Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jan Ogilvie

Ioannes Ogilvie

10. března, nezávazná památka
Postavení:kněz, řeholník misionář a mučedník TJ
Úmrtí:1615
Patron:Skotska

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze skotské vznešené rodiny. R. 1593, sotva 14letý, odešel na studie do Evropy, v 17 letech konvertoval. Několik let strávil na Moravě, v Brně byl v noviciátě u jezuitů. Pak byl v Rakousku, odtud se vrátil do Olomouce, kde studoval teologii. Po dokončení studia odešel do Francie a po 22 letech v cizině se vrátil do vlasti pod nepravým jménem kapitána Watsona. Působil v Edinburghu a Glasgowě, kde byl udán jako katolický kněz, ve vězení přikován a po 5 měsíců mučen. Nikoho neprozradil. Nakonec byl oběšen.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

ZA VĚRNOST NA ŠIBENICI

Pocházel ze skotské vznešené rodiny. Narodil se v Drumu v Banffshire roku 1579 a jeho otec byl dvorním úředníkem Marie Stuartovny.

Rodiče ho ve 14 letech poslali na studie do Evropy, protože projevoval mimořádné rozumové schopnosti. Studoval nejprve dva roky v Douai a pak v Lovani, kde se pod vedením jezuitského kněze Kornélia stal v 17 letech katolíkem. Pak odešel za dalším studiem do střední Evropy, byl v Řezně a dále po krátkém pobytu u benediktinů v Regensburgu přešel do papežského semináře v Olomouci. Roku 1599 tam vstoupil k jezuitům.

Noviciát prožil v Brně a po dvou letech jej představení poslali na další formaci do Štýrského Hradce a do Vídně, kde vyučoval rétoriku. Pak se vrátil do Olomouce, kde dostudoval teologii. Vysvěcený na kněze však byl v Paříži roku 1610 a odtud poslán do Rouenu severozápadně od Paříže poblíž atlantického pobřeží. Tam vzpomínal na svou skotskou vlast, kde byli katolíci pronásledováni, protože nechtěli uznat panovníka za hlavu církve. Byli bez kněží, vězněni a popravováni, proto Jan prosil představené, aby mu dovolili za nimi jít.

Po mnoha modlitbách dostal souhlas a tak 11. 11. 1613 tajně, v přestrojení, stanul v rodném Skotsku. Po šestitýdenním působení v severním Skotsku bydlel v Edinburgu v domě advokáta Viliama Sin-claira. Sloužil tam mši svatou, kázal a vyučoval advokátova syna. Kromě toho hojně navštěvoval uvězněné katolíky v žalářích.

Každý projev katolické víry byl tvrdě trestán. Bohoslužby byly zakázané a koho na tajných přistihli, tomu zabavili majetek. Vycestovat směl jen ten, kdo se zavázal, že nepřijme katolickou víru. Jan několikrát odcestoval do Glasgowa, naposled 3. 10. 1614, kdy tam měl do církve přijmout pět jinověrců. Adam Boyd jej udal protestantskému arcibiskupu Johnovi Spottis-woodovi, který zařídil Janovo zatčení druhý den po příjezdu.

Jan znovu a znovu odmítal přísežně se zříci své víry, a proto byl ve vězení po pět měsíců krutě mučen. Snahou věznitelů bylo dozvědět se jména dalších katolíků. Jan však mlčel. Ve vězení se mu podařilo sepsat i propašovat ven spis o svém zatčení, nelidských podmínkách a o mučení. Těžká pouta mu bránila v pohybu. Pětkrát byl vyslýchán a různým způsobem týrán. Při jednom, snad posledním výslechu, mu prý po 9 nocí nedovolili spát, bodali do něj, přeráželi mu některé kosti, aby prozradil křesťany, kterým sloužil. Marně.

Odsoudili ho k smrti oběšením za obhajobu papežovy pravomoci v duchovních věcech i nad poddanými anglického krále a označili za velezrádce. Rozsudek byl vykonán v týž den odpoledne na šibenici ve středu města. Pohřben byl na hřbitově pro odsouzence.

Za blahoslaveného byl prohlášen 22. 12. 1929 a za svatého 17. 10. 1976.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Jan hájil pravomoc papeže. Neměl jsem výhrady k některému jeho učení v katechismu? Chci jej přijímat celým srdcem. Pomodlím se desátek za to, aby se stal autoritou všem.

Všemohoucí, věčný Bože, Tys posiloval svatého Jana Ogilvie v jeho službě, aby byl ochoten vydat i svůj život v boji za spravedlnost. Na jeho přímluvu dej i nám sílu, abychom z lásky k Tobě sloužili druhým a snášeli všechny obtíže směřujíce k Tobě, jedinému zdroji života. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Ogilvie (1615); Simplicius Pp (483); Macarius, ep. Hierosolymitan (asi 325); Maria Eugenia Milleret de Brou (1898); Caius et Alexander (post 171); Victor, m. in Africa (s. inc.); Ioannes Ioseph Lataste (1869); Matthreus Elias Nieves del Castillo (1928)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.