Světci k nám hovoří...


sv. Patricie (Vlasta), panna

sv. Patricie (Vlasta), panna

sv. Macedonius, Patricie (Vlasta) a Modesta

Macedonius, Patricia et Modesta, m. Nicomediæ

13. března, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Nové martyrologium dnes připomíná tříčlennou rodinu upálenou pro víru v Nikomedii v Bithynii v dnešním Turecku. Z ní je často v kalendářích uváděná pouze Patricie (Vlasta) a její jméno bývá vyhledáváno při volbě patronky.

Martyrologiem je však na prvním místě připomínán kněz Macedonius, který byl manželem Patricie. Měli dceru Modestu. Pro Krista podstoupili smrt ohněm a podle staršího Jeronýmova martyrologia bylo s nimi umučeno dalších 21 věřících osob, z nichž větší část byla neznámá. Více o nich martyrologium neuvádí a podrobnějších zpráv se nelze dopátrat.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

NE VŽDY JSOU UDÁLOSTI JASNÉ

Připomínka Patricie je jedním z případů, kdy na stejný den připadá několik světic téhož jména a jen jedna zůstala v martyrologiu, nebo i toho, že životopisy dvou byly spojeny v jeden.

Druhá sv. Patricie (česky Vlasta) byla panna, která je více známá než matka mučednice, ale legendy o ní se rozcházejí.

Podle jedné, snad méně hodnověrné legendy, Patricie měla být provdána z nařízení císaře Konstanta II. Ona však toužila po životě v klášteře a aby se vyhnula manželství, uprchla na lodi se svoji blízkou Aglais a s ostatním svým služebnictvem. Chtěla prý zemřít v klášteře sv. Nikandra a Marziána. Nejdříve navštívila Řím, kde přijala od papeže závoj a rozhodla se ještě k pouti do Svaté země. Nejprve však rozdala svůj přebytečný majetek chudým. Na pouti ji bouře donutila přistát a ona podle jedné verze zemřela na ostrůvku Megaride. Na základě vidění, které měla Aglais, byly její pozůstatky převezeny do kláštera. Její smrt měla nastat v VII. století. Mnohé zprávy o ní však nemají potřebnou důvěryhodnost.

Jiný, novější životopis uvádí, že Patricie, která byla vnučkou Konstantina a Heleny, uprchla do Říma a pak do Neapole, aby se vyhnula bludům. V Neapoli je prý uctívána jako panna, ale je uváděná i jako mučednice nikomedijská. Její ostatky jsou uchovávány v klášteře sv. Řehoře arménského ve vosku. V cenném relikviáři jsou patrné její zuby. Zdá se, že její krev zkapalňuje po modlitbách. Dříve k tomuto jevu docházelo každý pátek v 15 hodin. Rok její smrti není znám.

U těchto dvou nedostatečných životopisů není záruka, že se týkají jediné světice, ani zde není tvrzeno, které Patricie krev zkapalňovala. Všechny Vlasty si mohou dnešního dne svátek své patronky připomenout i s následujícím předsevzetím a modlitbou.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Únavu dne a dnešní osobní kříže obětuji za rozvoj řeholního života i za rodiny, aby se v nich uskutečňovaly Boží plány.

Bože, pomáhej nám následovat čistotu a statečnost, kterými zazářila svatá Patricie (Vlasta), jejíž výroční památku si radostně připomínáme, a dej, abychom měli užitek z toho, co ona získala svými zásluhami. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Macedonius, Patricia et Modesta, m. Nicomediæ (století neznámé); Leandrus (asi 600); Christina, m. in Perside (559); Agnellus de Pisis (asi 1236/1275); Macedonius et Modesta (s. inc.); Sabinus, m. Hermopoli (c. IV.); Pientius (s.VI); Eldradus (ca. 840); Rudericus et Salomon (857); Ansovinus (866); Petrus Secundus (1208); Francisca Tréhet (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.