Světci k nám hovoří...


sv. Pamfilius a druhové

Pamphilus duo, Valens, Paulus, Porphyrius, Seleucus, Theodulus et Iulianus

16. února, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:309

ŽIVOTOPIS

Za pěticí egyptských křesťanů, odsouzených místodržitelem Firmiliánem a po krutém mučení mečem popravených za císaře Galeriána Maximiána, získali mučednickou korunu v Césareji v Palestině ještě další: kněz Pamfilus a služebník stejného jména, jáhen Valens z Jeruzaléma a Pavel původem z Jamné, kteří strávili dva roky ve vězení. Dále Porfyrius služebník Pamfília, Seleuk kadadoxský propuštěný z armády, Teodul stařec z rodu místodržitele Firmiliána a rovněž Julián z Kappadokie, který se setkal s těly mučedníků a jako křesťan byl položen do ohně a podle rozkazu pomalu spálen.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

PŘÍKLAD VÍRY PALESTINSKÝCH MUČEDNÍKŮ

Podle martyrologia Pamfiliové byli dva. Jeden je uváděn jako služebník a druhý jako kněz, který pocházel ze vznešené rodiny ze syrského Bejrutu. Studoval v Alexandrii, kde se seznámil s dílem Origene a začal se věnovat Písmu svatému. Po dalším studiu v Césareji palestinské se stal knězem a vynikajícím kazatelem. Sbíral díla církevních otců, opsal i část Origenova díla a při césarejském chrámu založil jednu z nejslavnějších knihoven o 30 tisících svazcích. Do svého domu zval učence a s biskupem Eusebiem opravoval řecký překlad Starého zákona, tzv. Septuagintu. Ze svého jmění to, co nevynaložil na vědění, rozdal chudým.

Mimo knihovnu založil školu, v níž vykládal Bibli. Svým slovem také obracel mnoho pohanů. Proto na příkaz místodržitele Urbana byl roku 307 zajat a uvězněn. Urban po něm požadoval, aby se zřekl víry. Za rázné odmítnutí byl mučen na skřipci s drásáním hřebeny a pak rok a půl vězněn. Po té době Urbana vystřídal neméně krutý Firmilián. Předvolal si z vězení Pamfila a také Valensu, staršího jáhna z Jeruzaléma, který znal zpaměti Bibli, i Pavla, který byl mučen žhavým železem.

V té době právě zajal pětici egyptských křesťanů v čele s Eliášem (kteří již dnešního dne byli připomenuti). Po jejich krutém mučení došlo hned k popravám. Egypťané skončili pod mečem.

Po nich byla k popravě odsouzena trojice s Pamfiliem. Parfyrius žádal o povolení k jejich pohřbu a tím na sebe upozornil, že je křesťan, a byl rovněž mučen a se jménem Ježíš na rtech upálen na hranici. Mezi svědky byl i Selek, bývalý voják s vyšší hodností, který byl pro Krista již dříve bičován. A za to, že šel promluvit s Pamfilem, byl zabit mečem. Ze stejného důvodu byl na kříži popraven stařec Teodul. Pak Pamfilius, Valens a Pavel byli sťati. Dvanáctým mučedníkem toho dne se stal vzdělaný křesťan Julián, který po popravách dojel z Kappadokie a když uslyšel, co se stalo, šel uctít těla mučedníků. Byl ihned odsouzen k okamžité smrti ohněm.

Těla všech dvanácti mučedníků měla zůstat na popravišti za kořist dravé zvěři, ale po čtyřech dnech, když stráž odešla, je křesťané s úctou pohřbili.

Dnešní den ukazuje tvrdost pronásledování i pro malý křesťanský úkon. Přesto věřící jako křesťané žili dál. V tomto kontrastu velmi smutně vyniká každá současná nevěrnost nás křesťanů i falešné ohledy. Jaká je to víra, která nic nestojí. Je spojena láskou?

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Svou víru budu posilovat skutky milosrdné lásky z lásky ke Kristu.

Všemohoucí, věčný Bože, Tys dával svatému Eliáši, Pamfiliovi a jejich druhům sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iuliana, , virgo et m. in Campania (neznámé století); Elias, Ieremias, Isaias, Samuel, Daniel… (309); Pamphilus duo, Valens, Paulus, Porphyrius, Seleucus, Theodulus et Iulianus (309); Marutha (před rokem 420); Philippa Mareri (1236); Nicolaus Paglia (1256); Franciscus Tóyama Jintaro (1624); Marianus Arciero (1788); Iosephus Allamano (1926)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.