí o nemocné v jejich domovech spolu s vyučováním dětí a mladých dívek. Zvlášť velkou pozornost věnovala pastoraci žen. Nehledě přitom na sebe, blahoslavená Regína předvídavým způsobem postřehla potřeby lidu i církve.“

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

„JAK CHCE BŮH!“

Narodila se v roce 1552 v Braniewo ve Warmii. Jedná se o historické území v Prusku, které se nachází na severu Polska. Otec Regíny byl zámožným kupcem a rod Protmannovců byl věrný katolické církvi. Rodina navštěvovala kostel jezuitů a díky jim se prohlubovala víra Regíny, která se zapojila do mariánského společenství. Byla prostou, inteligentní dívkou plnou empatie zvláště k chudým a trpícím. V devatenácti letech poznala, jak dokáže řádit epidemie moru. To ji vedlo k zamyšlení se nad lidským údělem v souvislosti s tímto zlem. Rozhodla se odejít sloužit lidem s plným zasvěcením se Bohu.

Společně se dvěma dívkami, které ji byly odhodlány následovat, založila nábožensky orientovanou společnost na pomoc trpícím a potřebným, do které se postupně zapojovaly další dívky.

Otcové řádu jezuitů sledovali jejich úsilí a pomáhali jim dobrými radami. Mezi ně asi patřilo i zvolení si patronky, podle které by byly nazývány. Vybrali si sv. Kateřinu Alexandrijskou (pam. 23. 11.) a ve farnosti se tak staly sestrami kateřinkami. Staraly se o nemocné a různé potřeby ve farnosti i o liturgická roucha a vyučování nejen náboženství, ale učily děti také číst a psát. Pro oficiální novou řádovou kongregaci, která vznikla v roce 1583, Regína za pomoci zpovědníka sestavila jednoduchá a jasná řeholní pravidla, která potvrdil warminský biskup Martin Krömer.

Matka Regína s láskou a taktem řídila společenství a dbala na dodržování řádových pravidel kongregace. Pozvedala ji heslem: „Jak chce Bůh!“ Tato slova byla jejím životním motorem poháněným vřelou láskou k plnění vůle Otce podle vzoru Syna.

Se začátkem adventu 1612 onemocněla a 18. 1. zemřela. Za druhé světové války byly její ostatky přeneseny do Říma a jsou nyní údajně uloženy v domě kongregace v Grottaferrata. Regína byla blahořečená 13. 6. 1999 ve Varšavě vedle Edmunda Bojanowskiho a 108 polských mučedníků pro víru.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Zamyslím se nad tím, co je v mém životě hlavní hnací silou a případně si zvolím lepší.

Radujeme se, Bože, z výročí oslavy blahoslavené Regíny a prosíme Tě: nauč nás poznávat Tvou vůli, abychom jako ona Ti sloužili s upřímným srdcem a vydávali o Tobě svědectví svou vírou i životem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Mater unitatis christianorum ; Successus, Paulus et Lucius (259); Cosconius, Zeno et Melanippus, m. Nicææ (s. III/IV); Volusianus (asi 498); Prisca, titularis basilicæ in Urbe (před rokem 499); Deicolus (s. VII.); Beatrix Estensis, monialis (asi 1262); Margarita, virgo monial. Ord. Prædicat (1270); Facius (1272); Andreas Grego de Piscaria (1485); Christina Ciccarelli (1543); Regina Protmann (1613); Felicitas Pricet, Monica Pichery, Carola Lucas et Victoria Gusteau (1794); Maria Teresia (Maria Ioanna) Fasce (1947)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.