Světci k nám hovoří...


sv. Eulálie

Eulalia, virgo et m. in Hispania, in. s. IV

12. února, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:s. IV.
Patron:španělských námořníků a města Barcelony, kde byla vzývána v jakémkoli neštěstí.
Atributy:hák nebo hřeben, holubice, kříž, plameny, sníh

ŽIVOTOPIS

Dívka od Barcelony. Ve 14 letech byla pro svou víru krutě umučena.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

STATEČNÉ VYZNÁNÍ VÍRY

Pocházela z Barcelony a od útlého dětství byla vychovávána v lásce k Pánu Ježíši. Později se mu zcela zasvětila. Zámožnější rodiče se s dcerou odstěhovali na statek v blízkosti města jednak prý proto, aby ji chránili před nedobrými příležitostmi, a možná i z důvodu začínajícího pronásledování. Když bylo Eulálii 14 let, přišel do Barcelony vladař Dacián, jenž z příkazu císaře měl udusit křesťanskou víru v kraji. Rozhodl se mučením vyvolávat hrůzu a strach, pro který by se křesťané vzdávali víry. U Eulálie však vzbudil přesný opak. Pro velkou lásku k Ježíši zatoužila veřejně vyznávat víru až k hrdinné smrti. Moci položit život za něj považovala za štěstí a vyznamenání. Nikomu nic neřekla a v noci se vypravila do Barcelony, aby z rána předstoupila před vladaře k obhajobě křesťanství. S dětskou upřímností mu vytkla brutalitu vůči křesťanům a vyznala víru v pravého Boha.

Dle legendy řekla, že by nejraději všechny modly pro spojitost s ďábly rozbila a že lidská moc trvá krátce, moc jejího Ježíše a Pána však trvá věčně. Dacián nařídil strhnout z ní šaty a bičováním přimět změnit její výpověď. Ona však zůstala pevná, věříce v sílu lásky, která ji spojovala s Ježíšem.

Dacián jí znova domlouval a vyhrožoval umučením a zároveň za odvolání sliboval propuštění. Ona však odpovídala: "Kdybych odvolala, lhala bych, Krista se nezřeknu. …křehké tělo není těžké zničit, duši zničit nemůžete. Trpím pro Ježíše a zůstanu mu věrná."

Podrážděný Dacián ji nechal natáhnout na skřipec a rozdírat železnými hřebeny. Zatím, co se na mučidle modlila, katané ji prý ještě pálili pochodněmi. Dle některé legendy zde zemřela, dle jiné ještě byla pověšena na kříž. Pak byla vystavena jako odstrašující příklad a dána za pokrm dravým ptákům. Jako závojem ji přikryl padající sníh a třetího dne se podle legendy mužům podařilo její tělo pohřbít.

Zde nám mládí dává příklad víry a lásky k Ježíši. Ukazuje, že zasvětit se znamená bezvýhradnou oddanost Jemu a Jeho učení. Touha Eulálie směřovala k naplnění Ježíšova příslibu: "Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi" (Mt 10,32). A jaké je naše jednání před lidmi, nemysleli jsme na to, že by nám některé projevy naší víry mohly vadit?

Ostatky Euálie byly 23. 10. 878 vyzvednuty a přeneseny do Barcelonského chrámu.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Pomodlím se za statečné vyznávání víry.

Bože, pomáhej nám následovat příklad statečnosti a čistoty svaté Eulálie, která svou víru zpečetila krví. Její památku si připomínáme a její oběť je nám svědectvím, že víra s láskou k Tobě proměňuje lidskou slabost v sílu. Dej, abychom měli užitek z toho, co ona získala svými zásluhami. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

martyres Abitinenses (Carthagine) (304); Eulalia, virgo et m. in Hispania, in. s. IV (s. IV.); Meletius, ep. Antiochen (381); Benedictus, abbas Anione (821); Antonius Cauleas (901); Humbelina (1136); Ludanus (1202); Thomas Hemmerford, Iacobus Fenn, Ioannes Nutter, Ioannes Munden et Georgius Haydock (1584)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.