Světci k nám hovoří...


sv. Juliána

Iuliana, , virgo et m. in Campania

16. února, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:neznámé století

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze vznešené nicomedijské rodiny. Filosofie ani staré báje ji o dobru pohanství nepřesvědčily, stala se křesťankou. Otec ji nutil do sňatku s pohanem, ale ona kvůli Kristu odmítla. Byla proto krutě mučena a nakonec sťata.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

OD "LÁSKY" K NENÁVISTI

Narodila se bohatým pohanským rodičům v Nicomédii, na území dnešního Turecka. Byla nadaná a jak dospívala, toužila stále víc po vědění a pravdě. Odvrátila se od bůžků a stala se křesťankou. Její otec ji však přislíbil pohanskému mladíku Eleusiovi. Manželství se mělo uskutečnit v jejích 18 letech. Juliána se dávno předem zasnoubila Kristu a bojovala mezi svým rozhodnutím a poslušností vůči rodičům. Otec ji nutil do sňatku s pohanem Eleusiem, ona však trvala na tom, že jen v Kristu je manželství posvátným a milostiplným svazkem dvou srdcí a že mu podá ruku jen tehdy, očistí-li a posvětí-li tuto pozemskou lásku vírou v Krista. Eleusius se jejím požadavkem cítil velice pobouřen, ač tvrdil, že ji miluje, ale záhy se jeho náklonnost k ní změnila v zuřivou nenávist. Otec chtěl vězením zlomit její názor a Eleusius, který se dle legendy stal městským prefektem, ji obžaloval jako tvrdohlavou křesťanku a nařídil její mučení. Snad to bylo za vlády Maximina Daia, který křesťany na východě krutě pronásledoval. Juliána byla bičována, pálena pochodněmi i mučena hladem. Jsou uváděna i další muka končící politím tekutým olovem a stětím mečem.

Juliánin názor na manželství by měl být vlastní všem mladým křesťanům. Od nepravé lásky k nenávisti je velice blízko i dnes. Je proto velmi důležité, aby se snoubenci dobře poznali a rozuměli si zvláště po duchovní stránce, aby byli schopni vytvářet jednotu a v případě neshod se vždy i usmířit.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Desátek za svého partnera nebo za partnery, za něž se nikdo nemodlí.

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný postoj k manželství a k čistotě jaký měla svatá Juliána, jejíž výroční památku si s radostí připomínáme, a dej, abychom měli užitek z toho, co ona získala svými zásluhami. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iuliana, , virgo et m. in Campania (neznámé století); Elias, Ieremias, Isaias, Samuel, Daniel… (309); Pamphilus duo, Valens, Paulus, Porphyrius, Seleucus, Theodulus et Iulianus (309); Marutha (před rokem 420); Philippa Mareri (1236); Nicolaus Paglia (1256); Franciscus Tóyama Jintaro (1624); Marianus Arciero (1788); Iosephus Allamano (1926)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.