Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef Allamano

Iosephus Allamano

16. února, připomínka
Postavení:kněz, zakladatel řeholních institutů
Úmrtí:1926

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze severní části Itálie, stal se salesiánem, byl vysvěcen na kněze a založil Misijní institut Panny Marie Těšitelky v Turíně. Dodatečně založil i pro ženy Institut misionářek Panny Marie Těšitelky. Zemřel na zápal plic ve věku 75 let.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

HLEDAL JEN BOHA A JEHO SVATOU VŮLI

Narodil se 21. 1. 1851 v Castelnuovo d´Asti. Byl čtvrtý z pěti dětí a ve třech letech mu zemřel otec. Matka jej vychovala za pomoci strýce, který byl farářem. Za jeho přispění vstoupil do oratoře Jana Boska ve Valdocco u Turína. Po střední škole, přes velké námitky bratrů, vstoupil do semináře. Jeho velkou láskou, jak později sám řekl, byla vždy Eucharistie, Panna Maria a čistota.

Po sedmi letech byl vysvěcen na kněze a jako externista navštěvoval církevní kolej v Turíně. V roce 1880 byl jmenován rektorem svatyně Panny Marie Těšitelky, kterou obnovil a zkrášlil. Vynaložil mnoho úsilí na znovuotevření církevní koleje v souvislosti se založením misionářského institutu. V roce 1900 byl těžce nemocen a v lednu, po jeho uzdravení byl otevřen jeho misionářský institut. Cítil se k němu veden Pannou Marií a byl podporován turínským arcibiskupem kard. Augustinem Richelmou.

Dle vlastních slov Josefa Alamana P. Maria dělala pro institut zázraky a Josefovo tajemství spočívalo v tom, že hledal jen Boha a jeho svatou vůli.

První misionáři vyšlí z institutu dostali misionářský kříž v květnu 1902. Pak chyběli zájemci a Josef Allamano budoucnost svěřil Panně Marii, aby se o institut postarala, že je jejím vlastnictvím. Pak došlo ke zvýšenému zájmu a k rozvoji. Josef Allamano celkem 42 x vyslal výpravy řeholníků do Keni, do Habeše, Tanganiky i do Somálska. Založil také r. 1910 i větev řeholnic, pro které po třech letech byly potvrzeny stanovy a 15 misionářek odplulo do Keni. Všem, kteří se chystali do misií, otec Josef Allamano zdůrazňoval: "Nejdříve buďte svatí a pak misionáři." Také říkával: "Kdo nemá energii, je zbytečné, aby se stal misionářem." "Málo, ale prvotřidní." "...chci abyste byli pevní v ctnostech a se železnou vůlí." Sám šel ve všem příkladem.

Řízení institutu předal až v roce 1924, když onemocněl. V nemoci opakoval, že si přeje jen jednu věc: plnit Boží vůli. Zemřel na zápal plic. Dne 7. 10. 1990 byl prohlášen za blahoslaveného.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Budu se v modlitbě ptát, jaký plán má Bůh se mnou? Co je jeho vůlí v mém životě?

Bože, světlo věřících a pastýři svého lidu, Tys povolal blahoslaveného Josefa Allamana, aby sloužil Tvé církvi svým slovem, příkladem a přípravou misionářů, pro něž založil dva instituty; oslav jej i slavnou kanonizací a nám pomáhej, abychom si zachovali víru, kterou hlásal a poučili se z jeho slov i příkladu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iuliana, , virgo et m. in Campania (neznámé století); Elias, Ieremias, Isaias, Samuel, Daniel… (309); Pamphilus duo, Valens, Paulus, Porphyrius, Seleucus, Theodulus et Iulianus (309); Marutha (před rokem 420); Philippa Mareri (1236); Nicolaus Paglia (1256); Franciscus Tóyama Jintaro (1624); Marianus Arciero (1788); Iosephus Allamano (1926)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.