Světci k nám hovoří...


sv. Balbína

Balbina

31. března, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:před rokem 595
Atributy:řetěz, někdy bývá znázorňována i s křížem a liliovým žezlem

ŽIVOTOPIS

Dle legendy dcera tribuna Kvirina, která byla zázračně uzdravena některým z uvězněných mučedníků. Po uzdravení uvěřila, dala se pokřtít a stala se mučednicí.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

PŘÍBĚH UZDRAVENÍ TĚLA I DUŠE

Byla Římanka, dcera tribuna Kvirina, žalářníka. Zprvu kvůli své kráse měla plno nápadníků. Pak onemocněla, na krku se jí utvořil hnisající vřed, který znetvořil její obličej. Otec postupně hledal pomoc, nakonec i u křesťanů, které držel v žaláři.

Neznáme přesně dobu, kdy se příběh odehrál. Mělo to být za císaře Hadriána. Dle některých legend mělo dojít k zázračnému uzdravení Balbíny dotekem řetězu, na kterém byl připoután papež Alexandr, a pro jeho modlitbu. Dle jiných už byl Alexandr po smrti a uzdravitelem byl vězněný Herma. Toho prý měl Kvirin přimět k odpadu (snad vyhrožujíce, že dopadne jak Alexandr, na kterého přitom nadával), ale od Hermy byl ve své nevěře zviklán.

Uvažoval, že je-li křesťanský Bůh opravdu takový, jak jeho vězni věří, mohl by na přímluvu některého z nich uzdravit jeho dceru. Dřívější hněv se u něj začal měnit v důvěru na základě slov, která slyšel, a touhy, kterou měl v srdci. Také vyslovil rozhodnutí, že bude-li Balbína uzdravena, pak Bůh je a on v něj bude věřit jako jeho vězni. Přivedl Balbínu, byla nad ní vyslovena modlitba, aby ji Bůh uzdravil, bude-li jí to k užitku a k Boží slávě, a v okamžiku doteku řetězu poutajícího ruce vřed zmizel a tvář zkrásněla. Balbína byla uzdravena nejen tělesně, ale i ve svém srdci, jehož lásku k Bohu pak vyznala. Nestála již o návrat svých nápadníků, protože je nahradil Bůh, jemuž nabídla svůj život. Záhy i s otcem přijala křest a jejich životní proměna byla patrna i navenek.

Když se to císař Hadrián dozvěděl, nařídil, aby byl Kvirinovi (jehož památka je uváděna nově o měsíc později, 30. 4.) vyříznut jazyk, kterým vyznával víru, a useknuty všechny končetiny.

Balbína byla mučena, ale ve svém srdci zůstala pevně spojena s Bohem. Podle některých při mučení zemřela, dle jiných mučení přežila. Uvádí se, že byla asi sťata. Pohřbena prý byla vedle otce na Appijské silnici.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Připomenu si důvody své víry. Jak bych odpověděl, kdyby se mne na tyto důvody někdo zeptal?

Bože, pomáhej nám, ať následujeme příklad víry a statečnosti svaté Balbíny, jejíž výroční památku si připomínáme. Dej, abychom na její přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami do slávy Tvého království. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Domenica Resurrectionis Domini; Balbina (před rokem 595); Beniamin, m. in Perside (asi 420); Guido, abbas (1046); Bonaventura Tornielli (1491); Agilolphus (751/752); Christophorus Robinson (1597); Natalia Tulasiewicz (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.