Světci k nám hovoří...


Foto © Provincie bratří františkánů

Foto © Provincie bratří františkánů

sv. Petr de Alcantara

Petrus de Alcantara

18. října, připomínka
Postavení:kněz, řeholník OFMObs
Úmrtí:1562
Patron:Brazílie, diecése Coria a provincie Estremadura; nočních hlídačů
Atributy:důtky, holubice, kříž, vyhublý františkán

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1499 v Alcántara v Estremadura ve Španělsku u hranic z Portugalskem, coby Juan Garavita. Otec byl guvernérem Alcántary (či počeštěně Alkantary) a zemřel, když Petrovi bylo 14 let. Matka pocházela z rodu Sanabria a toto (příjmení či) rodové jméno se někdy objevuje i u Petrova jména.

Petr asi do roku 1515 studoval práva na univerzitě v Salamance a v témže roce vstoupil do františkánského kláštera Santa María de los Manjaretes. Po složení slibu byl poslán do kláštera sv. Františka v Belvís a r. 1519 založil klášter v Badajoz, kde se stal představeným. V roce 1524 přijal kněžské svěcení a potom byl představeným v Robledillo, Plasencia a znovu v Badajoz. Petr je také zmiňován jako kazatel lidových misií nejen ve Španělsku, ale i v Portugalsku.

Žil velmi asketicky a Terezie z Avily, jejímž byl rádcem a kterou podporoval v jejím reformním úsilí, o něm napsala, že během 40 let spával jen půldruhé hodiny denně a to vsedě, většinu noční doby setrvával vstoje nebo na kolenou. Jedl pouze jednou za tři dny. Na těle nosil pouze hábit z hrubé drsné látky. Jeho touhou bylo stále více času setrvávat v rozjímavé modlitbě, proto se r. 1532 dostal do kláštera sv. Onofria de La Lapa, kde byla zřejmě klauzura. V r. 1538 byl zvolen provinciálem a připravil přísnější řeholní stanovy, schválené o dva roky později kapitulou v Plasencii.

Petrovou snahou bylo vést následovníky sv. Františka ještě přísnějším životem. Nejprve si vyžádal povolení vést poustevnický život při kostelíku Sv. Kříže (Santa Cruz de Cebollaz) v diecézi Coria.

V Pedrosa u Corie dostal asi r. 1557 první dům, který přebudoval na klášter menších reformovaných bratří, kteří se zaměřovali zvláště na kontemplativní modlitbu a tvrdý asketický život. Vybudováním těchto dalších klášterů vznikla samostatná správní jednotka, kterou v květnu 1559 papež Pavel IV. schválil jako podřízenou konventuálům a dovolil, aby se k ní připojovaly i kláštery v zahraničí. Roku 1561 došlo k povýšení na provincii.

Petr z Alcántary zemřel ve věku 63 let v Arenas. Blahořečený byl 18. 4. 1622 papežem Řehořem XV. a svatořečený 28. 4. 1669 Klementem IX.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Lucas, Evangelista ; Asclepiades (218); Proculus, Euticius et Acutius (asi s. IV); Amabilis (s. V.); Mono (asi 630/640); Petrus de Alcantara (1562)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.