Světci k nám hovoří...


Novéna za zastavení pandemie s prosbou
o přímluvu sv. dětí

PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST JE ZDE DOČASNĚ VLOŽENO a je možnost šířit

29. listopadu, připomínka

ŽIVOTOPIS

Úvod:

Z důvodu pokračující pandemie koronaviru COVID-19 nás brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle vyzval, abychom se každý den ve 20,00 hod. sjednotili v modlitbě sv. růžence a v diecézi vyhlásil na čtyři středy (11., 18. a 25. listopadu a 2. prosince 2020) dobrovolný vědomý a citelný půst za její ukončení. Jedná se o středy předcházející slavnosti Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V devíti dnech před touto slavností se na některých místech modlila novéna.

Letos, kvůli pandemii je žádoucí, aby pro novénu byl kostel nahrazen našimi domovy, a zvláště chrámem srdce každého, kdo se rozhodne připojit. Novéna nemá doporučenou dobu, ale patří k ní i modlitba růžence od 20,00 hod. se stejným zaměřením.

Podobně jako na jaře, před slavností Zvěstování Páně, je zde opět nabízena novéna za zastavení nákazy a uzdravení celého národa. Chceme o to prosit na základě Ježíšovy výzvy v evangeliu. S vírou v jeho jméno. Vždyť těm, kdo věří, je možné všechno; s Ním, v Něm, skrze Něj a pro Něho. (srov. Jan 14,12-14) A Ježíš pokračuje slovy: „Jestliže mne milujete, budete zachovávat má přikázání.“(srov. Jan 14,12-14) Snaha o to je samozřejmostí pro dosažení jednoty s Ním. Pro vlastní nedokonalosti jsou zde za přímluvce voleny děti, které nám mohou být v lásce vzorem a jejichž přímluva má zvláštní sílu proto, že jsou už v nebi. S nimi chceme prožít 9 dnů.

Novénu začínáme vždy křížem, úkonem kajícnosti a společnou Modlitbou národů proti pandemii.

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco,

předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí

Formou litanií připojme další prosby:

Matko milosrdenství, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatá Hyacinto i svatý Františku, orodujte za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatá Filoméno, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavená Lauro Vicuña, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatý Dominiku Savio, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Svatá Marie Goretti, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavení Davide [Daudi] Okelo a Gildo [Jildo] Irwa, orodujte za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavená Imeldo Lambertini, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Blahoslavený Karle Acutisi, oroduj za nás, za naši zemi i za celý svět.

Božské Dítě Ježíši, vyslyš prosby nás všech, smiluj se nad svým neposlušným lidem a zastav pandemii koronaviru, která dolehla na náš svět. Neboť Ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků. Amen.

(Každý den pak následuje téma k zamyšlení nad životem uváděných vzorů – dětských světců. Zamyšlení se zakončí v modlitbě vlastními slovy a také modlitbou uvedenou zvlášť pro daný den.)

/ kliknutím na jméno daného dne otevřete více o světci/

29. 11.

1. den se sv. Hyacintou a jejím bratrem sv. Františkem

Milosrdná láska obětující se za druhé

Malá Hyacinta, velká svou opravdovostí, nevinností a bezvýhradnou láskou, se kterou přinášela oběti za hříšníky, pro lásku k Pánu Ježíši a k Panně Marii. Ta upozornila na potřebu pokání a zasvěcení lidstva, aby mohlo dojít k Bohu. Dříve, než došlo k Mariiným zjevením, anděl ji, bratra Františka a sestřenici Lucii naučil velmi významné modlitbě. V životopise sv. Hyacinty je i pro nás. Oba sourozenci byli svatořečeni 13. 5. 2017 ve Fatimě.

Zde každý věnujme chvíli zamyšlení nad životem těchto dětí i životem svým a rozjímání zakončeme modlitbou vlastními slovy. Na závěr se pomodleme modlitbu, kterou se tyto děti naučily od anděla a modlily se ji s hlavou skloněnou až k zemi:

„Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu svatý, hluboce se vám klaním a obětuji vám drahocenné Tělo a Krev, duši a božství Pána Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými je urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina vás prosím o obrácení ubohých hříšníků.“ Ježíši, Maria, miluji Vás, zachraňte duše. Amen.

.

30. 11. (úvod stejný jako u 1. dne novény)

2. den se sv. Filoménou

Nezlomná láska a věrnost Bohu na prvním místě

Světlo víry měla obsažené už ve svém jménu. O víře vydávala svědectví za života i ve smrti, kterou podstoupila ve svých 13 letech. Po 1500 letech začala vydávat svědectví znovu prostřednictvím zázraků. Ze svědků je nejznámější sv. Jan Maria Vianney. Filoména se stala patronkou mnoha skupin lidí, včetně tzv. živého růžence. Je přímluvkyní ve všech beznadějných situacích a při krizích prožívaných v současnosti.

