Světci k nám hovoří...


sv. Kastrensis

Castrensis

11. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:století neznámé
Patron:Capuy, Monreale, Sessa Aurunca a také je vzýván jako patron námořníků

ŽIVOTOPIS

Bývá uváděno, že se narodil v římské provincii „Africa proconsularis“, přibližně na území dnešního Tuniska. Za vandalského krále Geisericha asi kolem poloviny V. století byl dramatickým způsobem vyhoštěn ze severní Afriky, kde působil jako římskokatolický biskup. Vandalové, kteří sem přišli za guvernéra Bonifáce, možná i na jeho pozvání, se hlásili k ariánskému vyznání a římskokatolické netolerovali.

Podle tradovaného podání byl biskup Kastrensis vsazen na úmyslně poškozený vrak lodi i s dalšími asi dvanácti biskupy, aby se utopili v moři. Loď se však zázrakem dostala až k pobřeží Kampánie v jižní Itálii. Kastrensis zde pokračoval v biskupské službě, ale tradované údaje o něm jsou nejednotné. Podle jedněch byl pak biskupem v Castel Volturno poblíž Neapole a druhé podání o něm hovoří jako o biskupovi v Sessa Aurunca v Ceseně. Římské martyrologium ho zařadilo k Volturnu jako mučedníka. Někde panuje názor, že důvodem bylo spojování jeho jména s mučedníkem Priskem, s nímž byl asi r. 1881 objeven na malbách v jeskyni poblíž Calvi.

Mimořádná úcta sv. Kastrensiovi je prokazována v Castel Volturno v provincii Caserta, kde procesí s jeho sochou prochází městem ke kostelu až do dnešní doby. Ostatky Kastrensia byly ve 12. století přeneseny do Capuy a v dalším století z rozhodnutí krále Viléma II. do Monreale.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Lourdes; Soteris (asi 304); martyres in Numidia (začátkem IV. s.); Castrensis (století neznámé); Secundinus, ep. in Apulia (s. V./VI.); Severinus, abbas Agaunen. (s. VI.); Gregorius Pp II. (731); Paschalis Pp I. (824); Ardanus (1066); Petrus Maldonado Lucero (1937); Tobias (Franciscus); Borras Romeu (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.