Světci k nám hovoří...


sv. Alfons M. Fusco

Alphonsus Maria Fusco, presbyter

6. února, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:1910

ŽIVOTOPIS

Narodil se 23. 3. 1839 v Angri v provincii Salerno v Itálii. Rodiče Aniel Fusco a Josefína roz. Schiavone byli rolnického původu vychovaní v katolické víře. Po čtyři roky nebylo jim dáno mít dítě. V touze po něm v roce 1838 vykonali pouť k ostatkům sv. Alfonse z Liguori (pam. 1. 8.) v nedalekém Pagani, kde vroucně prosili o milost početí dítěte. Potom zde uslyšeli předpověď redemptoristy Fr. Saveria Pecorelliho, že budou mít syna se jménem Alfons, který se stane knězem a povede život po vzoru světce. Tak se i stalo a manželé měli ještě 4 další děti. Po narození posledního jeho matka prý zemřela. Alfonsovi bylo v té době šest let. Jeho otec kvůli práci nutné pro uživení rodiny svěřil Alfonse do péče strýci, který byl knězem a zároveň i jeho kmotrem.

V roce 1850 Alfons vstoupil do diecézního semináře a začal se v něm prohlubovat vztah k chudým a opuštěným dětem. Po dokončení studií byl 29. 5. 1863 vysvěcen na kněze. Pro svou horlivost byl téhož roku jmenován koadjutorem kolegiátního kostela v Angri. Osvědčil se jako dobrý zpovědník a hlasatel Božího slova. Ve svém domě otevřel školu, ve které bylo vzdělávání dětí zdarma. Potom založil oratoř, kterou svěřil pod ochranou sv. Aloise Gonzagy.

V období šíření cholery v roce 1866 pomáhal ze všech sil nemocným, až se také nakazil, ale z tohoto velmi vážného onemocnění, na které se umíralo, se nakonec uzdravil. O dva roky později byl jmenován sakristiánem kolegiátního kostela a v dalším roce vstoupil do Kongregace misionářských kněží „Nocerini“. Od roku 1873 do roku 1897 zastával zde funkci kantora kapituly kněží a potom byl jmenován kanovníkem. Vynikal vždy evangelijní prostotou, pevnou vírou a otevřeností s nevyčerpatelnou láskou k chudobě a radostnou poslušností. Je přestavován jako muž modlitby, oběti, přístupný všem, kterým se rozhodl sloužit, aniž by za to něco chtěl. Nejednou se přitom setkával s nepochopením.

V roce 1878 založil ve spolupráci s Magdalenou Caputo a s dalšími čtyřmi mladými dívkami „Kongregaci sester sv. Jana Křtitele“ s cílem zajišťovat výchovu osiřelých dívek, které potřebovaly pomoc. Nejprve se jednalo o institut, který se rychle rozšiřoval nejen v Itálii, ale brzy i v zahraničí přes mnohé potíže, protivenství a útrapy. Otec Alfons vítězil modlitbou, trpělivostí a odvahou s důvěrou v Boží pomoc. Pravidla pro tuto kongregaci schválil 2. 8. 1888 ordinář z Nocery.

Alfons Maria Fusco zemřel v nedožitých 71 letech. Blahořečený byl 7. 10. 2001 papežem Janem Pavlem II. společně s knězem Tomášem Maria Fusco (pam. 24. 2.).

Blah. Alfons byl po 15 letech kanonizován 16. 10. 2016 papežem Františkem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Paulus Miki et XXV socii (1597); Antolianus (s. III.); Silvanus (ep.), Lucas (diaconus) et Mocius (lector) (asi 235/238); Dorothea et Theophilus (asi s. IV.); Meles (488); Vedastus (asi 540); Amandus, ep. Traiecten. (asi 679); Renula seu Renildis (s. VIII.); Guarinus, , ep. Prænestin. (1159); Brinolfus Algotsson (1317); Angelus de Furci (1327); Maria Teresia Bonzel (1905); Alphonsus Maria Fusco, presbyter (1910); Franciscus Spinelli (1913); Matthæus Correa (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.