Zde každý věnujme chvíli zamyšlení nad životem tohoto vzoru i životem svým a rozjímání zakončeme modlitbou vlastními slovy. Na závěr se pomodleme modlitbu z breviáře:

Bože, Tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v tom, kdo je slabý: Tys posiloval svatou Filoménu, aby statečně snášela všechno mučení; pomáhej i nám, abychom na její přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami do slávy Tvého království. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

.

1. 12. (úvod stejný jako u 1. dne novény)

3. den s blah. Laurou Vicuni

Touha po tom, aby druzí poznali Ježíše, a touha vedoucí k vítězství nad krizí a násilím v rodině

V 10 letech si Laura po vzoru Dominika Savia sepsala tři body životních rozhodnutí:

1. Můj Bože, chci Tě milovat a Tobě sloužit celým svým životem. Proto Ti obětuji svou duši, své srdce, sebe celou.

2. Chci raději zemřít než Tě urazit hříchem. Proto se budu stranit všeho, co by mě mohlo od Tebe oddálit.

3. Rozhodla jsem se dělat to, co vím a co dokážu, abych Tě poznala a milovala. Chci se obětovat za všechny nepravosti, jakých se dennodenně dopouštějí lidé, hlavně moji nejbližší.

Bůh její oběť přijal. Ve 13 letech ji povolal do své náruče.

Zde každý věnujme chvíli zamyšlení nad životem tohoto vzoru i životem svým a rozjímání zakončeme modlitbou vlastními slovy. Na závěr se pomodleme následující modlitbu:

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad lásky a čistoty blahoslavené Laury Vicuña a vyslyš naši úpěnlivou prosbu pro ctnosti, kterými Tě oslavila. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

.

2. 12. (úvod stejný jako u 1. dne novény)

4. den se sv. Dominikem Savio

Poslušnost se vyplatí

Dominik Dona Boska požádal o pomoc stát se svatým a dostal recept s těmito třemi přísadami: Veselost, plnění povinností a dělání dobra druhým. Ve svém krátkém životě je dobře smíchal a dosáhl splnění svého přání.

Jako dalšího teenagera, kterému se poslušnost vyplatila, lze si připomenout sv. Stanislava Kostku, který se stal novicem a vědomou poslušnost považoval za panování nad sebou samým a často si připomínal Ježíšovu poslušnost až k smrti.

Zde každý věnujme chvíli zamyšlení nad životem těchto dvou vzorů i životem svým a rozjímání zakončeme modlitbou vlastními slovy. Na závěr se pomodleme následující modlitbu z breviáře:

Všemohoucí Bože, Ty nám posíláš své svaté a oni nás svým příkladem povzbuzují k lepšímu životu; veď nás, abychom svatého Dominika Savio nejen oslavovali, ale také se od něho stále učili. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

.

3. 12. (úvod stejný jako u 1. dne novény)

5. den se sv. Marii Goretti

Vzor mravní čistoty pro lásku k Bohu a s ní spojený postoj k Desateru

Velká chudoba rodiny jí v 10 letech nedovolovala chodit do školy. Velmi toužila po prvním sv. přijímání a bála se, že chudoba bude zábranou. Kdykoliv šla do Nettunu na trh, stavila se za Ježíšem ve svatostánku, otvírala své srdce a zároveň mu naslouchala. Také Panně Marii svěřovala všechny své i maminčiny starosti. Mluvila s ní i o tom, jak děti poslouchají nebo zlobí, i o surovostech mladého Alessandra, v jehož rodině s maminkou posluhovaly. První sv. přijímání obětovala za tatínka se slibem: „Chci raději zemřít než hřešit.“ Zemřela ubodáním proto, že odmítla sex s Alessandrem, snažíc se ho přesvědčit, že jde o hřích. V nemocnici před svou smrtí a dovršením 12 let odpustila vrahovi s přáním setkat se s ním v nebi.

Z podobných důvodů, pro ctnost čistoty, zemřely jako mladistvé a jsou blahoslavené: Antonie Mesina (pam. 17. 5.),

Karolína Kózka z Polska (pam.18. 11.),

Anna Kolesárová ze Slovenska (pam. 20. 11.),

Albertina Berkenbrock z Brazílie (pam. 15. 6.).

K nim lze počítat 13letou Boží služebnici Benignu Cardoso da Silva z Brazílie jejíž blahořečení se z 24. 10. 2020 kvůli pandemii odložilo.

