Světci k nám hovoří...


sv. Faustin a Jovita

Faustinus et Iovita

15. února, připomínka
Postavení:kněz a jáhen, mučedníci
Úmrtí:století neznámé
Patron:brescijské diecéze
Atributy:kněžský oděv, lvi, meč

ŽIVOTOPIS

Dva bratři, z nichž jeden se stal v době pronásledování knězem a druhý jáhnem. Svůj život naplnili horlivou službou, pro kterou byli zajati, vydávali svědectví v cirku a byli sťati mečem.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

VE SLUŽBĚ BOHU I LIDEM

Narodili se a žili v lombardském městě Brescii v severní části Itálie. Byli rodnými bratry s dobrou křesťanskou výchovou v rodině.

Za pronásledování císařem Hadriánem, když jeho náměstek Italik přišel stíhat křesťany v Brescii a okolí, se oba bratři podle legendy vyznamenávali v povzbuzování a v pomoci dalším křesťanům. Pro jejich horlivost a touhu sloužit Bohu i lidem je biskup brescijské diecéze připravil na kněžství. Staršího Faustina vysvětil na kněze, mladšího Jovitu na jáhna. Jejich aktivní činnost neušla pozornosti pronásledovatelů, kteří je nakonec zajali a předvedli před samotného císaře. Ten je chtěl zprvu přesvědčit, aby obětovali modlám. Protože se od své víry nedali odradit, poručil, aby byli v cirku roztrháni dravou zvěří. Dva lvi, kteří je měli roztrhat, prý u jejich nohou zkrotli. Podobně i další šelmy. Náhradním způsobem jejich smrti mělo být upálení, ale oni z ohně vyšli bez pohromy a mnozí pro jejich neporušitelnost uvěřili. Soudce pak nařídil mučit je hladem. Jejich poprava byla nakonec uskutečněna mečem.

Také my všichni jsme křtem sv. povoláni ke službě Bohu i lidem, byli jsme přivtěleni ke Kristu a přijali jsme účast na všeobecném kněžství. Druhý vatikánský koncil LG 11 i katechismus říkají: "Křestní znamení uschopňuje i zavazuje věřící, aby sloužili Bohu živou účastí na svaté liturgii církve a aby vykonávali své křestní kněžství svědectvím svatého života a činorodou láskou" (KKC 1273). To měli za samozřejmé dnešní světci, protože podle toho žili v nesrovnatelně těžších podmínkách, než máme my. To by nás mělo vést nejen k vážné úvaze, ale i k životu služby a k myšlenkám na věčnost.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Začnu s povzbuzováním a s křesťanskou pomocí ve své rodině nebo s aktivním zapojením ve farnosti.

Všemohoucí Bože, pro zásluhy svatých mučedníků Faustina a Jovity, kteří nám připomínají, jak máme žít, dej nám sílu a vytrvalost k životu ze svátostí, abychom vydávali svědectví tvé pravdě. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Georgia (s. V.- VI.); Faustinus et Iovita (století neznámé); Severus, presb. in Valeria (s. VI.); Onesimus (s. I.); Claudius La Colombi (1682); Sigfridus (asi 1045); Iosippus, Zosimus, Baralus, Isicus et Agapes (s. IV.); Quinidius (578); Decorosus (post. 680); Walfridus (ca. 765); Angelus Scarpetti (ca. 1306); Fridericus Bachstein et XIII soci (1611)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.