Světci k nám hovoří...


sv. Haštal (Kastul)

Castulus

26. března, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:století neznámé
Patron:pastevců, vzýván při nebezpečí blesku a při kožním onemocnění růží
Atributy:rýč nebo lopata, kopí, korouhev, meč, rytířská zbroj

ŽIVOTOPIS

Jako správce Diokleciánova římského paláce byl i horlivým křesťanem a pronásledovaným spolubratrům v něm poskytoval azyl. V horním patře císařského paláce skrýval i papeže Kája a shromažďoval věřící k bohoslužbám. Po vypátrání jejich shromaždiště císařským náměstkem byli všichni přítomní zajati. Kastul byl natahován na skřipci, bičován a shozen do jámy, kde byl zaživa zasypán pískem.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

HOSTITEL SVATÝCH

Byl správcem císařského paláce v Římě, klíčníkem a zároveň horlivým křesťanem. V době pronásledování poskytoval službu křesťanům tím, že je ukrýval ve svém příbytku v horním patře císařského paláce. Tam skrýval i papeže Kája a shromažďoval věřící k bohoslužbám. U Haštala se všichni navzájem povzbuzovali k vytrvalosti, statečnosti a posilovali se ve víře. Haštal byl prý přezdíván "Hostitel svatých." Jeho přítelem byl Tiburc, Říman vznešeného rodu, a oba prý měli charisma uzdravování nemocných, pro které se obraceli na víru další pohané.

V paláci se cítili dlouho celkem bezpečně, protože nikdo neměl tušení, že císařský palác by mohl být tajným shromaždištěm křesťanů. Nakonec se je přece jen podařilo objevit. Možná, jak uvádí M. Liptovská, pomocí odpadlíka Torkváta, který zradil. Ďáblova taktika boje (svádět a poškozovat) proti věřícím se táhne celými dějinami Církve. Jak říká apoštol Pavel "nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla" (Ef 6,12) a dál vyzývá, abychom na sebe oblékli plnou Boží zbroj...V jiném listě uvádí: "...je psáno: ,Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.´ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval." (Řím 8,36-37) S těmito nebo podobnými myšlenkami zůstávali křesťané věrni a schopni odpouštět svým mučitelům

Císařský náměstek Fabián všechny přítomné křesťany u Haštala zajal a záhy dosáhli mučednické koruny. Haštal byl při vyšetřování třikrát natažen na skřipec a zbičován. Obzvlášť po něm chtěli, aby obětoval pohanským bohům Martovi a Jovišovi, snad proto, že jeho mučitelé v něm viděli oporu církve. Když se jim ho nepodařilo zlomit, zmučeného ho vhodili do jámy a za živa zasypali pískem. Jako jeho poslední modlitba v mukách je uváděna tato: "To je ten den, po kterém jsem toužil, hodina, kterou vítám. Děkuji Ti, Pane, že mohu trpět pro Tvé jméno."

Úctou ke sv. Haštalovi byla známa i Praha, která má roku 1368 i lebku sv. Haštala uváděnou mezi ostatky. Ta byla později přenesena do farního kostela na Staré Město, kde je v Praze dodnes uchovávána.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Chci být všímavý k potřebám církve, a proto si určím, co konkrétního proto udělám. Bude se jednat třeba o angažovanost ve společenství nebo při liturgii apod.

Všemohoucí, věčný Bože, Tys posiloval a vedl svatého Haštala, aby sloužil Tvé církvi a byl ochoten vydat i svůj život z lásky k Tobě. Na jeho přímluvu dej i nám sílu, abychom z lásky k Tobě snášeli všechny obtíže a usilovně směřovali k Tobě, jedinému zdroji života. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Castulus (století neznámé); Liudgerus (809); Petrus, ep. Sebasten (asi 391); Emmanuel, Sabinus, Codratus et Theodosius (s. inc.); Montanus et Maxima (ca 304); Eutychius, , virgo et m. in Campania (356); Bercharius (685); Barontius et Desiderius (s. VII.); Magdalena Catharina Morano (1908)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.