Zde každý věnujme chvíli zamyšlení nad životem těchto vzorů i životem svým a rozjímání zakončeme modlitbou vlastními slovy. Na závěr se pomodleme následující modlitbu z breviáře:

Bože, Ty chráníš nevinnost a miluješ čistotu; Tys dal svaté Marii Gorettiové milost, že v mladém věku dosáhla mučednické slávy, když bránila své panenství; na její přímluvu pomáhej i nám, abychom věrně zachovávali Tvá přikázání. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

.

4. 12. (úvod stejný jako u 1. dne novény)

6. den s blah. Davidem (Daudi) Okelou a Gildou (Jildo) Irwa

Nezáleží na tom, jak dlouho jsme křesťany, ale na opravdovosti života pro přivtělení ke Kristu

David a Gildo žili od svého křtu pouhé dva roky. Po přijetí iniciačních svátostí společně učili ostatní domorodce modlitbám a katechetickým základům. Starší 16letý David se stal katechetou a asi 12letý Gildo jeho asistentem. Oba s velkou odvahou šířili poznání Krista. Proti nim byla koloniální nadvláda a jako na anglické misionáře se i na ně přenášelo nepřátelství k Angličanům. Nechybělo ani ohrožení ze strany otrokářů. Přitom působnost obou se neomezovala na jejich kmenovce, ale byli posláni hlásat víru na další území. Poté, co byl upozorňován na nebezpečí, David řekl: „Smrti se nebojím. I Ježíš zemřel za nás!“ O málo později ho pět mužů probodlo oštěpy. A Gildo jim v slzách řekl: „Ze stejného důvodu, jako Davida musíte zabít i mne, sešli jsme se, abychom společně učili Božím pravdám.“ Usmrtili ho zásahy nože do hlavy.

Oba blahořečil papež Jan Pavel II. – podobně jako dětské mučednice z druhého konce světa: 16letou Cecílii Butsi, 15letou Bibiánu Hampai a 11letou Marii Phon z Thajska. Důvodem pro mučednickou smrt byl jejich vztah k Eucharistii a vytrvalá zbožnost.

Zde každý věnujme chvíli zamyšlení nad životem těchto mučedníků a rozjímání zakončeme modlitbou vlastními slovy. Na závěr se pomodleme následující modlitbu z breviáře:

Všemohoucí, věčný Bože, Tys dával těmto blahoslaveným mučedníkům sílu, aby statečně snášeli utrpení pro Krista a víru v něho potvrdili mučednickou smrtí; dej i nám slabým svou božskou pomoc, abychom Tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

.

5.12. (úvod stejný jako u 1. dne novény)

7. den s blah. Imeldou Lambertini

Síla touhy po spojení s Kristem v Eucharistii

Imelda byla malou šlechtičnou, podle dobových zvyků zřejmě předurčenou pro život v klášteře. Už její dětské hry, při kterých stavěla a zdobila kapličky, byly součásti jejich modliteb a posilováním touhy po vztahu s Pánem Ježíšem, Marií a svatými. Mezi řeholnice byla zařazena již v 9 letech. Nejraději setrvávala v adoraci Eucharistie. Pak chtěla od sester odpověď na otázku „Jak je jen možné přijmout Ježíše do srdce bez umírání z radosti.“ Tak moc toužila po přijetí Kristova Těla, že Ježíš odpověděl zázrakem. Navíc jediné svaté přijímání přijaté s největší touhou se Imeldě stalo branou k trvalému životu s Ježíšem. Za blahořečenou ji 20. 12. 1826 prohlásil papež Lev XII.

Zde každý věnujme chvíli zamyšlení nad životem tohoto vzoru i životem svým a rozjímání zakončeme modlitbou vlastními slovy. Na závěr se pomodleme následující modlitbu:

Bože, Ty přebýváš v těch, kdo mají čisté srdce; vyslyš naše prosby a na přímluvu blahoslavené panny Imeldy nám dej svou milost, ať žijeme tak, abychom byli Tvým důstojným příbytkem. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

.

6.12. (úvod stejný jako u 1. dne novény)

8. den s blah. Karlem (Carlo) Acutisem

Zdrojem pro čerpání životní energie je Srdce Ježíše – přítele, učitele i spasitele

Z Ježíšova nejsvětějšího Srdce, skrytého v Eucharistii, Karel neustále čerpal, proto setrvával v adoraci, konal tolik dobrého a každý v něm nacházel přítele i učitele plného empatie. Říkával: „Kdyby lidé věděli, o co přicházejí, byly by kostely přeplněné k prasknutí!“ Ve snaze probouzet, posilovat a upevňovat mezi lidmi víru v Eucharistii vytvořil výstavu „Eucharistické zázraky…“, nabízenou později v 18 jazycích a vystavovanou na panelech v pěti světadílech. Karel zemřel v 15 letech na leukémii M3. Letos v říjnu byl blahořečený pro ctnosti i zázračná uzdravení na jeho přímluvu.

