Světci k nám hovoří...


blah. Jordán Saský

Iordanus de Saxonia

13. února, připomínka
Postavení:generální představený OP
Úmrtí:1237

ŽIVOTOPIS

Byl knězem řádu kazatelů, stal se nástupcem a následovníkem svatého Dominika. S velkým úsilím rozšiřoval řád a zahynul poblíž Ptolemaidy v Palestině při ztroskotání lodi.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

DRUHÝ GENERÁLNÍ PŘEDSTAVENÝ DOMINIKÁNŮ

Pochází ze Severního Porýní v Německu. Narodil se před rokem 1200 v Borgberge u Paderbornu. Dosáhl velmi dobrého vzdělání a pak vstoupil do dominikánského řádu. Již v roce 1221 se stal druhým generálním představeným řádu. Za jeho vedení získal řád dvě profesorské katedry na pařížské universitě, kde sám býval studentem. Ztělesňoval řádový ideál a zasloužil se o rozkvět řádu. V jeho kazatelském projevu bylo patrné charisma s dokonalou znalostí lidí i jejich problémů. Pro dominikánský řád se mu podařilo získat známé profesory a mnohé další soudobé osobnosti.

Díky svým znalostem míval vždy vhodné a rychlé odpovědi. Jeden člověk, který dříve odpadl, se po návratu k víře chtěl stát dominikánem. Jordán ho chtěl přijmout se souhlasem bratrů, ale jeden to silně zamítal. Tomu řekl: "Bratře, kdybys za něj prolil kapku krve, jako Kristus za něj prolil všechnu svou krev, zajisté bys jinak smýšlel." Tou odpovědí byl mnich zahanben, klesl na koleno a rád svolil. Když měl Jordán nemocné oko, uvažoval o jeho užitečnosti i nebezpečnosti a bratrům řekl: "Děkujte se mnou Bohu, že jsem pozbyl nepřítele, ale též proste se mnou Pána, aby mi druhé oko, pokud je k užitku, ráčil zachovat:"

Podnikl mnoho cest, na nichž získával i rozdával hojnost svých moudrostí. Když se lodí vracel z Palestiny, loď ztroskotala poblíž Ptolemaidy a on utonul.

Jeho tělo bylo pochováno v řádovém kostele v Akkonu (v Izraeli).

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Začnu si číst Nový zákon.

Bože, u blahoslaveného Jordána si připomínáme slova apoštola Pavla, jehož radami se řídil: „Z úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo a tak posluchačům přineslo milost“ (Ef 4,29). Uděl i mně Ducha moudrosti ať se vzdaluji každé špatnosti. O tu milost prosím skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Martinianus, eremita (asi 398); Castor Aquitanus (s. IV.); Benignus, m. Tuderti (s. IV); Stephanus, ep. Lugdunen (ca.515); Stephanus, abbas Reatin (s. VI); Gosbertus (874); Guimera (asi 931); Fulcranus (1006); Gilbertus, ep. Melden (1009); Iordanus de Saxonia (1237); Christina de Spoleto (1458); Eustochium (Lucretia); Bellini. (1469); Paulus Liu Hanzuo (1818); Paulus Lê-Văn-Lôc (1859); James Alaphridus Miller /Leo-William/ (1982)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.