Světci k nám hovoří...


sv. Patricie (Vlasta)

Patricia, cf.

13. března, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:s. inc.

ŽIVOTOPIS

NE VŽDY JSOU UDÁLOSTI JASNÉ

Na dnešní den připadají dvě světice téhož jména. Nové martyrologium ponechalo pouze matku rodiny. Druhá sv. Patricie (česky Vlasta) byla panna, která je více známá, ale legendy o ní se rozcházejí.

Podle jedné, méně hodnověrné legendy, Patricie měla být provdána z nařízení císaře Konstanta II. Ona však toužila po životě v klášteře, a aby se vyhnula manželství, uprchla na lodi se svoji blízkou Aglais a s ostatním svým služebnictvem. Chtěla prý zemřít v klášteře sv. Nikandra a Marziána. Nejdříve navštívila Řím, kde přijala od papeže závoj a rozhodla se ještě k pouti do Svaté Země. Nejprve však rozdala svůj přebytečný majetek chudým. Na pouti ji bouře donutila přistát a ona podle jedné verze zemřela na ostrůvku Megaride. Na základě vidění, které měla Aglais, byly její pozůstatky převezeny do kláštera. Její smrt měla nastat v VII. století. Mnohé zprávy o ní však nemají potřebnou důvěryhodnost.

Jiný, novější životopis uvádí, že Patricie, která byla vnučkou Konstantina a Heleny uprchla do Říma a pak do Neapole, aby se vyhnula bludům. V Neapoli je prý uctívána jako panna, ale je uváděná i jako mučednice nikomedijská. Její ostatky jsou uchovávány v klášteře sv. Řehoře arménského, ve vosku. V cenném relikviáři jsou patrné její zuby. Zdá se, že její krev zkapalňuje po modlitbách. Dříve k tomuto jevu docházelo každý pátek v 15 hodin. Rok její smrti není znám.

U těchto dvou nedostatečných životopisů není záruka, že se týkají jediné světice, ani zde není tvrzeno, krev které Patricie zkapalňovala. Každopádně všechny Vlasty si mohou dnešního dne svátek své patronky mučednice připomenout.

Nové martyrologium ji dnes připomíná jako manželku a mučednici spolu s dcerou Modestou a jako třetí společný mučedník je na prvním místě její otec, kněz Macedonius. Celá rodina byla umučena ohněm v Nikomedii v Bithynii. Více o nich martyrologium neuvádí a dalších podrobnějších zpráv nelze se dopátrat. Případů, kdy na stejný den připadlo několik světic téhož jména a jen jedna zůstala v martyrologiu nebo že životopisy dvou byly spojeny v jeden, je více.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Únavu dne a dnešní osobní kříže obětuji za rozvoj řeholního života i za rodiny, aby se v nich uskutečňovaly Boží plány.

Bože, pomáhej nám následovat čistotu a statečnost, kterými zazářila svatá Patricie (Vlasta), jejíž výroční památku si radostně připomínáme, a dej, abychom měli užitek z toho, co ona získala svými zásluhami. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Patricia, cf. (s. inc.); Leandrus (ca. 600); Christina, m. in Perside (559); Agnellus de Pisis (ca 1236/1275); Macedonius et Modesta (s. inc.); Sabinus, m. Hermopoli (c. IV.); Pientius (s.VI); Eldradus (ca. 840); Rudericus et Salomon (857); Ansovinus (866); Petrus Secundus (1208); Francisca Tréhet (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.