Světci k nám hovoří...


sv. Benedikt Aniánský

Benedictus, abbas Anione

12. února, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:821

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem r. 750 jako syn vizigótského hraběte z Maguellone na jihu Francie. Vychováván byl na dvoře krále Pipina Krátkého, kde se stal číšníkem. Později se dostal do osobní gardy Karla Velikého. V roce 774 jej provázel do boje proti Langobardům a spadl do řeky Tessina, kde mu hrozilo utonutí. S prosbou se obrátil k Bohu a záchranu těla i duše přijal jako pokyn k dokonalejšímu obrácení.

Po skončení vojenské služby opustil dvůr a vstoupil do kláštera sv. Sequana v Burgundsku. Tam konal nejnižší práce a žil velmi asketicky. Protože jej chtěli zvolit opatem, uprchl do Akvitanie. Na zděděném statku u potoka Aniána založil klášter zvaný Aniánský a s několika mnichy tam zachovávali řeholi podle původních přísných pravidel sv. Benedikta. Vynikal dobrotivostí a milosrdnou láskou. Svými skutky (zvláště vůči zlodějům) nás učí s apoštolem Pavlem: "Nikomu neodplácejte zlým za zlé! …nýbrž přemáhejte zlé dobrým." Dary věnované klášteru používal hlavně ve prospěch chudých a nešťastných lidí. Zejména za hladu v roce 793 se rozšířila pověst o jeho dobrotivosti, moudrosti i zbožnosti. Oblíbil si ho také král Ludvík Zbožný (syn Karla Velikého) a podporoval jeho snahy o obnovu života v benediktinských klášterech. Jako císař jej ustanovil r. 814 opatem kláštera sv. Maura v Alsasku a pak Korneliműnsteru u Cách. Nakonec mu svěřil dozor i nad ostatními kláštery své říše. Benedikt v 80 kapitolách vyložil obnovu řádu podle původní řehole. Jeho řád byl na církevním sněmu v Cáchách r. 817 schválen a potvrzen císařem.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Zlo dnešního dne odplatím dobrem.

Bože, pastýři svého lidu, Tys povolal svatého Benedikta Aniánského, aby sloužil Tvé církvi svým kázáním i příkladem; pomáhej nám, abychom na jeho přímluvu zachovali víru a také se naučili dle jeho příkladu odplácet zlé dobrem. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

martyres Abitinenses (Carthagine) (304); Eulalia, virgo et m. in Hispania, in. s. IV (s. IV.); Meletius, ep. Antiochen (381); Benedictus, abbas Anione (821); Antonius Cauleas (901); Humbelina (1136); Ludanus (1202); Thomas Hemmerford, Iacobus Fenn, Ioannes Nutter, Ioannes Munden et Georgius Haydock (1584)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.