Zde každý věnujme chvíli zamyšlení nad životem tohoto vzoru i životem svým a rozjímání zakončeme modlitbou vlastními slovy. Na závěr se pomodleme následující modlitbu:

Bože, světlo věřících a pastýři svého lidu, Tys povolal blahoslaveného Karla Acutise, aby sloužil Tvé církvi připomenutím, jak má vypadat život podle evangelia; pomáhej nám, abychom na jeho přímluvu zachovali víru, kterou hlásal, a kráčeli cestou, kterou ukazoval svým životem. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

.

7. 12. (úvod stejný jako u 1. dne novény)

9. den před Božským Dítětem - milostnou soškou Pražského Jezulátka prosíme o uzdravení našeho národa i celého světa

„Nebudete-li jako děti, nevejdete do nebeského království…“ (viz Mt 18,3)

V poslední den novény se před nás staví samo Dítě Ježíš, které je velmi důležitým vzorem, protože v něm i skrze něj k nám mluví Bůh sám. Před očima máme Ježíše jako Pražské Jezulátko, kterého si na mnoha místech ve světě váží více než v Česku. Kvůli němu přiletěli do Prahy poutníci až z Austrálie děkovat za určitou prožitou změnu. Před pandemií denně přicházeli poutníci z Filipín. Příběh pražské sošky Jezulátka pocházející ze Španělska je dlouhý. Připomeňme si to nejdůležitější: Důvěra jemu se vyplácela. Přesto Pražské Jezulátko prožilo pohrdání i pobyt mezi odpadky. Představený kláštera, později umírající na morovou nákazu, po obrácení se o pomoc k Jezulátku byl zázračně uzdraven.

V jedné staré knize je psáno: „Všichni, kdo se před zázračnou soškou modlí s důvěrou, obdrží pomoc v nebezpečí, útěchu ve smutku, pomoc v nouzi, útěchu v úzkosti, světlo v duchovní temnotě, proud milosti do své vyprahlé duše, zdraví v nemoci a naději v zoufalství... …žádná horečka není tak hrozná, žádný nádor tak zhoubný, …žádný útok Satana tak zuřivý, žádný mor tak nakažlivý, aby nebyl přemožen tímto svatým Dítětem“ (text je vedle zkrácení i v současné jazykové úpravě).

Oddanost tomuto Dítěti, na které před svým svátkem ukazuje jeho Matka, může vysvobodit svět z pandemie covidu i z pandemie mravní, zachránit lidská těla i duše.

Po rozjímání následuje modlitba svými vlastními slovy a následně se lze připojit k modlitbě papeže Benedikta XVI., kterou v Praze před oltářem Pražského Jezulátka pronesl dne 26. 9. 2009:

Pane Ježíši, máme Tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn,

jenž se stal člověkem skrze Ducha svatého v lůně Panny Marie.

Podobně jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, anděli a pastýři,

se Ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel.

Stal ses chudým, abychom my zbohatli z Tvé chudoby;

dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí.

Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa

a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život šťastnějším.

Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození,

aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a pokoj.

Neboť Ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého

po všechny věky věků.

Amen.

Nebeský Otče, pro přímluvy Matky Tvého Syna a svatých dětí Tě prosíme o odpuštění našich vin a trvalé zastavení pandemie koronaviru na znamení Tvé moci, slávy a lásky skrze Krista, našeho Pána. Amen.

POZNÁMKA

Více si o Pražském Jezulátku můžete přečíst na stránkách Karmelu a na stránkách Pražského Jezulátka.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Saturninus, ep. Tolosan. (asi 250); Saturninus Carthaginensis (asi 250); Philomenus, m. Ancyræ (s. III.); Illuminata (asi s. IV.); Radbodus (917); Eduardus Burden (1588); Georgius Errington, Gulielmus Gibson et Gulielmus Knight (1596); Dionysius a Nativitate (Petrus) Berthelot et Redemptus a Cruce (Thomas) Rodriguez (1638); Bernardo Francisco de Hoyos Seña (1735); Franciscus Antonius Fasani (1742); Maria Magdalena a Incarnatione Catharina Sordini (1824); Alaphridus Simón Colomina (1936); PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST JE ZDE DOČASNĚ VLOŽENO a je možnost šířit

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.